Euskadi.eus
 • 156/2022 DEKRETUA, abenduaren 20koa, Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskala arautzeari buruzkoa. - Legegunea: Euskal Herriko araudia - Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

156/2022 DEKRETUA, abenduaren 20koa, Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskala arautzeari buruzkoa.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Segurtasun Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 4
 • Hurrenkera-zk.: 81
 • Xedapen-zk.: 156
 • Xedapen-data: 2022/12/20
 • Argitaratze-data: 2023/01/05

Gaikako eremua

 • Gaia: Segurtasuna eta justizia; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Herrizaingoa; Funtzio publikoa

Testu legala

Gizartearen eta teknologia berrien bilakaerak etengabe aldatzera behartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko polizia, herritarren eskaera aldakorrei aurre egin ahal izateko. Segurtasunerako erronka berriek, zeinek garatu beharreko lanaren teknifikazio gero eta zabalagoa eta anitzagoa eskatzen baitute, polizia-lanaren teknikak, prozedurak, kualifikazioak eta profilak etengabe egokitzea eskatzen dute, komunak zein espezializatuak izan, baina guztiak ere poliziaren profil profesionalekoak.

Beste batzuetan, polizia-laguntzako zeregin tekniko oso espezializatuak daude, polizia-agente baten berezko ezagutza eta gaitasun orokorrak behar ez dituztenak, baina, aitzitik, titulazio akademiko espezifiko jakin batzuk behar dituztenak. Zeregin horiek esleitzen zaizkien langileek ez dute polizia-prestakuntza orokorrik jasotzen, eta ez dituzte polizia-agente baten berezko erantzukizun orokorrak beren gain hartzen; aitzitik, betetzen duten lanpostuari dagozkion erantzukizunak soilik hartzen dituzte beren gain.

Horrelako langileak polizia-kidego gehienetan egoten dira, eta polizia-lanean laguntzeko lanak egiten dituzte hainbat arlotan, hala nola informazioaren teknologietan, analisietan, auzitegiko teknika espezializatuan edo zientifikoan, artxiboetan, komunikazioan, laguntza psikologikoan eta abarretan, eskatutako titulazio akademikoaren arabera.

Horretarako, Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeak langile fakultatiboen eta teknikoen eskala bat sortzea jasotzen zuen.

Gaur egun, uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen Testu Bateginak jasotzen du Ertzaintzan fakultatiboen eta teknikarien eskala bat dagoela, eta eskala horri dagokiola, polizia-funtzioari laguntzeko, sartzeko eskatzen den titulazioak gaitzen duen lanbideari dagozkion funtzioak egitea eta prestakuntza akademiko jakin baten berezko eta berariazko ezagutzak eskatzen dituzten funtzioak betetzea.

Pertsonal fakultatiboaren eta teknikoaren eskalari aplikatu beharreko estatutu-araubidea Ertzaintzako langileentzat aurreikusitako berbera da, zerbitzu aktibo modulatuari eta bigarren jarduerako administrazio-egoerari (ez zaizkie aplikatuko) eta haien ordainsari-araubidearen berezitasunari dagokienez izan ezik. Hala, haien erantzukizunak ez dira Ertzaintzako gainerako eskaletako langileen erantzukizun orokorrak, baizik eta betetzen dituzten lanpostuei dagozkienak, eta atxikita dauden unitate edo zerbitzuko polizia-buruzagitzaren mende daude hierarkikoki zein funtzionalki. Hala ere, Ertzaintzako gainerako eskaletatik fakultatiboen eta teknikarien eskalako lanpostuetan sartu diren langileek, beharrezkoa izanez gero, polizia-zerbitzuak betetzeko eta herritarren segurtasunerako beharrezkoak diren eginkizunak bete beharko dituzte.

Horretarako, Dekretuak honako hauek garatzen ditu: fakultatiboen eta teknikarien eskalako eginkizunen konfigurazioa, sarbidea, hautaketa-sistemak eta Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako funtzionario izendatutakoei aplikatu beharreko araubidea.

Ondorioz, lehen lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren proposamenez, Ertzaintzaren Kontseiluak txostena egin ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzunda, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko abenduaren 20an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Dekretu honen xedea da Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalari aplikatu beharreko araubidea arautzea.

 1. Ertzaintzako fakultatiboei eta teknikariei dagokie, polizia-funtzioari laguntzeko, eskalan sartzeko eskatu zaien titulazioak gaitzen duen lanbidearen berezko eginkizunak betetzea, eta prestakuntza akademiko jakin horren berezko eta berariazko ezagutzei dagozkien funtzioak betetzea.

 2. Ertzaintzako medikuek eta teknikariek bete beharreko funtzioak eta zereginak lanpostuen monografietan zehaztuko dira.

 1. Ertzaintzako lanpostuen zerrendan sartu beharko dira arlo funtzional eta organikoak estaltzeko sortzen diren Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako lanpostuak, non berariazko titulazio akademiko bat behar duten zeregin bereiziak identifikatzen diren.

 2. Lanpostuen zerrendan, Legeak ezarritako betekizunez gain, lanpostu horiek lortzeko behar diren gaikuntza-titulazioak adierazi beharko dira, bai eta, hala badagokio, lanpostu horiei esleitutako eginkizunak eraginkortasunez betetzeko beharrezkoak diren beste antzinatasun-, espezializazio- edo prestakuntza-eskakizun batzuk ere.

Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalako lanpostuetara sartzeko titulazio espezifikoak A1, A2 eta C1 titulazio-azpitaldeei dagozkie.

 1. Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalara sartzeko prozedurak oposizio, lehiaketa edo oposizio-lehiaketa bidez egingo dira.

 2. Oposizio edo oposizio-lehiaketa bidezko deialdietan probak ezarriko dira, deialdian eskainitako lanpostuetara iristeko eskatzen diren berariazko titulazioen eta bete beharreko funtzioen arabera. Horretarako, ikasgai-zerrendak ezar daitezke ikasgai komunen taldeetan eta titulazio-mota bakoitzerako berariazko ikasgaien taldeetan.

 3. Hautaketa-prozesua prestakuntza-ikastaroekin osatuko da, hala badagokio, deialdietan ezarritakoaren arabera. Prestakuntza-ikastaro bat ezartzen denean, ikastaro hori selektiboa izango da, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian egingo da eta bi ziklok osatuko dute: lehenengoa, Ertzaintzako langileen egitura eta eginkizun polizialei eta estatutu-araubideari buruzko informazioa ematera bideratuta egongo da; eta, bigarrena, titulazio bakoitzaren ezagutzak Ertzaintzaren beharretara egokitzera bideratuta egongo da.

  Ertzaintzako beste edozein eskalatako fakultatibo eta teknikarien eskalan sartzen diren langileek ez dute egin beharko prestakuntza-ikastaroaren lehen zikloa.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari dagokio Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalan sartzeko hautaketa-prozeduren deialdiak egitea.

 1. Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalara barne-sustapeneko txandaren bidez sartzeko deialdietan parte hartu ahal izango dute dagokion titulazioa duten eta deialdian zehaztutako gainerako baldintzak betetzen dituzten Ertzaintzako funtzionarioek, baldin eta barne-sustapenera sartzeko aukera ematen duten administrazio-egoeretako batean badaude, jatorrizko eskalan bi urtez benetako zerbitzuak eman badituzte eta falta astuna edo oso astuna egiteagatik zehapenik jaso ez badute, salbu eta ezarritako zehapena baliogabetzea lortu bada.

 2. Lanpostu hutsak barne-sustapenaren bidez betetzen ez badira, txanda irekiaren bidez deitu ahal izango dira.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalan txanda irekiaren bidez sartzeko deialdietan parte har dezakete dagokion titulazioa duten eta deialdian zehaztutako gainerako baldintzak betetzen dituzten pertsonek.

Hautaketa-prozesua amaitu ondoren, Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen saileko organoak, bere egitura organiko eta funtzionalaren arabera, hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaiak izendatuko ditu, eta Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako funtzionario izendatuko dira.

 1. Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarientzat bereizitako lanpostu hutsak eskala horretan sartu diren langileek beteko dituzte, Euskal Herriko Poliziaren lanpostuak hornitzeko araudian ezarritako prozeduren arabera.

 2. Jardunean dauden Ertzaintzako funtzionarioak, zein eskala eta kategoriatakoak diren alde batera utzita, zerbitzu-eginkizunetan esleitu ahal izango dira, pertsonal fakultatiboaren eta teknikoaren eginkizunak betetzeko, aldi baterako zerbitzu-eginkizunetan eta gehienez hiru urterako, betiere lanpostuen zerrendan ezarritako betekizunak eta baldintzak betetzen badituzte.

