Euskadi.eus
 • AGINDUA, 2020ko apirilaren 7koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2020an Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

AGINDUA, 2020ko apirilaren 7koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2020an Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Agindua
 • Organo arau-emailea: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 71
 • Hurrenkera-zk.: 1853
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2020/04/07
 • Argitaratze-data: 2020/04/15

Gaikako eremua

 • Gaia: Ekonomi Jarduerak; Kultura eta Kirola; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Informazio etak komunikazioak; Gobernua eta herri administrazioa

Testu legala

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu ziren. Dekretu horren 14. artikuluak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari izendatu zizkion, besteak beste, hizkuntza-politikari eta euskararen sustapenari lotutako egitekoak.

Bestalde, apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituenak, honako zeregin hau ezarri zion Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari bere 13.2.h) artikuluan (apirilaren 21eko EHAA, 76. zk.): azaroaren 24ko 10/1982 Legea, Euskararen erabilera arautzekoa, eta gainerako xedapen osagarriak egoki garatzen eta aplikatzen direla zaintzea, hargatik eragotzi gabe administrazioko beste organo batzuek horretarako berariaz izendatuta dituzten funtzioak.

Euskararen Aholku Batzordeak 2012ko uztailaren 18an onartu zuen Euskara Sustatzeko Ekintza Plana. Plan hori, halaber, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Batzordeak 2012ko uztailaren 24an onartu zuen eta Eusko Legebiltzarrak 2013ko irailaren 11n berretsi zuen. Euskara Sustatzeko Ekintza Planak, ingurune digitalerako etorkizunerako erronka era honetan zehazten du: Kultura digitalaren garai hauetan, ahalegin bereziak bideratu behar dira sareko eduki eta aplikazioetara, ahalik eta esparru gehienetako eskaintza euskaraz izan dadin. Hizkuntza batek IKT alorrean etorkizuna izan nahi badu, oinarrizko baliabideak eta tresnak behar ditu. Horiek euskaraz garatzeko eta eguneratuak izateko ekimen eraginkorrak bultzatuko dira.

Era berean, Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020 dokumentuak ezartzen dituen helburu estrategikoen artean honako hau aipatzen da: euskal herritarren euskararen erabilera handitzea eta kalitatea hobetzea, besteak beste, ingurune digitalaren arloan. Euskararen Agenda Estrategikoan eremu oso bat eskaintzen zaio arlo digitalari, eta 8 ekintza jasotzen dira.

Halaber, 2018ko urtarrilaren 31n, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 2018-2020 epealdiko Plan Estrategikoa onartu zuen. Izaera programatikoa duen Plan Estrategiko hau Sailaren politika antolatzeko tresna da, dirulaguntzen bidez, gizartearen intereserako den jarduera bat sustatzea jomuga duten jardun-arloetan.

Ezarrita dauzkan zereginak betetze aldera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, oraingo agindu honen bitartez, Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edo normalizatzeko 2020ko dirulaguntza deialdia arautzen du.

Ondorioz, hauxe

Agindu honen xedea da Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edo normalizatzeko dirulaguntzak arautzea eta deialdia egitea.

 1. Honako hauek dira laguntza-mota honetara bil daitezkeen egitasmoak eta multzo bakoitzerako aurreikusitako dirulaguntza kopurua:

  ID1. Interneten edukiak euskaraz soilik hedatuko dituzten egitasmo ez komertzialak (300.000 euro):

  2020an abian jarriko diren egitasmoen garapena eta horiek hornitzeko euskarazko edukiak.

  Lehendik abian dauden egitasmoetan funtzionalitateak hobetzea edo gehitzea edota egitasmoak hornitzeko euskarazko edukiak gehitzea.

  ID2. Interneten euskaraz gain beste hizkuntza batean edo batzuetan zabaltzen diren egitasmo ez komertzialetako euskarazko bertsioak (150.000 euro):

  2020an abian jarriko diren egitasmoen garapena eta horiek hornitzeko euskarazko edukiak.

  Lehendik abian dauden egitasmoetan funtzionalitateak hobetzea edo gehitzea edota egitasmoak hornitzeko euskarazko edukiak gehitzea.

 2. Nolanahi ere, aurreko puntuan zehaztutakoari dagokionez, honako egitasmo hauek ez dute sarbiderik izango eta, ondorioz, kanpoan utziko dira:

  1. Alderdi politikoen, hauteskundeetarako koalizioen eta sindikatuen egitasmoak.

  2. Egitasmo pertsonalak.

  3. Egitasmo puntualak (gertakizun, ekitaldi edo jardunaldi jakin baten inguruan propio antolatutakoak, euskararekin lotura zuzena izanik ere).

  4. Demoak eta prototipoak.

  5. Produktu eta helburu zabalago baten osagai diren egitasmoak, baldin eta publikoarentzat erabilgarriak ez badira.

  6. Softwarea sortzea, lokalizatzea edo eguneratzea helburu duten egitasmoak.

  7. APPak sortzea, lokalizatzea edo eguneratzea helburu duten egitasmoak.

  8. Enpresa edo erakunde baten barne erabilerarako egindako intranetak eta antzeko produktuak.

  9. Egitasmo komertzialak, hau da: izaera komertziala dutenak, produktuak eta/edo zerbitzuak saltzeko edo sustatzeko helburu nagusia dutenak.

  10. Online dendak edo salerosketarako plataformak.

  11. 2019ko maiatzaren 8an Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak (Eusko Jaurlaritzak), Bizkaiko Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Arabako Foru Aldundiak Sinatutako Hitzarmenean tokia duten egitasmoak. Hitzarmenaren helburua euskarazko hedabideen finantzaketa marko berria adostea da. Beraz, ez dute laguntza-mota honetan sarbiderik izango aipatu Hitzarmenaren sinatzaileek marko horren ildotik kudeatzen dituzten dirulaguntzen deialdietan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten egitasmoak.

  12. Erakunde publikoen erabilerarako sortutako egitasmoak.

  1. Giza eskubideak eta pertsonen arteko bizikidetasun-balioak errespetatzen ez dituzten egitasmoak eta, ondorioz, herritarrei iraingarri gerta dakiekeen ikur edo elementuak jasotzen dituztenak; halaber, herritarren duintasunari kalte egiten dieten edo indarkeriaren justifikazioa iradokitzen duten ikur edo elementuak jasotzen dituztenak.

  2. Sexu bien arteko trataera-berdintasuna bermatzen ez duten egitasmoak.

  3. Laguntza-mota honetan sarbiderik izan arren, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2020an diruz lagundutako egitasmoak.

  4. Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basquek hizkuntza normalkuntzarako sinatutako hitzarmen markoaren 2020ko dirulaguntzen deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten egitasmoak.

  5. Araubide orokorretan zein berezikoetan erabiltzekoak izanik, ikasketa-plan edo curriculumarekin lotura zuzena edo zeharkakoa duten ikasmaterial inprimatu, ikus-entzunezko edo elektronikoak gauzatzeko asmoz aurreikusitako egitasmoak.

  6. Euskararen kalitatea bermatzen ez duten egitasmoetan egindako berrikuntza edo horietan kokatuko diren euskarazko eduki berriak. Hau da, lehendik abian dagoen egitasmoan berrikuntzak egin behar direnean, edo euskarazko eduki berriak sartu behar direnean, ezinbestekoa izango da egitasmo horrek euskararen kalitatea bermatzea, Euskaltzaindiak emandako arau eta gomendioak aintzakotzat hartuz eta betez.

Laguntza deialdi honek 2020an burutuko diren egitasmoak baino ez ditu gogoan hartuko. Hori dela eta, deialdi honetara biltzen diren egitasmoak gauzatzearen ondorioz eskaini, eman edo gizarteratu beharreko jardunak, zerbitzuak eta produktuak 2020ko abenduaren 31 baino lehen eskaini, eman eta gizarteratuko dira, laguntza hauen Ebazpena argitaratzen den eguna edozein delarik ere.

 1. Enpresa guztiak, gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa badute eta legalki eratuta badaude indarrean dagoen araudiaren arabera, betiere agindu honen 2. artikuluan aipaturiko egitasmoak burutzen badituzte.

  Dirulaguntza deialdi honen ondorioei dagokienez, honako hau da enpresaren definizioa: jarduera ekonomikoa gauzatzen duen pertsona fisiko edo juridiko pribatua.

 2. Hala ere, deialdi honetatik kanpo geratuko dira:

  Krisian dauden enpresak, aintzat harturik horretarako zer definizio ematen duten krisian dauden enpresa ez-finantzarioak berreskuratu eta berregituratzeko Zuzentarauek (EBAO, 2014/C 249/01).

  Berreskuratze agindu gauzatu gabeko baten mende dauden enpresak edo erakundeak, Europar Batasunaren Batzordeak aurrez emandako ebazpen baten bitartez adierazi denean laguntza bat legez kontrakoa eta merkatu erkidearekin bateraezina dela.

  Horiez gain, honako hauek:

  Bere kapital gehiena publikoa duten, edo fundazio-ondarea edo gobernu edo Zuzendaritza partaidetza nagusiki publikoa duten entitate pribatuak.

 1. Zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea. Baldintza horiek, laguntza-eskaerak aurkezten diren unetik likidaziora arte bete beharko dira.

 2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, eskabidea baldintzatua izango da.

 3. Dirulaguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legedian ezarritako baldintzak betetzea, hau da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan finkaturiko baldintzak.

 4. Enpresa, burutu nahi den egitasmoa burutu ahal izateko jabego intelektualari loturiko elementuen ustiapen-eskubideen jabe izatea.

 5. Laguntza-deialdi honetara ezin izango dira aurkeztu zigor eta administrazioaren arloan dirulaguntza publikoak jasotzeko debekurik dutenak, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen dituen legezko debekuetan sartuta daudenak ere. Era berean, ezin izango da sexu arrazoiengatik diskriminaziorik egitearren zigortutakoa izan, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatutakoaren arabera.

Laguntza-mota honetan parte hartu ahal izateko honako baldintza berezi hauek bete behar dira:

 1. Diruz lagundutako egitasmoak eta produktu horien bidez zabaldutako eduki guztiak (argazkiak, idatzizko testua, ikus-entzunezkoak, podcastak...) zer lizentziaren menpe dauden argi azaldu beharko da. Egitasmo bakoitzean, lege-oharretarako atalean sartuko da zehaztapena, eta testua aldez aurretik bidaliko zaio Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari, eskabidearekin batera.

 2. Aurkezten diren webguneei dagokienez, dirulaguntza jasotzen duten egitasmo berriek ezinbestez egon beharko dute gailu mugikorretarako egokituta.

 3. Webguneek etengabe eguneratzeko plangintza eduki beharko dute. Era berean, aurkeztutako egitasmo guztiek ezagutarazteko plan zehatza izan beharko dute, hala nola, Internet bidezko sustapen plana. Bestalde, euskarazko eduki berrien kasuan, horiek zabaltzeko plangintza zehaztuko da.

 4. Webguneek bisita eta bisitariak neurtzeko neurgailua eduki behar dute. Neurgailuak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

  Argi bereizita agertu beharko dira gutxienez honako datu hauek: bisitak (saioak) eta bisitariak (erabiltzaileak), hilabeteka eta urteka.

  Hizkuntza bat baino gehiagoko webguneetan, argi bereizita agertu beharko dira hizkuntza bakoitzean izandako bisitak (saioak) eta bisitariak (erabiltzaileak). Gainera, webguneko hizkuntza bakoitzeko edukia URL bidez bereizteko aukera izan beharko da (egitasmo berrien kasuan, egitasmoa abian jartzen denetik aurrera; lehendik abian dauden egitasmoetan, gutxienez dirulaguntza eskabidea egiten den egunetik aurrera).

