Euskadi.eus
 • ERABAKIA, 2017ko ekainaren 26koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Administrazio Kontseiluarena, zeinaren bidez arautzen baitira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak kudeatutako datu pertsonalak dauzkaten fitxategiak. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

ERABAKIA, 2017ko ekainaren 26koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Administrazio Kontseiluarena, zeinaren bidez arautzen baitira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak kudeatutako datu pertsonalak dauzkaten fitxategiak.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Akordioa
 • Organo arau-emailea: Osasun Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 136
 • Hurrenkera-zk.: 3608
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2017/06/26
 • Argitaratze-data: 2017/07/18

Gaikako eremua

 • Gaia: Ekonomi Jarduerak; Administrazioaren antolamendua; Osasun eta kontsumoa
 • Azpigaia: Informazio etak komunikazioak; Sailak; Gobernua eta herri administrazioa

Testu legala

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 2006ko ekainaren 19an, 2008ko martxoaren 17an, 2010eko abenduaren 13an, 2012ko maiatzaren 23an, 2013ko ekainaren 19an, 2014ko apirilaren 30ean eta 2015eko ekainaren 15ean hartutako erabakien bitartez, aipatu ente publikoaren fitxategi batzuk sortu, aldatu eta deuseztatu ziren; hain zuzen ere, datu pertsonalak zituztenak. Xedapen horiek Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren babespean eman ziren.

Lege organiko horren 20.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, Administrazio Publikoen fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatzeko, xedapen orokor bat erabili behar da, eta Estatuko Aldizkari Ofizialean edo behar den aldizkari ofizialean argitaratu. Artikulu bereko 3. zenbakiak adierazten duenez, fitxategiak deuseztatzeko ematen diren xedapenetan, haien destinoa finkatu behar da, edo, dagokion kasuan, suntsitzeko zein neurri hartuko diren zehaztu.

Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak, zeinak Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren garapen-erregelamendua onartzen baitu, 54. artikuluan zehazten die edukia fitxategiak sortu, aldatu edo deuseztatzeko xedapen edo erabakiei.

Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko Eusko Legebiltzarraren otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 4. artikuluan ezartzen duenez, Autonomia Erkidegoko Administrazioko fitxategiak sortzeko, aldatzeko eta ezabatzeko, dena delako fitxategia atxikita dagoen saileko titularraren agindu bidez egin beharko da. Indarrean dauden legeek eskatutako aipamen guztiak jaso beharko ditu agindu horrek, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da.

Fitxategi berriak sartu eta lehenago sortutako zenbait fitxategi aldatu edo ezabatu beharra sortu denez, erabaki hau hartzen da. Xedapen honen I. eranskinean azaltzen dira izaera pertsonaleko datuak dauzkaten Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren fitxategi berriak. Halaber, II. eranskinean zehazten dira erabaki honen bidez aldatu diren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren fitxategiak, eta III. eranskinean zehazten dira erregistroan baja eman duten fitxategiak.

Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak berezko izaera juridikoa eta osasun-zerbitzuak emateko zereginean jarduteko gaitasun osoa aitortzen dizkio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari. Beraz, Administrazio Kontseilu honen eskumena da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoan datu pertsonalak biltzen dituzten fitxategiak arautu eta kudeatzea.

Ondorioz, legezko xedapenek eman dizkidaten eskumenez baliatuz, hona hemen

ERABAKIA

Lehenengoa. Xedea.

 1. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoak kudeatutako datu pertsonalen fitxategiak sortzea. Erabaki honetako I. eranskinean jaso dira fitxategi horiek.

 2. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoak kudeatutako izaera pertsonaleko datuen fitxategi batzuk aldatzea. Erabaki honetako II. eranskinean jaso dira fitxategi horiek.

 3. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoak kudeatutako izaera pertsonaleko datuen fitxategi batzuk deuseztatzea. Erabaki honetako III. eranskinean jaso dira fitxategi horiek.

  Bigarrena. Neurriak hartzea.

  Erabaki honetan aipatutako fitxategiak sortu eta aldatzeko, beharrezkoak diren neurriak hartuko dira datuen konfidentzialtasuna, segurtasuna eta osotasuna ziurta daitezen, eta 15/1999 Lege Organikoan eta indarrean diren gainerako xedapenetan aitortutako gainerako bermeak, betebeharrak eta eskubideak gauza daitezen.

  Hirugarrena. Fitxategien helburua eta datuak lagatzea.

 1. Erabaki honen xede diren fitxategiek, dagokion eranskinean bakoitzari esleitzen zaizkion helburuez gain, beste hauek ere izango dituzte: osasun publikoko helburuak betetzea, eta azterketa epidemiologikoak eta osasun-ikerketak egitea. Halaber, estatistikak egiteko ere erabiliko dira.