  Kasu horietan, Ertzaintzako funtzionarioek eginkizun horiek esleituta dituzten fakultatiboen eta teknikarien lanpostuei dagozkien ordainsariak jasoko dituzte.

 3. Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalako lanpostuak betetzeko deitzen diren prozeduretan parte hartzeko baldintzak deialdi bakoitzean zehaztuko dira.

 1. Ertzaintzako beste eskala bateko funtzionarioak, Ertzaintzako funtzionario fakultatibo edo teknikari izendatutakoak, beren jatorrizko eskalari dagokionez, sektore publikoko zerbitzuengatiko borondatezko eszedentzia-egoeran geratuko dira.

 2. Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalan sartzen diren Ertzaintzako langileek zortzi urtez egon beharko dute eskala horretan, eta ezingo dute eskatu jatorrizko kategoriara eta eskalara itzultzea. Egonaldi hori Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalako funtzionario izendatzen direnetik hasiko da zenbatzen.

 3. Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalakoak diren pertsonek Ertzaintzako gainerako eskala eta kategorietako lanpostuak betetzeko deialdietan parte hartu ahal izango dute, lanpostuak hornitzeko araudiak zehazten dituen baldintzetan eta 2020ko uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bateginaren 80.3 artikuluan zehaztutakoak; fakultatiboen eta teknikarien eskalan izendatu zirenetik 8 urte bete ondoren, betiere dagozkien deialdietako baldintzak betetzen badituzte.

Ertzaintzako langileei aplikatu beharreko lanaldiari eta lan-ordutegiari buruzko araudia aplikatuko zaie Ertzaintzako fakultatiboei eta teknikariei.

Ertzaintzako langileei aplikatzekoa den lizentzia, baimen eta oporren araubideari buruzko araudia aplikatuko zaie Ertzaintzako fakultatiboei eta teknikariei.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako langileek betetzen duten lanpostuarekin eta betetzen duten eginkizunarekin lotutako ordainsari ekonomikoak jasoko dituzte. Ordainsari horiek lanpostuen zerrendan ezarriko dira eta EAEko Administrazio Orokorreko A1, A2 eta C1 titulazio-azpitaldeetako lanpostuen arabera zehaztuko dira.

Zerbitzu aktibo modulatuan dauden Ertzaintzako langileak ezin izango dira sartu fakultatiboen eta teknikarien eskalan.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako langileei ez zaizkie aplikatuko adinagatik edo kalte funtzionalagatik modulatutako bigarren jarduerako eta zerbitzu aktiboko administrazio-egoerei buruzko aurreikuspenak, Ertzaintzako langileentzat arautzen direnak.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako langileak atxikita dauden unitate edo zerbitzuko polizia-buruzagitzaren mende egongo dira hierarkikoki nahiz funtzionalki.

Ertzaintzako fakultatiboei eta teknikariei Ertzaintzako langileei aplika dakiekeen diziplina-araubideari buruzko araudia aplikatuko zaie.

Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalako lanpostuetara sartu diren langileei dei egin ahal izango zaie, beharrezkoa izanez gero, beren jatorrizko polizia-kategoriaren arabera, polizia-zerbitzuak betetzeko behar diren zereginak eta herritarren segurtasunaren beharrak betetzeko.

Segurtasunaren arloan eskumena duen saileko titularrak merezimenduen baremo bat onartu ahal izango du, Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalako langileentzat gordetako lanpostu hutsak betetzeko lehiaketa bidez.

Deitzen den fakultatiboen eta teknikarien eskalarako barne-sustapeneko lehen prozesuan, parte hartzen duten eta hautatuak diren Ertzaintzako langileek ez dute bete beharko beren jatorrizko lanpostuan zuten gutxieneko egonaldia.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA. Lanpostuen zerrenda aldatzea.

Lanpostuak behin betiko betetzeko deialdi orokorra egiten den azken prozedura gauzatzen denetik, fakultatiboen eta teknikarien unitateak zehaztuko dira Ertzaintzaren egiturari buruzko Aginduan, eta lanpostuen zerrenda aldatuko da zerrenda eguneratzeko, fakultatiboen eta teknikarien eskalari dagokionez, arau-xedapen honen arabera.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA. Indarrean jartzea.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko abenduaren 20an.

Lehendakaria,

IIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

JOSU IAKI ERKOREKA GERVASIO.

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik