Legegunea, Euskal araudiaren ataria

Euskadi.eusen sartu

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2. Araudia
Txostenak
 

Araudia

 1. 12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa

  • 40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko dena.
  • 41/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzkoa.
  • 125/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko dekretua aldatzen duena.
  • 195/2006 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena.
  • 202/200 DEKRETUA, urriaren 17koa, laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa.
  • 256/2000 DEKRETUA, 2000ko abenduaren 5ekoa. Dekretu honen bidez, ibilgailua aparkalekuan uzteko ezinduentzako txartela arautu eta Europako Batasuneko estandarri egokitu da.
  • 212/2003 DEKRETUA, irailaren 16koa, EAEn Zeinu-Mintzairaren Interpreteen Zerbitzuaren antolamendua eta koordinazioa zuzeneko ekintzatzat jotzen duena.
  • 64/2004 DEKRETUA, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onartu baita euskal autonomia erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea.
  • 124/2006 DEKRETUA, ekainaren 13koa, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluari buruzkoa.
  • 159/2008 DEKRETUA, irailaren 16koa, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluari buruzko Dekretua aldatzeko dena.
  • 148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena.
  • HUTSEN ZUZENKETA, ondoko Dekretuarena: «148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena.
  • 101/2010 DEKRETUA, martxoaren 30ekoa, Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoarena.
  • 238/2010 DEKRETUA, irailaren 14koa, Gizarte-zerbitzuen arloko Goi Ikuskaritzari buruzkoa.
  • 69/2011 DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluarena.
  • 144/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, telelaguntza-zerbitzu publikoari buruzkoa.
  • AGINDUA, 2011ko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, telelaguntzaren zerbitzu publikoari 2011. urtean aplikatu beharreko prezio publikoaren zenbatekoa eta salbuespena zehazteko dena.
  • AGINDUA, 2011ko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren "Telelaguntzako" datu-pertsonalen fitxategia sortu eta arautzeko dena.
  • 225/2011 DEKRETUA, urriaren 26koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokiarena.
  • AGINDUA, 2011ko azaroaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren eta Osalan Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakunde Autonomoaren izaera pertsonaleko datuen fitxategiak arautzeko dena. 
  • 155/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, gizarte-zerbitzuen erregistroei buruzkoa.
  • 353/2013 DEKRETUA, maiatzaren 28koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa egiteko tresnari buruzkoa.
  • 385/2013 DEKRETUA, uztailaren 16koa, Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresna onartzen duena.
  • 424/2013 DEKRETUA, urriaren 7koa, gizarte-zerbitzuetako irabazi-asmorik gabeko erakundeak gizarte-intereseko deklaratzeari buruzkoa.
  • 185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbi¬tzuen zorroari buruzkoa.
  • 13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-har¬tze integralari buruzkoa
 2. 3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa

  • 3/2009 LEGEA, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko legea aldatzekoa.
  • AGINDUA, 2004ko maiatzaren 3koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, nazioarteko adopzioari buruzko bigarren espediente bat irekitzea salbuespen gisa baimentzeko prozedura onartzen duena.
  • AGINDUA, 2008ko martxoaren 5ekoa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Nazioarteko Adopziorako Erakunde Laguntzaileen Erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena.
  • 114/2008 DEKRETUA, ekainaren 17koa, Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko jarduna arautzen duena.
  • 124/2008 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituena.
  • 131/2008 DEKRETUA, uztailaren 8koa, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak arautuko dituen dekretua. 
  • 230/2011 DEKRETUA, azaroaren 8koa, BALORA-Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaleko eta lurraldeko gizarte-zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onesten duena.
  • 239/2011 DEKRETUA,azaroaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituen Dekretua aldatzeko dena.
  • 277/2011 DEKRETUA, abenduaren 27koa, Nazioarteko Adopziorako Erakunde Laguntzaileen akreditazioa eta funtzionamendua arautzen dituena.
 3. 1/2008 LEGEA, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa

  • 84/2009 DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, Familia Bi- tartekaritzarako Aholku Batzordeari buruzkoa.

  • 246/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Bitartekariaen Erregistroari buruzkoa eta erregistro horretan  inskribatzeko egiaztatu beharreko familia-bitartekaritzako prestakuntza zehazten duena. 

 4. Besteak

  • 289/2003 DEKRETUA, azaroaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza sozialerako Kontseilua sortzen duena. 
  • 50/2016 DEKRETUA, martxoaren 22koa, desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela arautzen dueña
 5. Laguntzak eta Dirulaguntzak

  • 271/2012 DEKRETUA, abenduaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren ere¬muan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
  • AGINDUA, 2014ko abenduaren 17koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena; honen bitartez onartzen dira erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak, eta laguntza horietarako deialdia eginten da 2015. urterako.
  • AGINDUA, 2015eko abenduaren 18koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena; honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitako 2016ko deialdia egiten da.
Azken aldaketako data: 2016/04/14
Euskadi, auzolana