Euskadi.eus
 • 428/1999 DEKRETUA, abenduaren 13koa, 'Central Hidroelctrica de Zazpiturri, S.A.' baltzu publikoaren 1999ko aurrekontuak onartzen dituena. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

428/1999 DEKRETUA, abenduaren 13koa, "Central Hidroelctrica de Zazpiturri, S.A." baltzu publikoaren 1999ko aurrekontuak onartzen dituena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Ogasun eta Herri Administrazio Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 245
 • Hurrenkera-zk.: 5529
 • Xedapen-zk.: 428
 • Xedapen-data: 1999/12/13
 • Argitaratze-data: 1999/12/24

Gaikako eremua

 • Gaia: Ogasun eta Ekonoma
 • Azpigaia: Ogasun

Testu legala

Azaroaren 2ko 396/1999 Dekretuak baimena eman zion Energiaren Euskal Erakundeari "Central Hidroelctrica Zazpiturri, S.A." Baltzu berrian parte hartzeko.

Baltzua eratuta, Euskadiko Aurrekontu Erregimenaren (Testu Bategina) bigarren xedapen gehigarriak ahalmena ematen dio Jaurlaritzari aurrekontuei buruzko urteko legeak indarrean jarri ondoren sortutako baltzu publikoen aurrekontuak onartzeko. Ekitaldi honetan jarduteko baltzu publikoak behar dituen lege-baliabidez hornitzeko, beharrezkoa da 1999. urterako aurrekontua onartzea.

Ondorioz, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1999ko abenduaren 13an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera jarriko da indarrean dekretu hau.

Vitoria-Gasteizen, 1999ko abenduaren 13an.

Lehendakaria,

JUAN JOS IBARRETXE MARKUARTU.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

IDOIA ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN.

513 Central Hidroelctrica Zazpiturri, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

INBERTSIOAK PARTIDA KONTUA EPIGRAFEA

INVERSIONES PARTIDA CUENTA EPIGRAFE

III. IBILGETUAREN EROSKETAK 48.553

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO

2. IBILGETZE MATERIALAK 48.553

INMOVILIZACIONES MATERIALES

221 Eraikinak. 25.753

Construcciones.

1 Aurretik zegoen inbertsioa: emakida, lursailak eta kanalak 25.753

Inversiones existentes: concesin, terrenos y canales

223 Makineria. 13.600

Maquinaria.

1 Mekaniko eta elektriko ekipoak 13.600

Equipos mecnicos y el ctricos

229 Bestelako ibilgetu materiala. 1.200

Otro inmovilizado material.

231 Bideango eraikinak. 8.000

Construcciones en curso.

IX. KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN GEHIKUNTZA 91.780

AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE

INBERTSIOAK GUZTIRA 140.333

TOTAL INVERSIONES

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

FINANTZIAZIOA PARTIDA KONTUA EPIGRAFEA

FINANCIACION PARTIDA CUENTA EPIGRAFE

I. EKITALDIAN SORTUTAKO BALIABIDEAK 577

RECURSOS GENERADOS EN EL EJERCICIO

II. AKZIODUNEN EKARPENAK 139.756

APORTACIONES DE ACCIONISTAS

1. E.A.E.KO ARLO PUBLIKOA 88.250

SECTOR PUBLICO DE LA C.A.E.

100 Kapital soziala. 88.250

Capital social.

1004 Kapital soziala. E.A.E.ko Arlo Publikoa. 88.250

Capital Social. Sector Pblico de la C.A.E.

1 Inbertsioak finantzatzeko Energiaren Euskal Erakundeak 88.250

harpidetuko duen kapital-zabalkuntza

Ampliacin de capital a suscribir por el Ente Vasco de la

Energa para financiar inversiones

2. BESTE ZENBAIT EKARPEN 51.506

OTRAS APORTACIONES

100 Kapital soziala. 51.506

Capital social.

1005 Kapital Soziala. Bestelako Ekarpenak. 51.506

Capital Social. Otras Aportaciones.