 2. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko eta beste administrazio publiko batzuetako estatistika-organo eta -zerbitzuei laga ahal izango zaizkie fitxategi horietako datuak, kontuan edukiz Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legean eta Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legean ezartzen dena. Beste sail edo herri-erakunde batzuei ere laga ahal zango zaizkie estatistika- eta ikerketa-eginkizunak egiteko, betiere ordenamendu juridikoak esleitutako funtzioak beteaz. Osasun-arloan, Osasun Sailari laga ahal izango zaizkio, betiere arau hauek errespetatuta: 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu pertsonalak babesteari buruzkoa; eta, osasun-alorreko arauei dagokienez, berriz: 3/1986 Lege Organikoa, apirilaren 14koa, Osasun publikoaren arloko Neurri Bereziei buruzkoa; 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa; 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, informazio eta dokumentazio klinikoaren arloan eskubideak eta obligazioak eta pazientearen autonomia arautzekoa; 8/1987 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzkoa, eta gainerako euskal arau autonomikoak.

  Laugarrena. Datuen tratamendu-zerbitzuak ematea.

  Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren kontura datu pertsonalen tratamendu-zerbitzua ematen dutenek, eman zaizkien egitekoak betetzean, datu-tratamenduaren arduradunak emandako jarraibideen arabera jardungo dute. Hala jasoko da horretarako kontratuan. Beraz, alde batetik, datuak ezin izango dira beste ezertarako aplikatu edo erabili, eta, bestetik, ezin izango zaio inori haien berri eman, asmoa datuak gordetzea bada ere; izan ere, hala agintzen du abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12. artikuluak.

  Bosgarrena. Datuen aurka egiteko nahiz datuak ikusi, zuzendu edo deuseztatzeko eskubidea

  Eragindakoek, legezko definizioaren arabera, badute eskubide hauek baliatzea: datuen aurka egitekoa, nahiz datuak ikusi, zuzendu edo deuseztatzekoa. Baliatu ere, bidezko denean, erabaki honen eranskinetan fitxategi bakoitzerako zehazten den unitatera edo zerbitzura jota.

  Seigarrena. Fitxategien arduraduna.

  Erabaki honen eranskinetan izaera horrekin ageri direnak izango dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak kudeatutako fitxategien arduradunak.

  Zazpigarrena. Fitxategiak Datuak Babesteko Erregistroan inskribatzea.

  Erabaki honetan zerrendatutako fitxategiak Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakinaraziko zaizkio, Datuak Babesteko Erregistroan inskriba ditzan. Horretarako, xedapen honen kopia bat bidaliko zaio Bulegoari, hark prestatutako eredu normalizatuaren bidez bidali ere.

  Zortzigarrena. Indargabetzea.

  Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denean, indargabetutzat joko dira bertan ezarritakoaren aurka doazen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

  Bederatzigarrena. Indarrean sartzea.

  Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

  Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 26a.

  Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluko lehendakaria,

  JON DARPN SIERRA.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak kudeatuko dituen eta izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxategi hauek sortzen dira. Xedapen honen bidez sortutako fitxategiek izaera pertsonaleko datuak dituzte, eta erraztasunak eman nahi dira jendeak fitxategi horien berri izan dezan. Horretarako, antolatuta eta ordenatuta aurkeztuko dira fitxategi horiek, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2006ko ekainaren 19ko, 2008ko martxoaren 17ko, 2010eko abenduaren 13ko, 2012ko maiatzaren 23ko, 2013ko ekainaren 19ko, 2014ko apirilaren 30eko eta 2015eko ekainaren 15eko erabakietan ezarritako zenbakitzeari jarraituz.

FITXATEGI KORPORATIBOAK SORTZEA

 1. Giza baliabideen dibisioa.

 1. Prestakuntza-ingurune profesionalak eta ezagutzaren kudeaketa.

  1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

   Prestakuntza-jarduerak eta Osakidetzaren ezagutza eta talentuaren kudeaketara bideratutako jarduerak kudeatzea Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua korporazioak sustatutako jardueretan parte hartzen duten Osakidetzakoak diren zein ez diren profesionalentzat. prestakuntza eta jakintzaren kudeaketa.

  2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

   Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko profesionalak zein Osakidetzakoak ez direnak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lankidetza-ingurune profesionaletan parte hartzen dutenak.

  3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

   Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, datuen transmisio elektronikoaren/interneten bitartez, euskarri informatikoan/magnetikoan.

  4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

   Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia (OTI), izen-abizenak, helbidea, telefonoa, irudia/ahotsa, langile-zenbakia, bestelakoak. Lehenesten den hizkuntza, prestakuntza-inguruneen foroetako aipuak, prestakuntza-jarduerak, multimedia edukia.

   Ezaugarri pertsonalen datuak: Besteak: herria, herrialdea.

   Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: lanbidea, lanpostua.

   Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza/titulazioak, lanbide-esperientzia, ikaslearen historia.

   Tratamendu-sistema: automatizatua.

  5. Datuen lagapenak:

   Eusko Jaurlaritzako sailak

   IVAP

   Euskalit Fundazioa

   Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila

   Osasun Ministerioa.

  6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

   Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

   Giza Baliabideen Dibisioko Zuzendaritza

  7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

   Giza Baliabideen Dibisioko Zuzendaritza

   Araba kalea 45

   01002 Vitoria-Gasteiz (Araba)

  8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

   Maila ertaina.