  Enpresa eskatzaileak datu horiek jasotzen dituen urteko txostena aurkeztuko dio Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari, eta neurgailurako sarbidea ere eman beharko dio.

 5. Egitasmo bakar bati lotutako proiektuak eskabide bakar batean aurkeztu beharko dira, hau da, ezin izango dira zatitu edo banatu.

 6. Edukiek (idatzizko albisteek, erreportajeek, audioek, bideoek...) argitaratze-data izan beharko dute, edozeinek edozein unetan ikusteko moduan (2020an abian jarriko diren egitasmoen kasuan, egitasmoa abian jartzen denetik aurrera; lehendik abian dauden egitasmoetan, gutxienez dirulaguntza eskabidea egiten den egunetik aurrera).

 7. Egitasmo orok gutxieneko finantzaketa-maila propioa izan behar du ezinbestean, % 40koa hain zuzen ere. Ondorioz, finantzaketa-maila horretara iristen ez den egitasmoa lehiaketatik kanpo utziko da.

 1. Eskabideak aurkezteko epea.

  Laguntza-deialdi honetan parte hartu nahi duen persona fisiko edo juridiko pribatu orok gehienez ere hiru egitasmo aurkezteko aukera izango du. Eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

 2. Eskabideak aurkezteko eta izapideak egiteko moduak.

  Eskabideak aurkezteko eta prozeduraren izapideak eskatzeko, kontsultatzeko eta egiteko honako bide hauek izango dituzte interesdunek:

 1. Jarduera ekonomikoa garatzen duten pertsona fisikoek bide elektronikoa zein bide presentziala erabili ahal izango dituzte. Dirulaguntzaren eskabidea eta dokumentazioa aurkezterakoan bide bat erabiltzeak, izapidetze presentzialak edo elektronikoak, ez du prozeduraren hurrengo pausoetan bide bera erabiltzera behartzen, eta edozein unetan alda daiteke batetik bestera.

  Eskabide presentziala aukeratuz gero, honako leku hauetan aurkez daiteke:

  Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan, EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean.

  Espainiak atzerrian dituen ordezkaritza diplomatikoetan edo bulego kontsularretan.

  Indarrean dauden xedapenetan ezarritako beste edozein tokitan.

  Pertsona fisikoa izanik, postaz egin nahi izanez gero, honako helbide honetara bidali beharko dira eskabide-orria eta agiriak: Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza, Donostia kalea, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. Bide horri ekitekotan, eskabide-orria kartazal irekian aurkeztu beharko da posta-bulegoan, posta-langileak, ziurtapena egin baino lehen, data eta zigilua jar ditzan eskabide-orrian bertan.

 2. Pertsona juridiko pribatuek bide elektronikoa erabili beharko dute nahitaez. Eskabide elektronikoaren ondorengo izapideak honako gune honen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

 3. Eskabideak, ardurapeko adierazpenak, zuriketak eta ereduen gaineko zehaztapenak nola izapidetu, izapidetze presentzialaren zein elektronikoaren bidez, euskadi.eus-eko gune elektroniko honetan dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/euskara_ingurune_digitalean/web01-tramite/eu

 4. Eskatzaileek nahi duten hizkuntzan, euskaraz edo gaztelaniaz, aurkez ditzakete eskabideak eta haiei lotutako dokumentazioa. Halaber, dirulaguntza eskabidearen ondoriozko jardunetan eta prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera arautzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

 1. Eskaerak egiteko aurkeztu beharreko dokumentazioa.

 1. Pertsona juridiko pribatuek:

  Erakundea legez eratuta edo dagokion erregistroan inskribatuta dagoela.

  Ordezkaritza-ahalordea.

 2. Enpresaburu indibidual edo autonomoek:

  Autonomoen erregimenean alta emanda dagoela.

  Enpresak ez ditu aurkeztu behar izango legalki eratuta dagoela eta dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duten agiriak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Erregistroan dagoen fundazioa, kooperatiba edo elkartea bada. Izan ere, kasu honetan Administrazioak ofizioz egiaztatu ahal izango du Erregistroan dagoela, eta nahikoa izango da eskatzaileak hori adieraztea eskabide-orrian.

  Baldin eta enpresari buruzko dokumentazioa Administrazio honetan lehenago ere aurkeztu izan bada eta indarrean jarraitzen badu, eskatzaileak ez du berriro aurkeztu behar izango. Edozein modutan ere, eskatzaileak eskabide-orrian adierazi beharko du dokumentazio hori noiz eta zer administrazio-organoren aurrean aurkeztu zituen dokumentu horiek.

  Laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa berez egiaztatuko du organo kudeatzaileak, bai eta jarduera ekonomikoren bat garatzen dutela ere, eta horretarako ez du eskatzaileen baimenik beharko, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina aplikatuz. Estatu Espainiarreko Ogasunean zergak ordaintzen dituztenekin berdin jokatuko da.

  Helbide fiskala Estatu Espainiarretik kanpo dutenek agiri guztiak (zerga-betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela, eta jarduera ekonomikoren bat garatzen dutela egiaztatzen duten dokumentuak) aurkeztu beharko dituzte.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea betez, agindu honen 5. artikuluan zehaztutako baldintzak egiaztatuko dira eskabidean, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.

  Pertsona fisikoen kasuan, Administrazioak bere kabuz kontsultatuko ditu ofizioz kontsulta ditzakeen datu edo beharrizanak, beti ere interesatuak berariaz kontrakorik adierazi ezean.

 3. Horiez gain, honako formulario eta dokumentu hauek bete edo aurkeztu beharko ditu eskatzaileak:

  Eskabide-orria, egoitza elektronikoan bete beharrekoa.

  Egitasmoari buruzko dokumentazioa:

  Egitasmoaren deskripzioa (ID1 edo ID2, multzoaren arabera). PDF betegarriak https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/euskara_ingurune_digitalean/web01-tramite/eu helbidean daude jasota.

  Egitasmoaren aurrekontua eskabidea egiterakoan beteko da zuzenean, euskadi.eus atariko egoitza elektronikoan. Eskabidea paperean aurkeztea erabakitzen duten persona fisikoek PDF betegarria dute eskuragarri, https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/euskara_ingurune_digitalean/web01-tramite/eu helbidean jasota.

  Edukien lizentziari buruzko legezko testua.

  Eta, azkenik, egitasmoari dagokionez, honako beste dokumentazio hau ere aurkeztu beharko du eskatzaileak:

  Egitasmo berrien kasuan: prototipoa, eta edukien lagina.

  Lehendik abian dauden egitasmoen kasuan: aurreko urteko euskarazko bisita-kopuruari edo erabilera-datuei buruzko txostena edo grafikoak; eta, dagokionean, funtzionalitate berriak edo funtzionalitate-aldaketak erakutsiko dituen prototipoa.

  Aurkeztu beharreko dokumentazioaren inguruko zehaztapenak https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/euskara_ingurune_digitalean/web01-tramite/eu helbidean daude jasota.

 4. Administrazioaren jakinarazpenak.

  Izapidetzearen edozein unetan Administrazioak jakinarazpena bidaltzen badio interesatuari, hori paperean egin nahiz bitarteko elektonikoz egin, abisua ere bidaliko du interesdunak eman duen gailu elektronikora edo helbide elektronikora, eta, abisu horretan, adieraziko dio jakinarazpen bat eskura jarri diola dagokion administrazio edo organismoaren egoitza elektronikoan edo eman duen helbide elektroniko bakarrean. Abisu hori ez emanagatik ere, jakinarazpena guztiz baliozkoa izango da.

Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan (enpresa eskatzaileak dirulaguntzaren onuradun izateko baldintzak betetzen dituela adierazten dutenak) zerbait falta dela edo forma akatsak daudela, hamar (10) egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez. Halaber, ikusten bada egitasmoa baloratzeko ezinbestekoak diren egitasmoaren deskribapena eta/edo aurrekontua ez d(ir)ela aurkezten edo akatsak daudela, hamar (10) egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko; epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidea onartu onartuko da baina gerta daiteke eskatzaileak dagokion izapidea egiteko eskubidea galtzea. Kasu horretan ere, ebazpen baten bidez jakinaraziko zaio eskatzaileari.

Pertsona juridikoren batek eskabide presentziala egiten badu, eskabide elektronikoa egiteko eskatuko zaio. Ondorio horietarako, zuzenketa hori egin den eguna joko da eskabidearen aurkezpen-datatzat.

 1. Laguntza-mota honen bitartez egitasmoen gauzatze-lanei zuzen-zuzenean egotzitako gastuei partzialki aurre egingo zaie.

  Honako gastu hauek kanpoan geldituko dira:

  1. Inbertsioetarako gastuak.

  2. Euskarazko bertsioari ez dagokion edozein gastu.

  3. Halaber, dagoeneko beste euskarri batzuetarako sortutako edukia sarean ipintzeko eskatzen denean dirulaguntza, egokitzapen kostua soilik hartuko da kontuan.

  4. Ez dira gastutzat hartuko laguntza-deialdira aurkeztutako egitasmoaren gauzatzeari egozgarri ez zaizkion enpresa eskatzailearen jardun orokorreko gastuak.

  5. Balio Erantsiaren gaineko Zergari (BEZ) dagokion gastua ez da kontuan hartuko. Hala ere, BEZa berreskuratu ezin duten erakunde onuradunen kasuan, gastutzat hartuko da, eta Administrazioak ofizioz baieztatuko du hori.

 2. Gastu-aurrekontuari dagokionez, egitasmo guztietan, kudeaketa-gastuak eta bestelako gastuak gastu osoarekiko proportzionalak izango dira, beraz:

  Egitasmoaren kudeaketarako gastuek ezin izango dute gainditu egitasmoa gauzatzeko gainontzeko gastuen guztirakoaren % 5a.

  Bestelako gastuetan (funtzionamendu-gastuak barne), gehienez ere, egitasmoa gauzatzeko gastuaren % 5 hartuko da kontuan, eta bestelako gastu horiek zein kontzepturi dagozkion zehaztuko da.

  Gastu-aurrekontuak honako atal hauek izango ditu:

  1. Egitasmoa gauzatzeko gastuak. Honen barruan sartzen dira egitasmoa egiteko behar izan diren giza baliabideak, bai enpresa barrukoak (soldata gordinak, zergak kontuan hartu gabe, eta legez beharrezkoak diren kotizazioak), bai eta kanpokoak ere (kanpoko zerbitzuen kontratazioa).

  2. Bestelako gastuak (funtzionamendu-gastuak barne).

 3. Egitasmo orok gutxieneko finantzaketa-maila propioa izan behar du ezinbestean, % 40koa hain zuzen ere. Ondorioz, finantzaketa-maila horretara iristen ez den egitasmoa lehiaketatik kanpo utziko da.

 4. Aurreko puntuan aipaturiko finantzaketa propioa honako diru-sarrera hauez osatuta egongo da:

  1. Entitate-eskatzailearen diru-ekarpenak.

  2. Zerbitzu-salmentatik eskuratutakoak.

  3. Produktu-salmentatik eskuratutakoak.

  4. Publizitatetik eskuratutakoak.

  5. Entitate pribatuetatik jasotakoak.

 5. Defizitarioak diren egitasmoei bakarrik eman ahal izango zaie dirulaguntza. Ondorioz, defizitarioak ez diren egitasmoak lehiaketatik kanpo utziko dira. Agindu honen ondorioetarako egitasmo bat defizitarioa izango da eskatzailearen ekarpena eta deialdi honetatik kanpoko beste finantzazio publikoa kontuan izanda, gastuen % 100 estaltzen ez denean.

 6. Egitasmo bakoitza burutzeko ezin izango da 20.000 euro baino gehiagoko eskaera egin.

 7. Era berean, jaso beharreko gutxieneko kopuru bat ezarri da egitasmoko; horrela, 2.000 euro baino gutxiagoko esleipenak bertan behera geratuko dira.

 8. Esleipena ez da Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari eskatutakoa baino handiagoa izango.

 9. Dirulaguntza bateragarria da edozein erakunde publiko zein pribatuk xede berberaz eman ditzakeenekin, betiere, lagundutako egitasmoak gain-finantzaketarik ez badu. Agindu honen epe-barrutia amaitu eta 20. artikuluan finkatutako justifikazioari ekin eta gero gain-finantzaketarik gertatu dela ikusten bada, hau da, finantzaketa publikoak guztira gastuaren % 60a gainditzen badu, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, betiere 21. artikuluan zehaztutako bideari jarraituz. Murrizketa hori gain-finantzaketaren bestekoa izango da.

Deialdi honen kudeaketa Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari dagokio.

 1. Agindu honen babesean emango diren dirulaguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez esleituko dira, hau da, aurkeztutako eskabideak konparatuz, balorazio handiena lortzen dutenak lehenetsiko dira finkatutako irizpideak erabiliz eta ezarritako kreditu mugak errespetatuz. Zeregin horretarako berariaz eratutako Balorazio-batzordeak eskabideei buruzko ebazpen-proposamena landu eta diruzko zenbatekoak finkatuko ditu. Horretarako, lehendabizi, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak aurkeztutako egitasmoen dokumentazioa aztertuko du, eta dokumentazio hori prestatuko du Balorazio-batzordeak egitasmoen balorazioa egiteko. Hortaz, honako urrats hauek emango ditu Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak:

 1. Deialdian finkaturiko baldintzak bete ez izateagatik baztertuak izan diren eskabideen zerrenda eta horietako bakoitza baztertu izanaren zioak prestatuko ditu, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak horiei buruzko Ebazpenak eman ditzan. Ebazpenok interesdunei jakinaraziko zaizkie.

 2. Adierazitako aurrekontuari eta eskatutako dirulaguntzari dagokienez:

  1. Eskaera egiterakoan zehaztutako aurrekontuan adierazitako gastu-aurrekontua eta eskatutako dirulaguntzaren zenbatekoa hartuko ditu abiapuntutzat.

   9. artikuluan finkatutakoaren haritik, honako hau ikusiko da: laguntza-deialdira aurkeztutako egitasmoaren gauzatzeari zuzenean eta bakarrik egozgarri zaizkion gastuak baino ez daudela jasota adierazitako gastu-aurrekontuan. Ez dira gastutzat hartuko laguntza-deialdira aurkeztutako egitasmoaren gauzatzeari egozgarri ez zaizkion enpresa eskatzailearen jardun orokorreko gastuak.

  1. Agindu honetako 9. artikuluaren arabera, aurrekontuari aldaketaren bat egin behar izan bazaio, dirulaguntza kalkulatzeko orduan, aurrekontu onartua eta eskatutako dirulaguntza onartua hartuko dira erreferentzia-oinarritzat, baita eskabide-orrian zehaztutako finantzaketa-maila propioa ere.

 3. Puntuei dagokienez:

  1. Esleipen-prozedurari ekin aurretik, balorazio-fasera pasatutako egitasmoak baloratuko ditu Balorazio-batzordeak, agindu honen 12. artikuluan finkatutako irizpideen arabera.

  2. Egitasmoek, aurrera egitekotan, jaso litezkeen puntuetatik hirurogeita hamar (70) puntu edo hortik gora lortu beharko dituzte. Ondorioz, esandako gutxieneko puntuazio horretatik beherako puntuazioa lortzen duten egitasmoek ez dute dirulaguntzaren banaketan sartzerik izango eta, ondorioz, ez dute dirulaguntzarik hartuko.

  3. Puntu horiek onartutako gastu-aurrekontuaren estalpen-indizea zehaztuko dute. Honako hau izango da estalpen-indize hori:

   (Ikus .PDF)

   1. Egitasmo bakoitzari esleitu beharreko laguntza-kopurua zehazteko orduan, 9. artikuluan finkatutako mugak gordeko dira.

Ebazpen-proposamena landu eta diruzko zenbatekoak finkatzeko orduan, zeregin horretarako berariaz eratutako Balorazio-batzordeak honako irizpide eta balio hauek izango ditu kontuan:

 1. Egitasmoaren kalitatea eta egokitasuna: gehienez ere berrogeita hamar (50) puntu.

  Egitasmoaren kalitatea eta egokitasuna baloratzeko honako aldagai hauek hartuko dira kontuan:

  Berrikuntza.

  Erabilgarritasuna.

  Diseinua.

  Edukiak (propioak izatea, konplexutasuna, kopurua, ezaugarriak).

  Eguneratzea.

  Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna zaintzeko baliabideak.

  Produktuaren merkaturatzea edo zabalkundea.

 2. Euskararen erabilera Ingurune Digitalean bultzatzeko eragingarritasuna: gehienez ere berrogei puntu (40).

  Eragingarritasuna neurtzeko hauek izango dira baloratuko diren aldagaiak:

  Gaiaren izaera; gazteei eta nerabeei zuzendutako egitasmoak lehenetsiko dira, bai eta euskal hiztunak aktibatzeko, edota Interneten euskaldunen artean euskararen erabileraren aldeko jarrerak eta motibazioak sustatzeko egitasmoak.