1 Inbertsioak finantzatzeko Tolosa eta Amezketako 51.506

Udaletxeak harpidetuko duten kapital-zabalkuntza

Ampliacin de capital a suscribir por el Ayuntamiento de

Tolosa y de Amezketa para financiar inversiones

FINANTZIAZIOA GUZTIRA 140.333

TOTAL FINANCIACION

513 Central Hidroelctrica Zazpiturri, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

GASTUAK PARTIDA KONTUA EPIGRAFEA

GASTOS PARTIDA CUENTA EPIGRAFE

X. SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAK ETA BESTELAKOAK 278

impUESTOS SOBRE SOCIEDADES Y OTROS

XI. EKITALDIKO MOZKINA 577

BENEFICIO DEL EJERCICIO

GASTUAK GUZTIRA 855

TOTAL GASTOS

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

DIRU-SARRERAK PARTIDA KONTUA EPIGRAFEA

INGRESOS PARTIDA CUENTA EPIGRAFE

VI. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK 855

INGRESOS FINANCIEROS

3. BESTELAKO INTERESAK ETA DIRU-SARRERA ASIMILATUAK 855

OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 855

TOTAL INGRESOS

513 Central Hidroelctrica Zazpiturri, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA

BALANCE PREVISIONAL

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

AKTIBO 1999 1998 PASIBO 1999 1998

ACTIVO PASIVO

 1. Akziodunak (bazkideak) eskatu gabeko - -

  ordainketeng.

  Accionistas (socios) desembolsos no exigidos

 2. Ibilgetua 48.553 -

  Inmovilizado

  1. Hastapen-gastuak - -

   Gastos de establecimiento

  2. Ibilgetze inmaterialak - -

   Inmovilizaciones inmateriales

  3. Ibilgetze materialak 48.553 -

   Inmovilizaciones materiales

   1. Lur-sailak eta eraikuntzak 25.753 -

    Terrenos y construcciones

   2. Instalazio teknikoak eta makineria 13.600 -

    Instalaciones tcnicas y maquinaria

   1. Aurrerakinak eta bideango 8.000 -

    ibilgetze materialak

    Anticipos e inmovilizaciones materiales

    en curso

   2. Gainerako ibilgetua 1.200 -

    Otro inmovilizado

  4. Ibilgetze finantzarioak - -

   Inmovilizaciones financieras

  5. Akzio propioak - -

   Acciones propias

 3. Gastuak, hainbat ekitalditan banatzekoak - -

  Gastos a distribuir en varios ejercicios

 4. Aktibo zirkulatzailea 91.780 -

  Activo circulante

  1. Zordunak 3.648 -

   Deudores

  1. Altxortegia 88.132 -

   Tesorera

   AKTIBOA GUZTIRA140.333 -

   TOTAL ACTIVO

   1. Fondo propioak 140.333 -

    Fondos propios

    1. Kapital harpidetua 139.756 -

     Capital suscrito

    2. Jaulkipen saria - -

     Prima de emisin

    3. Errebalorizazio-erreserba - -

     Reservas de revalorizacin

    4. Erreserbak - -

     Reservas

    5. Aurreko ekitaldietako emaitzak - -

     Resultados de ejercicios anteriores

    6. Galdu- irabaziak (mozkina edo galera) 577 -

     Prdidas y ganancias(beneficio o p rdida)

    7. Konturako dibidendua, ekitaldian - -

     emandakoa

     Dividendo a cuenta entregado en ejerc.

   2. Diru-sarrerak, hainbat ekitalditan banatzekoak - -

    Ingresos a distribuir en varios ejercicios

   3. Hornidurak, arrisku eta gastuetarako - -

    Provisiones para riesgos y gastos

   4. Hartzekodunak, epe luzera - -

    Acreedores a largo plazo

    1. Jaulkipenak, obligazio ta bestel. balore - -

     negoziag.

     Emis. de oblig.y otros valores negoc.

    2. Zorrak, kreditu-erakundeekikoak - -

     Deudas con entidades de crdito

    3. Zorrak, taldeko baltzu eta elkarteekikoak - -

     Deudas con empresas del grupo y asoc.