   FITXATEGI SEKTORIALAK SORTZEA

   1. Transfusio eta giza ehunen euskal zentroa

   1. Peaz-en kudeaketa.

    1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

     Herritarrentzako arreta.

    2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

     Zerbitzu-erakundeko pazienteak edo erabiltzaileak.

    3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

     Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik jasotzen dira datuak, inkestak/elkarrizketak, formularioak/kupoiak eta informazio iturri integratuak erabiliz, paperezko euskarrian eta euskarri informatikoan/magnetikoan.

    4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

     Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, historia klinikoaren zenbakia, OTI zenbakia.

     Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, adina, ahaidetasuna edo harremana.

     Babes berezia duten datuak: sinesmenak, erlijioa, osasuna.

     Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

    5. Datuen lagapenak:

     Ez da halakorik atzeman.

    6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

     Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

     Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroaren Gerentzia

    7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

     Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa

     Labeaga auzoa z/g

     48960 Galdakao (Bizkaia)

    8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

     Goi-maila.

     1. Barakaldo-Sestao erakunde sanitario integratuaren gerentzia.

     1. Saio klinikoen eta prestakuntza saioen bideo-grabazioak.

      1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

       Saio klinikoen eta prestakuntza saioen bideo-grabazioak. Langileen prestakuntza.

      2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

       Erakundeko profesionalak eta kontratatutako irakasleak.

      3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

       Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, irudia/soinua grabatuta, euskarri informatikoan/magnetikoan.

      4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

       Identifikazio-datuak: izen-abizenak; irudia/ahotsa.

       Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: sexua.

       Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak; lanbide-esperientzia.

       Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: lanbidea, lanpostua.

       Tratamendu-sistema: automatizatua.

      5. Datuen lagapenak:

       Bideo-grabazioak Interneten argitaratzea, eragindako pertsonen baimenarekin.

      6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

       Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

       Barakaldo-Sestao Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

      7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

       Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

       Miranda hiribidea 5

       48902 Barakaldo (Bizkaia)

      8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

       Oinarrizko maila

       1. Araba erakunde sanitario integratuaren gerentzia.

       1. Kontaktu-agenda.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Kontaktuak edo harremanak kudeatzea.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Osakidetza-Osasun euskal zerbitzuko profesionalekin harremanak izan ditzaketen pertsonak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik edo herri-administrazioetatik (Osasun Saila) jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: inkestak/elkarrizketak, datuen transmisio elektronikoa/Internet, paperezko euskarrian edo euskarri informatikoan/magnetikoan eta bide telematikoz.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea (postala, elektronikoa), telefonoa.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna.

         Datu akademiko eta profesionalak: lanbide-elkarteak.

         Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: kategoria/gradua, lanpostua.

         Merkataritza-informazioko datuak: jarduerak eta negozioak, argitalpenen/hedabideen harpidetzak.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Oinarrizko maila.

       2. Pazienteen arazo judizialak.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Prozedura judizialen izapideak egin eta epaitegietako informazio eskabideei erantzun.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Prozedura judizialek eragindako pazienteak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik (familiartekoak, profesional sanitarioak eta gizarte laguntzaileak), bide hauetakoren bat erabilita: inkestak/elkarrizketak eta informazio iturri integratuak, paperezko euskarrian eta euskarri informatikoan/magnetikoan.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, marka fisikoak, historia klinikoaren zenbakia, OTI zenbakia.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: egoera zibila, jaioteguna eta jaioterria, ama-hizkuntza, sexua, adina, nazionalitatea, ezaugarri fisikoak.

         Inguruabar sozialak ezagutzeko datuak: ostatuaren ezaugarriak, etxebizitza.

         Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak.

         Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: lanpostua, kategoria/gradua.

         Babes berezia duten datuak: osasuna.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         epaitegiak, ministerio fiskala.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Goi-maila.

       3. Bulegoetara sartzeko kontrola.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Eraikinetarako sarreren segurtasuna eta kontrola.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Zaindutako bulegoetara sartzen den pertsonal baimendua.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, kontrol dispositibo bat erabilita, euskarri informatikoan/magnetikoan.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: izen-abizenak, pertsonal erregistroaren zenbakia eta sarrera txartelaren zenbakia.

         Transakzioen datuak: sarreraren eguna eta ordua.

         Tratamendu-sistema: automatizatua.

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Oinarrizko maila

       4. Irakaskuntza eta prestakuntza.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Ikasleen prestakuntza, ebaluazioa eta kalifikazioa kudeatzeko behar den informazioa jasotzea.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Profesionalak eta prestakuntza prozesuan dauden ikasleak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: inkestak/elkarrizketak eta formularioak/kupoiak, paperezko euskarrian zein informatikoan/magnetikoan.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, helbide elektronikoa, izenpea/hatz-marka, irudia/ahotsa, erregistro-zenbaki pertsonala.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, sexua.

         Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak, historia akademikoa, lanbide-eskarmentua.

         Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: lanpostua, kategoria/gradua.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa.

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila.

         Maila ertaina.

       5. Elektromedikuntzako ekipamendua.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Asistentzia sanitarioa. Estatistikak. Proba diagnostikoak eta terapeutikoak.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Teknika terapeutikoen, diagnostikoen edo interbentzioen bidez tratatutako pazienteak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: inkestak/elkarrizketak eta informazio-iturri integratuak, paperezko euskarrian zein informatikoan/magnetikoan edo bide telematikoz.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, irudia/ahotsa, historia klinikoaren zenbakia, OTI zenbakia.

         Ezaugarri pertsonalen datuak: jaioteguna, sexua, ezaugarri fisikoak.

         Bereziki babestutako datuak: osasuna.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa.

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Goi-maila.

       6. Ikerketako azterlanak.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Ikerketa medikoa eta osasun azterlanak.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Osasuneko eta ikerketa medikoko azterlanetan parte har dezaketen herritarrak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik (osasun-langileak) jasotzen dira, honako hauek erabiliz: inkestak/elkarrizketak, formularioak/kupoiak, datuen transmisio elektronikoa/Internet eta informazioaren iturri integratuak, paperezko euskarrian, euskarri informatikoan/magnetikoan eta bide telematikoz.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, historia klinikoaren zenbakia/IPK.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, egoera zibila, sexua, jaioterria, nazionalitatea, familia-datuak.

         Inguruabar sozialak ezagutzeko datuak: ostatuaren ezaugarriak, etxebizitza, bizi-estiloa.

         Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak.

         Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: kategoria/gradua, lanbidea.

         Babes berezia duten datuak: osasuna.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Goi-maila.

       7. Gizarte-laguntzaren kudeaketa.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Terapian eta gizarte-laguntzen izapideak egiten laguntza ematea. Gizarte laguntzako prestazioak.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Gizarte-laguntzaren parte-hartzea eskatzen duten pazienteak edo erabiltzaileak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik edo haren ordezkariarengandik jasotzen dira datuak, entitate pribatuetatik (lagundutako pertsonari emandako gizarte-laguntzarekin zerikusia duten GKEak), administrazio publikoetatik (aldundiak, udalak) eta beste pertsona fisiko batzuengandik (familiartekoak eta beste profesional batzuk), bide hauek erabilita: inkestak/elkarrizketak eta formularioak/kupoiak, paperezko euskarrian eta telefono bidez.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, izenpea/hatz-marka eta historia klinikoaren zenbakia.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: egoera zibila, jaioteguna eta jaioterria, sexua, nazionalitatea, familia-datuak.

         Inguruabar sozialak ezagutzeko datuak: ostatuaren ezaugarriak, etxebizitza, zaletasunak, lizentziak, baimenak, jabetzak.

         Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak, historia akademikoa, lanbide-eskarmentua.

         Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: kidegoa/eskala, nominako datu ez-ekonomikoak, lanpostua, langilearen historia, kategoria/gradua.

         Merkataritza-informazioko datuak: Jarduerak eta negozioak, merkataritzako lizentziak, sorkuntza artistikoak, zientifikoak.

         Ekonomia- eta finantza-datuak: Diru-sarrerak/errentak, kredituak/abalak, pentsio-planak, erretiroa, subsidioak, onurak, inbertsioak, ondasunak, bankuko datuak, nominako datu ekonomikoak, hipotekak.

         Arauak hausteari buruzko datuak: arau-hauste penalak eta administratiboak

         Babes berezia duten datuak: erlijioa, arraza, osasuna.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Lagundutako pertsonari emandako gizarte-laguntzarekin zerikusia duten GKEak; Aldundiak; Udalak.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Goi-maila.

       8. Osasun-zerbitzuen kudeaketa.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Asistentzia sanitarioa.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuen arreta jaso duten herritarrak eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik (sanitateko langileak) jasotzen dira datuak, inkestak/elkarrizketak, datuen transmisio elektronikoa (Internet), formularioa/kupoiak eta informazio iturri bateratuak erabiliz, paperezko euskarrian eta euskarri informatikoan/magnetikoan eta bide telematikoz.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, e-maila, historia klinikoaren zenbakia, OTI zenbakia.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, ezaugarri fisikoak, sexua, nazionalitatea, familia-datuak.

         Inguruabar sozialak ezagutzeko datuak: bizi-estiloa.

         Ekonomia- eta finantza-datuak: aseguruak.

         Babes berezia duten datuak: osasuna.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Goi-maila.

       9. Sarreren eta irteeren erregistroa.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Agirien, fardelen eta antzeko artikuluen sarrera eta irteera erregistratzea.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzura korrespondentzia, fardelak eta antzeko artikuluak bidaltzen dituztenak edo harengandik halakoak jasotzen dituztenak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, paperezko euskarrian erregistratutako agirien bidez.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea.

         Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: enpresa, lantokia.

         Transakzioen datuak: erreferentziako gaia.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Oinarrizko maila.

       10. Bideozaintza

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Zentroaren segurtasuna hobetzea.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Osasun-zentroaren bulego eta sarreretatik dabiltzan pertsonak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, kameren bitartez, euskarri informatikoan/magnetikoan.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: irudia, ahotsa.

         Tratamendu-sistema: automatizatua.

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Oinarrizko maila.

       11. Peaz-en Kudeaketa.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Herritarrentzako arreta.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Zerbitzu-erakundeko pazienteak edo erabiltzaileak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik jasotzen dira datuak, inkestak/elkarrizketak, formularioak/kupoiak eta informazio iturri integratuak erabiliz, paperezko euskarrian eta euskarri informatikoan/magnetikoan.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, historia klinikoaren zenbakia, OTI zenbakia.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, adina, ahaidetasuna edo harremana.

         Babes berezia duten datuak: sinesmenak, erlijioa, osasuna.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Goi-maila.

       12. Argitalpenak igortzea.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Erakunde honek editatutako argitalpenak hartzen dituzten pertsonen zerrenda.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Erakunde honek editatutako argitalpenak hartzen dituzten pertsonak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik, datuen transmisio elektronikoaren bidez, euskarri informatikoan eta bide telematikoan.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbide elektronikoa/posta-helbidea.

         Tratamendu-sistema: automatizatua.

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Oinarrizko maila.

       13. Zerbitzuak eta produktuak.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Ekonomia arloko kudeaketa.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Berariazko produktu eta zerbitzuekin arreta sanitarioa eskaini zaien pertsonak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik (osasun-langileak) jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: informazio iturri bateratuak, paperezko euskarrian zein informatikoan.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, OTI zenbakia, pasaportea.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, sexua, nazionalitatea.

         Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: enpresaren izena eta IFZ.

         Ekonomia- eta finantza-datuak: aseguruak.

         Transakzioen datuak: Jasotako ondasunak eta zerbitzuak, diru-zenbatekoa.

         Babes berezia duten datuak: osasuna.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Goi-maila.

       14. Azpiegituren kudeaketa.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Instalazioen, lanabesen eta jantzien kudeaketa.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari atxikitako langileak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: inkestak/elkarrizketak, formularioak/kupoiak edo informazio-iturri integratuak, paperezko euskarrian zein informatikoan/magnetikoan.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: izen-abizenak, telefonoa, posta elektronikoa, erregistro pertsonalaren zenbakia eta matrikula pertsonalaren zenbakia.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: ezaugarri fisikoak, sexua.

         Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: kidegoa/eskala, kategoria/gradua, lanpostua.

         Transakzioen datuak: eragindakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak.

         Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

        5. Datuen lagapenak:

         Ez da halakorik atzeman.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Oinarrizko maila.

       15. Saio klinikoen eta prestakuntza saioen bideo grabazioak.

        1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

         Saio klinikoen eta prestakuntza saioen bideo-grabazioak. Langileen prestakuntza.

        2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

         Erakundeko profesionalak eta kontratatutako irakasleak.

        3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

         Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, irudia/soinua grabatuta, euskarri informatikoan/magnetikoan.

        4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

         Identifikazio-datuak: izen-abizenak; irudia/ahotsa.

         Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: sexua.

         Datu akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak; lanbide-esperientzia.

         Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: lanbidea, lanpostua.

         Tratamendu-sistema: automatizatua

        5. Datuen lagapenak:

         Bideo-grabazioak Interneten argitaratzea, eragindako pertsonen baimenarekin.

        6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

         Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

         Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

        7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

         Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

         Jos Atxotegi kalea z/g

         01009 Vitoria-Gasteiz

        8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

         Oinarrizko maila.

         1. Arabako Errioxa erakunde sanitario integratuaren gerentzia.

         1. Kontaktu-agenda.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Kontaktuak edo harremanak kudeatzea.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Osakidetza-Osasun euskal zerbitzuko profesionalekin harremanak izan ditzaketen pertsonak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik edo herri-administrazioetatik (Osasun Saila) jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: inkestak/elkarrizketak, datuen transmisio elektronikoa/Internet, paperezko euskarrian edo euskarri informatikoan/magnetikoan eta bide telematikoz.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea (postala, elektronikoa), telefonoa.

           Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna.

           Datu akademiko eta profesionalak: lanbide-elkarteak.

           Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: kategoria/gradua, lanpostua.

           Merkataritza-informazioko datuak: Jarduerak eta negozioak, argitalpenen/hedabideen harpidetzak.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz-Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Oinarrizko maila.

         2. Pazienteen arazo judizialak.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Prozedura judizialen izapideak egin eta epaitegietako informazio eskabideei erantzun.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           prozedura judizialek eragindako pazienteak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik (familiartekoak, profesional sanitarioak eta gizarte laguntzaileak), bide hauetakoren bat erabilita: inkestak/elkarrizketak eta informazio iturri integratuak, paperezko euskarrian eta euskarri informatikoan/magnetikoan.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, marka fisikoak, historia klinikoaren zenbakia, OTI zenbakia.

           Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: egoera zibila, jaioteguna eta jaioterria, ama-hizkuntza, sexua, adina, nazionalitatea, ezaugarri fisikoak.

           Inguruabar sozialak ezagutzeko datuak: ostatuaren ezaugarriak, etxebizitza.

           Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak.

           Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: lanpostua, kategoria/gradua.

           Babes berezia duten datuak: osasuna.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Epaitegiak, ministerio fiskala.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Goi-maila.

         3. Irakaskuntza eta prestakuntza.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Ikasleen prestakuntza, ebaluazioa eta kalifikazioa kudeatzeko behar den informazioa jasotzea.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Profesionalak eta prestakuntza prozesuan dauden ikasleak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: inkestak/elkarrizketak eta formularioak/kupoiak, paperezko euskarrian zein informatikoan/magnetikoan.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, helbide elektronikoa, izenpea/hatz-marka, irudia/ahotsa, erregistro-zenbaki pertsonala.

           Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, sexua.

           Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak, historia akademikoa, lanbide-eskarmentua.

           Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: lanpostua, kategoria/gradua.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Maila ertaina.

         4. Elektromedikuntzako ekipamendua.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Asistentzia sanitarioa. Estatistikak. Proba diagnostikoak eta terapeutikoak.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Teknika terapeutikoen, diagnostikoen edo interbentzioen bidez tratatutako pazienteak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: inkestak/elkarrizketak eta informazio-iturri integratuak, paperezko euskarrian zein informatikoan/magnetikoan edo bide telematikoz.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, irudia/ahotsa, historia klinikoaren zenbakia, OTI zenbakia.

           Ezaugarri pertsonalen datuak: jaioteguna, sexua, ezaugarri fisikoak.

           Bereziki babestutako datuak: osasuna.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Goi-maila.

         5. Ikerketako Azterlanak.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           ikerketa medikoa eta osasun azterlanak.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           osasuneko eta ikerketa medikoko azterlanetan parte har dezaketen herritarrak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik (osasun-langileak) jasotzen dira, honako hauek erabiliz: inkestak/elkarrizketak, formularioak/kupoiak, datuen transmisio elektronikoa/Internet eta informazioaren iturri integratuak, paperezko euskarrian, euskarri informatikoan/magnetikoan eta bide telematikoz.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, historia klinikoaren zenbakia/IPK.

           Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, egoera zibila, sexua, jaioterria, nazionalitatea, familia-datuak.

           Inguruabar sozialak ezagutzeko datuak: ostatuaren ezaugarriak, etxebizitza, bizi-estiloa.

           Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak.

           Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: kategoria/gradua, lanbidea.

           Babes berezia duten datuak: osasuna.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Goi-maila.

         6. Osasun-zerbitzuen kudeaketa.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Asistentzia sanitarioa.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuen arreta jaso duten herritarrak eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik (sanitateko langileak) jasotzen dira datuak, inkestak/elkarrizketak, datuen transmisio elektronikoa (Internet), formularioak/kupoiak eta informazio iturri bateratuak erabiliz, paperezko euskarrian eta euskarri informatikoan/magnetikoan eta bide telematikoz.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, e-maila, historia klinikoaren zenbakia, OTI zenbakia.

           Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, ezaugarri fisikoak, sexua, nazionalitatea, familia-datuak.

           Inguruabar sozialak ezagutzeko datuak: bizi-estiloa.

           Ekonomia- eta finantza-datuak: aseguruak.

           Babes berezia duten datuak: osasuna.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Goi-maila.

         7. Sarreren eta irteeren erregistroa.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Agirien, fardelen eta antzeko artikuluen sarrera eta irteera erregistratzea.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzura korrespondentzia, fardelak eta antzeko artikuluak bidaltzen dituztenak edo harengandik halakoak jasotzen dituztenak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, euskarri informatikoan/magnetikoan, paperezko euskarrian erregistratutako agirien bidez.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea.

           Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: enpresa, lantokia.

           Transakzioen datuak: erreferentziako gaia.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Oinarrizko maila.

         8. Bideozaintza

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Zentroaren segurtasuna hobetzea.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Osasun-zentroaren bulego eta sarreretatik dabiltzan pertsonak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, kameren bitartez, euskarri informatikoan/magnetikoan.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: irudia, ahotsa.

           Tratamendu-sistema: automatizatua.

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Oinarrizko maila.

         9. Peaz-en kudeaketa.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Herritarrentzako arreta.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Zerbitzu-erakundeko pazienteak edo erabiltzaileak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik jasotzen dira datuak, inkestak/elkarrizketak, formularioak/kupoiak eta informazio iturri integratuak erabiliz, paperezko euskarrian eta euskarri informatikoan/magnetikoan.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, historia klinikoaren zenbakia, OTI zenbakia.

           Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, adina, ahaidetasuna edo harremana.

           Babes berezia duten datuak: sinesmenak, erlijioa, arraza, osasuna.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Goi-maila.

         10. Argitalpenak igortzea.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Erakunde honek editatutako argitalpenak hartzen dituzten pertsonen zerrenda.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Erakunde honek editatutako argitalpenak hartzen dituzten pertsonak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik, datuen transmisio elektronikoaren bidez, euskarri informatikoan eta bide telematikoan.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbide elektronikoa/posta-helbidea.

           Tratamendu-sistema: automatizatua.

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Oinarrizko maila.

         11. Zerbitzuak eta produktuak.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Ekonomia arloko kudeaketa.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Berariazko produktu eta zerbitzuekin atentzio sanitarioa eskaini zaien pertsonak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik eta beste pertsona fisiko batzuengandik (osasun-langileak) jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: informazio iturri bateratuak, euskarri informatikoan/informatikoan.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, OTI zenbakia, pasaportea.

           Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: jaioteguna, sexua, nazionalitatea.

           Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: enpresaren izena eta IFZ.

           Ekonomia- eta finantza-datuak: aseguruak.

           Transakzioen datuak: Jasotako ondasunak eta zerbitzuak, diru-zenbatekoa.

           Babes berezia duten datuak: osasuna.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Goi-maila.

         12. Azpiegituren kudeaketa.

          1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

           Instalazioen, lanabesen eta jantzien kudeaketa.

          2. Eragindako pertsonak edo taldeak:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari atxikitako langileak.

          3. Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:

           Interesdunarengandik jasotzen dira datuak, bide hauek erabilita: inkestak/elkarrizketak, formularioak/kupoiak edo informazio-iturri integratuak, paperezko euskarrian zein informatikoan/magnetikoan.

          4. Fitxategiaren oinarrizko egitura:

           Identifikazio-datuak: izen-abizenak, telefonoa, posta elektronikoa, pertsonal erregistroaren zenbakia eta matrikula pertsonalaren zenbakia.

           Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: ezaugarri fisikoak, sexua.

           Lanpostuaren inguruko datu zehatzak: kidegoa/eskala, kategoria/gradua, lanpostua.

           Transakzioen datuak: eragindakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak.

           Tratamendu sistema: mistoa (automatizatua eta ez-automatizatua).

          5. Datuen lagapenak:

           Ez da halakorik atzeman.

          6. Fitxategiaren ardura duen organoa:

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

           Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentzia

          7. Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko eskubideak zerbitzu honetan balia daitezke:

           Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

           Vitoria-Gasteiz Logroo errepidea, 49. km

           01309 Laguardia (Araba)

          8. Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila:

           Oinarrizko maila.

           II. ERASKINA

           OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAREN FITXATEGIAK ALDATZEA

           Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak kudeatzen dituen izaera pertsonaleko datuen ondorengo fitxategi hauek aldatzen dira, zeinak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Administrazio Kontseiluaren 2006ko ekainaren 19ko, 2008ko martxoaren 17ko, 2010eko abenduaren 13ko, 2012ko maiatzaren 23ko, 2013ko ekainaren 19ko, 2014ko apirilaren 30eko eta 2015eko ekainaren 15eko erabakien bidez sortu baitziren. Xedapen honen bidez aldatutako izaera pertsonaleko datuen fitxategiak edonork ezagutu ditzan, fitxategi horiek jasotzen dira, erabaki horietan ezarritako zenbakitzearen arabera ordenaturik eta aldatutako parteak bakarrik zehaztuta.

           FITXATEGI KORPORATIBOAK ALDATZEA

           1. Asistentzia sanitarioko dibisioa.

           1. Historia klinikoa eta osasun-programak.

            1. Fitxategiaren oinarrizko egitura atalean, Identifikazio-datuak:

             Honako hau gehitzen da: sinadura.

             1. Ekonomia eta finantza dibisioa.

             1. Hirugarrenei fakturatzeko prozesua.

              Fitxategiaren izena aldatzeaz gain (lehen Bezeroak deitzen zen), honako atal hauek aldatzen dira:

              1. Helburua eta aurreikusitako erabilerak atala aldatzen da, eta honela idatzita geratzen da: Bezeroen kudeaketa, doakoak ez diren eta bermatzaileak nahitaez ordaindu behar dituen osasun-zerbitzuak emateko.

              2. Eragindako pertsonak edo taldeak atala aldatzen da, eta honela idatzita geratzen da: Osasun-prestazioen onuradun diren pazienteei egindako osasun-prestazioak tarteko, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuarekin harreman ekonomikoa duten bezeroak, edo ordaindu behar duten hirugarrenak eta partikularrak, estali gabeko prestazioak tarteko.

              1. Fitxategiaren oinarrizko egitura atala aldatzen da, eta datu hauek ezabatzen dira:

               Merkataritza-informazioko datuak: jarduerak eta negozioak.

               Ekonomia- eta finantza-datuak: bankuko datuak.

               Aurrerantzean, honela idatzita geratzen da:

               Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, Gizarte Segurantzako/Mutualitateko zenbakia, telefonoa, OTI zenbakia.

               Ezaugarri pertsonalen datuak: nazionalitatea.

               Transakzioen datuak: ondasunak eta hornitutako zerbitzuak.

               Bereziki babestutako datuak: osasuna.

               FITXATEGI SEKTORIALAK ALDATZEA

               Euren fitxategi-zerrendatan ondoren adierazten diren fitxategiak sartzen dituzten zerbitzu-erakunde guztientzat, honako atal hauek aldatzen dira:

               Fitxategia:sarreren eta irteeren erregistroa.

              1. Fitxategiaren oinarrizko egitura atalean:

               Ezabatzen da: Babes berezia duten datuak: osasuna.

               Honela idatzita geratzen da h) Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila atala:

               Oinarrizko maila.

               Zerbitzu-erakunde guztientzat, jarraian zehazten den fitxategiari dagokionez, honako atal hauek aldatzen dira: Goierri-Urola Garaia ESI; Bidasoa ESI; Barakaldo-Sestao ESI.

               Fitxategia:zerbitzuak eta produktuak.

              1. Fitxategiaren oinarrizko egitura atalean:

               Ezabatzen da: Babes berezia duten datuak: osasuna.

               Honela idatzita geratzen da h) Segurtasun-neurrietan eskatzen den maila atala:

               Oinarrizko maila.

               1. Arabako osasun mentaleko sarea.

               1. Gizarte-laguntzaren kudeaketa.

              2. Datuen lagapena atalean:

               Honako hau gehitzen da: ASAFES (Asociacin Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental), irabazi-asmorik gabeko erakundea, enplegu babestuaren esparruan.

GKEak, aldundiak, udalak.

Agintaritza judizialak.

 1. Debagoiena erakunde sanitario integratua.

 1. Peaz-en kudeaketa.

  1. Fitxategiaren oinarrizko egitura atalean:

   Honako hau gehitzen da: Inguruabar sozialak ezagutzeko datuak: Familia-datuak.

   1. Debabarrena erakunde sanitario integratua.

    Erakunde honen izena aldatzen da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2015eko abenduaren 28ko Erabakiaren bidez, zeinaren bidez aldatzen baita Debabarreneko Erakunde Sanitario Integratuaren izena, eta honela idatzita geratzen da: Organizacin Sanitaria Integrada Debabarrena, gaztelaniaz, eta Debabarrena Erakunde Sanitario Integratua, euskaraz.

    Ondorioz, erakunde honetako fitxategi guztietan, f) letra aldatzen da, eta honela idatzita geratzen da:

    1. Fitxategiaren ardura duen organoa.

     Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

     Debabarrena Sanitario Integratuaren Gerentzia

     1. Ikerketako azterlanak.

      Honela geratzen da idatzita e) Datuak lagatzea atala:

      Biobankuak. Azterketen konpainia sustatzaileak.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak kudeatzen baititu, izaera pertsonaleko datuen ondorengo fitxategi hauek kentzen dira, eta bakoitzaren destinoa eta ezabatze-aurreikuspenak zehazten:

 1. Araba Eskualdeko Gerentziaren erantzukizunpean aurreko erabakietan sortutako fitxategi guztiak; izan ere, fitxategi berri homonimoetara lekualdatzen dira haien edukiak, eta fitxategi berri horiek, erabaki honen bidez, Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentziaren eta Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentziaren ardurapeko deklaratzen dira.

 2. Araba Unibertsitate Ospitaleko Gerentziaren erantzukizunpean aurreko erabakietan sortutako fitxategi guztiak; izan ere, fitxategi berri homonimoetara lekualdatzen dira haien edukiak, eta fitxategi berri horiek, erabaki honen bidez, Araba Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentziaren ardurapeko deklaratzen dira.

 3. Leza Unibertsitate Ospitaleko Gerentziaren erantzukizunpean aurreko erabakietan sortutako fitxategi guztiak; izan ere, fitxategi berri homonimoetara lekualdatzen dira haien edukiak, eta fitxategi berri horiek, erabaki honen bidez, Arabako Errioxa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentziaren ardurapeko deklaratzen dira.

 4. Kasu psikiatrikoen erregistroa, Arabako Osasun Mentaleko Sareko Gerentziaren erantzukizunpean sortutakoa, kendu egin da, haren edukia Historia klinikoa fitxategian sartu baita, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Asistentzia Sanitarioko Dibisioko Zuzendaritzaren erantzukizunpean.

 5. Kasu psikiatrikoen erregistroa, Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sareko Gerentziaren erantzukizunpean sortutakoa, kendu egin da, haren edukia Historia klinikoa fitxategian sartu baita, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Asistentzia Sanitarioko Dibisioko Zuzendaritzaren erantzukizunpean.

 6. Pazienteen Arazo Judizialak, Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroaren Gerentziaren erantzukizunpean sortutakoa, kendu egin da, ez baita existitzen eta ez baitauka daturik.

 7. Osasun mentaleko pazienteen kontrola, Barrualde-Galdakao Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentziaren erantzukizunpean sortutakoa, kendu egin da, ez baita existitzen eta ez baitauka daturik.

 8. Kasu psikiatrikoen erregistroa, Bilbo-Basurtu Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentziaren erantzukizunpean sortutakoa, kendu egin da, ez baita existitzen eta ez baitauka daturik.

 9. Pazienteen Arazo Judizialak eta Osasun mentaleko pazienteen kontrola, Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareko Gerentziaren erantzukizunpean sortutakoa, kendu egin da, ez baita existitzen eta ez baitauka daturik.

 10. Zerbitzuak eta produktuak, Santa Marina Ospitaleko Gerentziaren erantzukizunpean sortutakoa, kendu egin da, ez baita existitzen eta ez baitauka daturik.

 11. Ikerketako azterlanak, Bidasoa Erakunde Sanitario Integratuaren Gerentziaren erantzukizunpean sortutakoa, kendu egin da, ez baita existitzen eta ez baitauka daturik.

Gaiarekin lotutako edukiak


Eskumenak eta transferentziak (0)

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa (0)

Ez dago lotutako edukirik.