  Irisgarritasuna / komunitate izaera:

  Erabiltzaile kopurua (bisitak eta bisitariak, edo bistaratzeak, egitasmoaren arabera) jadanik abian diren egitasmoetan.

  Egitasmo berrietan kontuan hartuko da publiko potentzialaren izaera eta dimentsioa.

  Euskal komunitatearen izaera: .eus domeinua izatea, dagokionean.

 3. Edukien lizentzia: gehienez ere hamar puntu (10).

  Edukia zabaldu, ikusi, aztertu, aldatu eta komertzializatzeko aukera dagoen ala ez neurtuko da.

 1. Aurkeztutako egitasmoak ebaluatzeko, berariazko balorazio-batzorde bat osatuko da.

 2. Balorazio-batzordeak honako kide hauek izango ditu:

  1. Josune Zabala Alberdi, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria, batzordearen buru izango dena.

  2. Estibaliz Alkorta Barragan, Euskara Sustatzeko zuzendaria. Ordezkoa, Joseba Lozano Santos, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria.

  3. Ane Crespo Calvo, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako EBPNren jarraipenerako arduraduna. Ordezkoa, Edurne Ramon Olano, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako Dokumentazio eta Informazio Zerbitzuaren arduraduna.

  4. Araceli Diaz de Lezana Fernandez de Gamarra, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako Estandarizazio Zerbitzuko arduraduna. Ordezkoa, Jaime Mendia Santamaria, Informatika Zerbitzuen koordinatzailea.

  5. Elene Etxezarreta Etxeberria, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako teknikaria. Honek idazkari-lanak egingo ditu eta hitza eta botoa izango ditu. Ordezkoa Jone Aboitiz Legarra, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako teknikaria. Idazkariak Balorazio-batzordearen jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaindu beharko du. Idazkariak ziurtatu beharko du Balorazio-batzordeak hartutako erabakiak eta burututako ekintzak legezakoak direla.

 3. Egitasmoak baloratzeko, Balorazio-batzordeak iritzia eskatu ahal izango die Administraziotik kanpo arlo digitalean adituak direnei.

 4. Balorazio-batzordeak, laguntza-mota honetan finkaturiko irizpideak eta mugak kontuan izanik, ebazpen-proposamena landuko du eta Hizkuntza Politikarako sailburuordeari aurkeztuko dio, honek, zuzen eta bidezkoa joz gero, behin betiko Ebazpena har dezan. Aipaturiko proposamenak honako atal hauek izango ditu gutxienez:

  1. Diruz lagundutako egitasmoak; onartutako gastu-aurrekontua; lortutako puntuak, osotara eta atalkakoa; eta dirulaguntzaren zenbatekoa.

  2. Gutxieneko puntuak lortu ez izateagatik, nahiz 2.000 euroko laguntzara ez iristeagatik dirulaguntzarik gabe utzitako egitasmoak eta horiek lortutako puntuazioa, osotara eta atalkakoa.

 1. Balorazio-batzordearen proposamena ikusita, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak esleitzeko Ebazpena emango du.

 2. Dauden diru-baliabideak kontuan izanik, ID1 eta ID2 multzoetako batean diru soberakina izan eta bestean diru-falta balego, diru-soberakinen birbanaketa egingo litzateke. Aurkeztutako eskabideei erantzun ondoren agindu honen 2. artikuluan aurreikusitako laguntza-multzo bati dagokion zuzkidura agortzen ez bada, Balorazio Batzordeak soberako kopuruak beste multzora bideratzea proposatuko du, betiere beste multzo hori oraindik ebatzi gabe badago. Hau gertatuz gero, bi Ebazpen emango lituzke Hizkuntza Politikarako sailburuordeak: lehendabizi soberakina duen multzoarena eta, ondoren, soberakina jasoko duenarena.

 3. Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei, bakoitzak lortu duen puntuazioarekin batera. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Edozein modutan, lehenago egin den jakinarazpenarena hartuko da jakinarazpen-datatzat.

  Halaber, diruz lagundutako egitasmoen berri emango da euskadi.eus atarian, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren atalean.

 4. Sei hilabetekoa izango da prozedura ebazteko eta Ebazpena pertsona interesdunei jakinarazteko gehieneko epea, deialdi honen Agindua argitaratu eta biharamunetik aurrera. Sei hilabeteko epea amaitu eta interesdunak inolako jakinarazpenik jaso ez badu, eskabidea gaitzetsitzat joko da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan ezarritako ondorioetarako.

 5. Laguntza-eskatzaileren bat hartutako Ebazpenarekin ados ez bada eta gora jo nahi badu, eskatzaile horrek aukera izango du Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari gorako errekurtsoa aurkezteko, Ebazpena berariaz jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabeteko epean.

 1. Dirulaguntzaren onuradunak esleitutako dirulaguntza onartu egin behar du. Ondorioz, dirulaguntza esleitu zaiola adieraziz Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak bidalitako jakinarazpena jaso eta hamar (10) egun balioduneko epean dirulaguntza onartzen duela adierazi behar dio idatziz aipatu Zuzendaritzari.

 2. Dirulaguntzaren onuradunak onarpen-agiria epe horretan aurkezten ez badu, laguntzari uko egiten diola ulertuko da.

 1. Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, 50. artikuluan zehaztutako betebeharrak:

  1. Jarduera aurrera eramatea edo dirulaguntza ematea bidezko egiten duen egoeran egotea.

  2. Dirulaguntza eman duen erakundearen aurrean justifikatzea emate hori eragin duten edo laguntzaz baliatzea eragin duten baldintzak betetzen direla eta jarduera bera aurrera eramango dela.

  3. Laguntza eman duen erakundeak egingo dituen egiaztatzeen menpe eta Ekonomi Kontroleko Bulegoak burutuko duen ikuskaritzaren menpe egotea, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura eskuratu diren laguntza edo dirulaguntzei dagokienez. Era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziko neurrien menpe ere egon beharko du.

  4. Beste edozein administrazio, erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntzak, laguntzak, dirua edo baliabideak eskuratuz gero, horren berri ematea hasierako laguntza eman duen erakundeari.

  5. Laguntza ematerakoan kontuan izan zen dena delako egoera objektibo edo subjektiboa aldatu egin baldin bada, horren berri ematea laguntza eman duen erakundeari.

   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei dirulaguntzak eman eta, kasua balitz, ordaindu ahal izateko. Halaber, itzulketa-prozedura horietatik eratorritako dirulaguntza itzultzeko betebeharra bete ez dutenei ezin izango zaie dirulaguntzarik eman, ezta ordaindu ere.

 2. Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzen onuradunek Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartua) finkaturiko betebeharrez gain, honako betebehar hauek ere izango dituzte:

  1. Dirulaguntza eskabide-orrian zehaztutako helburu zehatzerako erabili beharko dute.

  2. Deialdiaren epealdia bete aurretik, hau da, 2020ko abenduaren 31rako, diruz lagundutako egitasmoek guztiz bukatuta eta publikoari zabalik egon beharko dute, edozeinek erabiltzeko moduan. Osorik bukatutzat jo ezin diren egitasmoei edo publikoari zabalik ez dauden egitasmoei emandako laguntza osoa erreklamatuko zaio dirulaguntzaren onuradunari, eta ez da betetako zatiaren araberako likidaziorik bideratuko. Beraz, 21. artikuluari jarraikiz, dirulaguntza itzultzeko espedientea bideratuko da.

  3. Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen xedearen fiskalizazio-funtzioak betetze aldera eskatutako informazio guztia eman beharko dute.

  4. Hizkuntzaren kalitatea bermatzea guztiz garrantzizkotzat jotzen denez gero, Euskaltzaindiak emandako arau eta gomendioak aintzakotzat hartu eta beteko dituzte.

  5. Indarrean dauden lege eskakizunak bete beharko dituzte jabego intelektualari, egile-eskubideei, lege-gordailuari, banaketari eta abarri dagokienez.

  6. Laguntza-gai diren egitasmoek giza eskubideak eta pertsonen arteko bizikidetasun-balioak errespetatu beharko dituzte. Ondorioz, egitasmo horiek ezin izango dute herritarrei iraingarri gerta dakiekeen ikur edo elementurik jaso, ezta beren duintasunari kalte egiten dieten edo indarkeriaren justifikazioa iradokitzen duten ikur edo elementurik ere.

  7. Adierazpen- eta informazio-askatasunari begirunea erakustea. Horretarako, nork bere deontologiako arauak beteko ditu eta, aldi berean, politika-aniztasuna eta politika-, gizarte- eta kultura-taldeei zor zaien aukera-berdintasuna bermatuko duen informazio egiazkoa eta objektiboa sustatuko du.

  8. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoari jarraituz, hizkera sexistarik ez erabiltzea, eta gizonen eta emakumeen rolei dagokienez, erabilera estereotipaturik ez egitea.

  9. Laguntza-mota honen bidez diruz lagundutako egitasmo orok Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren menpeko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesaren berri adierazi beharko du egitasmoaren argitan kaleratutako euskarri guztietan. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzaren logotipo normalizatua agerrarazi behar dute. Logotipoak ikusgai egon behar du hasierako orri edo atal nagusian, ebazpena ematen den unetik gutxienez urtebeteko epean.

 3. Halaber, dirulaguntzen araubidea ezartzen duen 38/2003 Legearen 14. artikuluan jasotakoak ere bete beharko dituzte.

Agindu honetan oinarrituz emandako dirulaguntzen ordainketak bi zatitan egingo dira, era honetara:

 1. Lehenengo ordainketan dirulaguntza osoaren ehuneko hirurogeita bost (% 65) ordainduko da, dirulaguntza onartzen den egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

 2. Bigarren ordainketan, hala badagokio, gainerako ehuneko hogeita hamabosta (% 35) ordainduko da, dirulaguntza justifikatzeko agiri guztiak jaso eta ontzat eman ondoren. Bigarren ordainketa 2021ean egingo da edozein kasutan, Eusko Jaurlaritzaren 2021eko aurrekontuen kontura.

Diruz lagundutako egitasmoa eskabidean deskribatu bezala garatuko da. Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen denean, eta, edozein kasutan, beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuetatik beste laguntza edo dirulaguntza batzuk jasotzen badira, edo, hala badagokio, helburu bererako beste diru-sarrera edo baliabide batzuk eskuratzen badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, betiere dirulaguntzaren onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira. Hori dela eta, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak bidezko likidazio-ebazpena emango du, eta, ebazpen horretan, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa berregokituko da. Horretarako, honako Dekretu honetan ezarritako prozedura aplikatuko da: 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

Nolanahi ere, aurkeztutako egitasmoa hobetzen dituzten aldaketak onartu ahal izango ditu Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, eskatzaileak egitasmoa gauzatu aurretik horretarako baimena eskatzen badu. Dirulaguntza betiere aurkeztutako egitasmoaren gainean ebatziko da eta balizko aldaketak ez du esleitutako dirulaguntza aldatuko.

 1. Esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa edozein delarik ere, dirulaguntzaren onuradun orok diruz lagundutako egitasmoaren gauzatzea justifikatu behar du, ezinbestean, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzaren aurrean. Justifikazioari ekiteko, dirulaguntza esleitzeko orduan erabilitako gastu-aurrekontu onartua erabiliko da.

 2. Dirulaguntzaren justifikazioa egiteko azken eguna 2021eko martxoaren 31 izango da.

 3. Pertsona fisikoa izanik, izapidetze presentziala aukeratuz gero, dirulaguntzaren justifikazioa Agindu honen 7. artikuluan aipatutako lekuetan aurkez daiteke.

 4. Era berean, justifikazioak aurkezterakoan bide elektronikoak erabil ditzakete pertsona fisikoek: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta. Pertsona juridiko pribatuek ezinbestean erabili beharko dute aipatutako bide hau.

 1. Aipaturiko justifikazioa justifikazio-kontu erraztuaren arabera egingo da. Justifikazio-kontu erraztuak, zinpeko aitorpenaren izaera izango duenak, honako informazio hau jasoko du, betiere Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan eta Lege horren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 75. artikuluan ezarritako baldintzen arabera:

  1. Burututako jardunari eta emaitzei buruzko txostena (Emaitzei buruzko txostena izeneko formularioa). PDF betegarria https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/euskara_ingurune_digitalean/web01-tramite/eu helbidean dago jasota. Beste datu batzuen artean, honako hauek jasoko dira bertan:

   Egitasmoaren Interneteko helbidea zehaztuko da Emaitzei buruzko txostena izeneko formularioan.

   Zabalkundea: diruz lagundutako egitasmoa ezagutarazteko egindakoari buruzko azalpen zehatza idatzi beharko da, eta azalpenari laguntzeko pantaila inprimatuak bidaliko dira, PDF dokumentu batean edo beste euskarriren batean.

   Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren babesa (ikus Agindu honen 16. artikuluan xedatutakoa): Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesaren berri adierazi beharko da egitasmoaren argitan kaleratutako euskarri guztietan, eta babes hori non eta nola agertzen den azaldu beharko da Emaitzei buruzko txostena izeneko formularioan.

  2. Diruz lagundutako egitasmoari dagozkion gastuen zerrenda sailkatua (Gastuen zerrenda eta balantzea izeneko formularioa). PDF betegarria https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/euskara_ingurune_digitalean/web01-tramite/eu helbidean dago jasota.

  3. Diruz lagundutako egitasmoari dagokion behin betiko balantze ekonomikoa (Gastuen zerrenda eta balantzea izeneko formularioa). Egitasmoaren behin betiko gastuari begira gehienez ere aurrekontu onartuan zehaztutako kopuruaren % 10eko gorabehera onartuko da (hau da: gehienez ere aurrekontu onartua baino % 10 gehiagokoa, edo % 10 gutxiagokoa, izan daiteke). Muga horietatik kanpoko balantze ekonomikoa aurkezten bada, dagokionean likidazio ebazpena egingo da. Halaber, aintzat hartu beharko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritako baldintzak.

 2. Dirulaguntza ematen duen organoak behar adina frogagiri eskatuko dio onuradunari, dirulaguntza behar bezala erabili dela egiaztatzeko. Horretarako, unitate moneta laginketa teknika erabiliko du.

 3. Justifikazioari dagokionez, anomalia edo irregulartasunen bat ikusiz gero, hamar egun balioduneko epea (10) emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Emandako epean akatsa zuzendu ez bada, agindu honen 18. eta 21. artikuluetan finkatutakoari ekingo zaio automatikoki.

 4. Eskabidea aurkezteko zein justifikazioak egiteko jarraibideak eta eredu normalizatuak euskadi.eus egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/euskara_ingurune_digitalean/web01-tramite/eu

 1. Betebeharrak bete gabetzat joko dira honako kasu hauetan:

  1. Jasotako dirulaguntza, osorik zein zatika, Agindu honetan zehaztutakoez beste jardueretarako erabiltzea.

  2. Agindu honen 16. artikuluan zehaztutako betebeharrak ez betetzea.

  3. Hala badagokio, likidazio-ebazpenak zehaztutako kopurua ez itzultzea horretarako emandako epean.

  4. Dirulaguntza araudiarekin zerikusia duen edozein xedapenetan, nahitaezkotzat jotzen diren gainerako egitekoak ez betetzea.

 2. Ez-betetzeren bat gertatuz gero, jasotako dirua eta horren berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari.

  Agindu honen pentzutan emandako dirulaguntzaren onuradunak eman eta eskuratutako zenbatekoa eta legez aplikagarriak izan daitezkeen interesak itzuli egin beharko ditu, aurreko pasartean jasotakoak gertatuz gero edo, oro har, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan edo Agindu honetan ezartzen diren eginbeharrak betetzen ez badira. Aurreko hori Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera egingo da. Halaber, eman eta eskuratutako zenbatekoa eta legez aplikagarriak izan daitezkeen interesak itzuli egin beharko ditu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan jasotakoak gertatuz gero.

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio-Klausula:

Arduraduna:

Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Donostia-San Sebastin 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Araba.

Telefonoa: 945 01 80 00.

Web orria: htpp://Euskadi.eus

Helburua:

Ingurune digitalean euskararen presentzia eta erabilera indartzeko dirulaguntzak kudeatzea.

Oinarri juridikoa:

38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 1ekoa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolaraui buruzkoa Legearen Testu Bategina onartzen duena.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunak aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita. Bestela, zuzen-zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Laguntza-programa hau Europako Batzordeak zenbait dirulaguntza mota barne-merkatuarekin bateragarriak jotzen dituen 2014ko ekainaren 17ko (EB) 651/2014 Erregelamenduaren barruan dago, Itunaren (EBAO 2014, L 187, 2014-06-26) 107. eta 108. artikuluen aplikazioaren ondorioz (Kategorien Araberako Salbuespen Araudi Orokorra edo 651/2014 Araudia), eta Erregelamendu horren 53.2 artikuluak ezarritakora egokitzen da.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Hala ere kontuan izan behar da 2020ko martxoaren 14ko 463/2020 Dekretuari jarraiki, alarma egoera amaitu arte epe administratiboak eten egingo direla. Beraz, eskaerak aurkezteko, presentzialki zein telematikoki, alarma egoera amaitu eta biharamunetik hasita hilabeteko epea izango da.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 7a.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.