    4. Bestelako hartzekodunak - -

     Otros acreedores

    5. Akzioen gaineko despolts., gauzatu ta eskatu - -

     gabek.

     Desembolsos ptes. s/acciones no exigidos

   5. Hartzekodunak, epe laburrera - -

    Acreedores a corto plazo

    PASIBOA GUZTIRA 140.333 -

    TOTAL PASIVO

    513 Central Hidroelctrica Zazpiturri, S.A.

    AURREIKUSITAKO FINANTZAKETA TAULA

    CUADRO DE FINANCIACION PREVISIONAL

    Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

    APLIKAZIOAK 1999 1998 JATORRIAK 1999 1998

    APLICACIONES ORIGENES

    1. Baliabideak, eragiketetan aplikatutakoak - -

     Recursos aplicados en las operaciones

    2. Hastapen-gastuak eta zorren formalizazioak - -

     Gastos de establecimiento y formalizacin de deudas

    3. Ibilgetua erosi 48.553 -

     Adquisiciones de inmovilizado

     1. Ibilgetze materialak 48.553 -

      Inmovilizaciones materiales

    4. Akzio propioak erosi - -

     Adquisicin de acciones propias

    5. Kapital murrizketak - -

     Reducciones de capital

    6. Dibidenduak - -

     Dividendos

    7. Epe luzerako zorrak kitatu edo e/l bihurtu - -

     Cancelacin o traspaso a c/p de deudas a l/p

    8. Hornidurak, arrisku eta gastuetarako - -

     Provisiones para riesgos y gastos

     APLIKAZIOAK GUZTIRA 48.553 -

     TOTAL APLICACIONES

     APLIKAZIOEN GAINEKO 91.780 -

     JATORRIEN SOBERA

     EXCESO DE ORIGENES

     SOBRE APLICACIONES

    1. Baliabideak, eragiketetan sortutakoak 577 -

     Recursos procedentes de las operaciones

    2. Akziodunen ekarpenak 139.756 -

     Aportaciones de accionistas

     1. Kapital-zabalkuntzak 139.756 -

      Ampliaciones de capital

    3. Diru-sarrerak, hainbat ekitalditan banatzeko - -

     Ingresos a distribuir en varios ejercicios

    4. Epe luzerako zorrak - -

     Deudas a largo plazo

    5. Ibilgetua saldu, aurre kitatu edo e/l bihurtu - -

     Enaj., cancel. anticip. o traspaso a c/p

     de inmov.

    6. Akzio propioak saldu - -

     Enajenacin de acciones propias

     JATORRIAK GUZTIRA 140.333 -

     TOTAL ORIGENES

     JATORRIEN GAINEKO - -

     APLIKAZIOEN SOBERA

     EXCESO DE APLICACIONES

     SOBRE ORIGENES

     Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

     KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN ALDAKETA 1999 1998

     VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE

    1. Akziodunak galdatutako despoltsapenengatik - -

     Accionistas por desembolsos exigidos

    2. Izakinak - -

     Existencias

    3. Zordunak 3.648 -

     Deudores

    4. Hartzekodunak - -

     Acreedores

    5. Inbertsio finantzario iragankorrak - -

     Inversiones financieras temporales

    6. Akzio propioak - -

     Acciones propias

    7. Altxortegia 88.132 -

     Tesorera

    8. Periodokatzeagatiko doikuntzak - -

     Ajustes por periodificacin

    9. Hornidurak, arrisku eta gastuetarako - -

     Provisiones para riesgos y gastos

     KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN ALDAKETA GUZTIRA 91.780

     TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE

     513 Central Hidroelctrica Zazpiturri, S.A.

     AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA

     CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

     Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

     ZOR 1999 1998 HARTZEKO 1999 1998

     DEBE HABER

     A) GASTUAK

     GASTOS

    1. Produktu bukatu eta bideango produk. - -

     izak. murriztu

     Reduc. exist. de pdtos. term. y en curso

     de fabric.

    2. Hornidurak - -

     Aprovisionamientos

    3. Pertsonal gastuak - -

     Gastos de personal

    4. Zuzkidurak, ibilgetu-amortizazioetarako - -

     Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

    5. Trafiko-horniduretako aldaketa - -

     Variacin de las provisiones de tr fico

    6. Ustiapeneko bestelako gastuak - -

     Otros gastos de explotacin

     I. USTIAPENEKO MOZKINA

     BENEFICIO DE EXPLOTACION

    7. Gastu finantzarioak eta asimilatuak - -

     Gastos financieros y gastos asimilados

    8. Inbertsio finantzarioen horniduretako aldaketa - -

     Variacin de las provisiones de inversiones financ.

    9. Kanbio-diferentzia negatiboak - -

     Diferencias negativas de cambio

     II. EMAITZA FINANTZARIO POSITIBOAK 855 -

     RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

     III. MOZKINAK, JARDUERA 855 -

     ARRUNTETAKOAK

     BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES

     ORDINARIAS

    10. Hornid .aldak.,ibilg. inmat.,mat. ta - -

     kartera-kontr.

     Variac. prov, inmov, inmat, mat, y cartera control

    11. Galerak, ibilg. inmat., mat. ta kartera- - -

     kontrolek.

     Prd. proc.del inmov, inmat, mat, y cartera control

    12. Galer, akzio ta oblig. propioekin - -

     egindako eragik.

     Prdidas por operac.con acciones y oblig. propias

    13. Gastu bereziak - -

     Gastos extraordinarios

    14. Gastu eta galerak, beste ekitaldi batzuetakoa - -

     Gastos y prdidas de otros ejercicios

     IV. APARTEKO EMAITZA POSITIBOAK - -

     RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

     V. ZERGA AURREKO MOZKINAK 855 -

     BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

    15. Sozietateen gaineko zerga 278 -

     Impuesto sobre Sociedades

    16. Beste zerga batzuk - -

     Otros impuestos

     VI. EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINAK) 577

     RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

     B) DIRU-SARRERAK

     INGRESOS

    1. Negozio-kopuruen zenbateko garbia - -

     Importe neto de la cifra de negocios

    2. Prod. buk. eta bideango produktuen - -

     izakinak gehitu

     Aumento exist. prdtos. term. y en curso

     de fabric.

    3. Baltzuak ibilgeturako egindako lanak - -

     Trabajos efectuados por la empresa para el inmov.

    4. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk - -

     Otros ingresos de explotacin

     I. USTIAPENEKO GALERAK - -

     PERDIDAS DE EXPLOTACION

    5. Diru-sarrerak kapital-partaidetzetakoak - -

     Ingresos de participaciones en capital

    6. Diru-sarr, best.balore negoz.ta

     akt.ibilget.krdit. - -

     Ingresos de otros valor. negoc. y crd.

     act. inmov.

    7. Bestelako interesak eta diru-sarrera 855 -

     asimilatuak

     Otros intereses e ingresos asimilados

    8. Kanbio-diferentzia positiboak - -

     Diferencias positivas de cambio

     II. EMAITZA FINANTZARIO NEGATIBOAK - -

     RESULTADOS FINANCIEROS

     NEGATIVOS

     III. GALERAK, IHARDUERA - -

     ARRUNTAGATIKOAK

     PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES

     ORDINARIAS

    9. Mozk,ibilg.inmat, mater.ta kontr.- - -

     kartera saltzeag.

     Benef. enajen. inmov. Inmat. mat. y

     cartera control

    10. Mozkinak,akzio eta obligazio propioen - -

     eragiketeng.

     Beneficios por operac.con acciones y oblig. propias

    11. Kap.diru-lag. ta ekit. emaitz. esleit. - -

     beste batzuk

     Subv. cap. y otras transf. al rtdo. del ejercicio

    12. Diru-sarrera bereziak - -

     Ingresos extraordinarios

    13. Diru-sarr. ta mozkinak, beste ekitaldi - -

     batzuetakoak

     Ingresos y beneficios de otros ejercicios

     IV. APARTEKO EMAITZA NEGATIBOAK - -

     RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

     NEGATIVOS

     V. ZERGA AURREKO GALERAK - -

     PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

     VI. EKITALDIKO EMAITZAK (GALERAK) - -

     RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik