Euskadi.eus

Arautegia

Inprimatu

AGINDUA, 2020ko irailaren 9koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, euskarazko komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautzen dituena, eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen dituena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Agindua
 • Organo arau-emailea: HABE
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 191
 • Hurrenkera-zk.: 3876
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2020/09/09
 • Argitaratze-data: 2020/09/28

Gaikako eremua

 • Gaia: Kultura eta Kirola; Gizarte gaiak eta emplegua; Administrazioaren antolamendua; Hezkuntza
 • Azpigaia: Lana eta enplegua; Gobernua eta herri administrazioa; Sailak; Funtzio publikoa

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortu eta Euskaltegiak Arautzekoak, 20. artikuluan dio Kultura Sailari dagokiola euskalduntze-alfabetatzegintzaren maila bakoitzaren amaieran eman beharreko ziurtagiriak arautzea. Lege horren 2.g) artikulura biltzen da, HABEren egitekoen artean, euskaltegietan helduentzako euskalduntze zein alfabetatzegintzako ikastaroak gainditzen dituztenei luzatu beharreko ziurtagiriak Kultura Sailari proposatzea. III. idazpuruan, berriz, euskaltegien ezaugarriak, eginkizunak eta ahalmenak jasotzen ditu legeak, eta 13. eta 16. artikuluetan xedatzen du ahalmen akademiko osoa izango dutela, hurrenez hurren, euskaltegi publikoek eta euskaltegi pribatu homologatuek.

Lege hori garatuz, 2003ko uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuak arautzen du helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantzaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik. Dekretu horretan xedatzen da Kulturako sailburuaren Aginduz zehaztuko dela euskararen ezagutza egiaztatzeko sistema, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan ezarritakoari jarraituz.

Hori aintzat hartuz, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2016ko azaroaren 23ko Aginduz, 2015ean HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako euskarazko gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezarri zituen.

HABEren curriculumaren (HEOCaren) diseinu, garapen, zabalkunde eta ebaluazioa herritarrak euskara ahoz zein idatziz erabiltzeari begira dago egituratuta. Horregatik, euskalgintzaren egitasmo eta jardun orok horixe du abiaburu, xede eta helmuga: herritar guzti-guztiak elebidunak izatea; alegia, beren bizitzako arlo guztietan euskara ahoz jariotasunez zein idatziz trebetasunez erabiltzeko gai diren hiztunak.

Helburu horretara iristeko, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek HABEren zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 10eko Ebazpenez onartuta dute Euskaltegiko Curriculum Proiektua (ECP), HEOCak ezarritako gidalerroen garapenerako bere izari-ezaugarrien arabera. Euskaltegiari eta euskararen autoikaskuntzarako zentro bakoitzari aitortzen zaion autonomia pedagogiko eta antolatzailearen barruan, irakasle-taldeari dagokio euskaltegiaren ebaluazio-irizpideen arabera ikasleen komunikagaitasun-mailak balioestea. Euskaltegietako ikasleriaren ebaluazio eta HABEren egiaztatzegintzarako jardunbide berriak ezartzeko unean, ECP horietara bildutako eduki eta jarraibideei arretaz erreparatzea ezinbestekoa da.

Ikuspegi honetatik begiratuta, hizkuntza-trebetasunak ikasleenganatu eta trebetasun horietan gaitzea xede izanik, ikasprozesu eta aribide horren ardatz nagusiaren ingurumarian ebaluaziogintza irakasleen zeregina da, eta egiaztatzegintza, ikasleak kanpo-ebaluazioan frogatu beharreko burutze-maila: ikas-irakas-prozesu zuzenetik kanpo dagoen aditu-talde bat ikaslearen gaitasun komunikatiboa neurtzera dator, ahoz zein idatziz dituen ulermen- eta ekoizpen-mailak zehaztuz. Horregatik, Agindu honek xedatzen du, besteak beste, HEOCean ezarritako irizpideen baitan, ebaluaziogintzaren eta egiaztatzegintzaren inguruko zereginen definizio zehatz eta doiak ematea.

HABEren egitekoa da helduen euskarazko komunikazio-gaitasuna egiaztatzeko eta ebaluatzeko prozesu didaktikoen jarraipena antolatzea, kudeatzea eta gauzatzea, eta xede hori betetzeko beharrezko diren datuen eta ebidentzien bilketa era sistematizatuan gauzatzea; hau da, helduen euskalduntzegintzan HEOC egitasmoaren helburuetara iristeko, aurrera eraman beharreko ebaluaziogintza eta egiaztatzegintzaren antolaketa eta kudeaketa zuzena eta egokia burutzea.

Halaber, HABEren eskumenekoa da helduen euskalduntzegintzan diharduten herritarren euskarazko komunikagaitasun-agirien kudeaketa, eta prozesuok amaitutakoan, euskarazko komunikagaitasun-mailei dagozkien aldian-aldiko agiriok emateko Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailari legozkiokeen proposamenak luzatzea, hezkuntza-sistemako irakasleentzat eta administrazio publikoetako langileentzat -eta ez beste inorentzat- erakunde eskumendunek egiten dituzten deialdiak izan ezik. Beraz, Agindu honetan zehazten dira prozesu hauen kudeaketarako HABEk dituen egitekoak eta zereginak.

HABEk eginkizun hauek beste zenbait erakunde eta gizarte-eragilerekin lankidetzan burutzen ditu. Azkeneko urteotan HABEren egiaztatzegintzaren inguruan sortutako gogoetaldien ondorio izan diren ohar eta iradokizunek aukera egokia eskaintzen dute aztergai honen ingurumarikoak zehatz emateko, erakundeen arteko lankidetza-esparrua zehaztuz eta gizarte-eragileek dituzten zereginak zehatz emanez.

Agindu honi idazketa irekia eman zaio, bertan xedatutako helduen euskalduntzearen ebaluaziogintza eta egiaztatzegintzari buruzko eduki, irizpide eta jarraibideak deialdi bakoitzaren berezitasun eta ezaugarrietara egokituz, malgutasunez erabili ahal izateko eta edukion zehaztapenak, doitasunak eta egokitzapenak urtean urteko HABEren zuzendari nagusiak egingo dituen deialdietako Ebazpenen oinarrietara eramateko moduan.

Gainera, Agindu honen edukietara ekarri da, Euskadiko Autonomia Erkidegoko herritar helduak euskara ikasteagatik ordaintzen duten matrikularengatik dagokion konpentsazioa jaso dezaten, dirulaguntza horietarako deialdietarako irizpideak finkatzea, 179/2003 Dekretuak, uztailaren 22koak, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantzazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duenak, 17. artikuluan ezarritakoaren baitan. Helburu hori iristeko, Aginduak ikuspegi akademiko zein ekonomikoaren araberako jarraibidea ezartzen du, ahaleginak egin daitezen HEOCaren komunikagaitasun-mailaren bat gainditzen duten ikasleei euskararen ikasprozesuan matrikulatzeagatik ordaindutako diru-kopuruak, zati batean edo bere osotasunean, konpentsatzeko, horretarako egiten diren aurreikuspenen arabera.

Horregatik guztiagatik, helduen euskalduntzearen arloko eragileek zein HABEren Batzorde Akademikoak egindako ohar eta iradokizunak gogoan hartuta, HABEren Zuzendaritza-batzordearen proposamenez, hau

Agindu honen xedea da Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak eman eta HABEk kudeatzen dituen helduei zuzendutako euskarazko irakas- eta ikasprozesuen ebaluazioa eta euskararen erabilerarekin loturiko gaitasun- eta atalase-mailak egiaztatzen dituzten ikasleen ziurtagiri ofizialak erdiesteko prozedurak arautzea; eta ebaluazio- eta egiaztatze-prozesu horiek gainditu dituzten euskara-ikasle helduei zuzendutako dirulaguntzen deialdiak egiteko irizpideak finkatzea.

Agindu hau Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegiei eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei aplikatuko zaie.

Halaber, euskarazko komunikagaitasun-mailen esparruko egiaztatzegintzan HABEk egingo dituen deialdietan ezarriko da.

HEOCak herritar helduei zuzendutako euskarazko ikaskuntza- nahiz irakaskuntza-prozesuen helburu, eduki, orientabide metodologiko eta ebaluazio-irizpideak finkatu eta HABEren antolamendu akademikoaren curriculum-plana zehazten du, eta era berean, helduen euskarazko komunikagaitasunaren mailak ebaluatzeari begira, nahitaezko gida eta erreferentzia-esparrua osatzen, Agindu honetan zehazten diren ebaluazio- eta egiaztatze-prozesuak garatzeko orduan, ebaluazio horrek, betiere, helburu hauek dituela:

 1. Euskalduntzen ari diren ikasleek zein mailataraino erdietsi dituzten HABEren curriculumean komunikagaitasunaren maila bakoitzarentzat aurreikusitako helburuak balioestea.

 2. Euskaltegi bakoitzaren Curriculum Proiektuen testuinguruan, ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesuak aztertu eta hobetzea.

 3. Ikasgu horietako ikasleek zein HABEk egindako beste deialdi batzuetara aurkeztutako hautagaiek euskararen erabilera zein mailataraino menderatzen duten ofizialki egiaztatzea.

 1. Euskaltegietako ikasleek euskararen erabilera zein mailataraino menderatzen duten ebaluatu eta egiaztatzea, eta ondorioz, ikasleon komunikagaitasunaren mailak zehaztea, HEOCean ezarritako helburu, gaitasun, eduki eta ebaluazio-irizpideei lotuz egingo dela ezartzen da: A1 maila (Hasierakoa) eta A2 maila (Oinarrizkoa), oinarrizko erabiltzailearen lerrunean; B1 maila (Independentea) eta B2 maila (Aurreratua), erabiltzaile aurreratuaren lerrunean; eta C1 maila (Gaitua) eta C2 maila (Aditua), erabiltzaile adituaren lerrunean, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko uztailaren 22ko Aginduan zehaztuta datozen moduan.

 2. Komunikazio-gaitasunaren maila ikasleek ahozko nahiz idatzizko testuak ulertzeko edota ahoz nahiz idatziz testuak ekoizteko dituzten ezagutza, gaitasun eta estrategiak nola erabiltzen dituzten aztertuz ebaluatuko da, maila bakoitzari egokituko zaion zailtasunaren araberako komunikazio-egoera desberdinetan.

 3. HEOCean ezarritako komunikazio-trebetasunetan oinarrituko dira azpimailak; lehenengo osagaia ahozko zein idatzizko ulermenezko trebetasunen gaitasunari buruzkoa da, eta bigarrena ahozko zein idatzizko trebetasun ekoizleen adierazpidea. Azpimailok ikasleei ikastaroaren hasierako ebaluazioan balioesten zaien abiapuntua finkatzeko zein ikastaroen ezaugarri eta berezitasunekin bat etorriz bereganatu behar duten helburu-maila emateko parametro gisa zehazten dira. Azpimaila horiek, beraz, helduen euskalduntzearen inguruko jarraipena eta kudeaketa didaktikoa egiteko oinarrizko eragiketa-unitate dira.

 4. Irizpide horren baitan, HEOCaren sei komunikazio-gaitasunen mailak ikasteko eta irakasteko egitura sei maila eta sei azpimailatan sailkatuko da: A1A0, A2A1, B1A2, B2B1, C1B2, C2C1, curriculumean aurreikusitako irizpide pedagogiko-didaktikoak kontuan hartuz, eta bereziki, ebaluazio zein egiaztatzegintza-prozesuen berritasunak aintzat hartuz, ikasprozesuaren antolamenduak dituen gidalerroei egoki erantzutearren, betiere ikasleen ezaugarri, premia eta ahalmenak kontuan izanik.

 5. HABEk azpimaila bakoitzaren deskripzioaren arabera egituratuko du helduen euskalduntze-sistema, baita horren kudeaketa administratiboa eta jarraipena ere, ikasteko eta irakasteko prozesuaren kalitatea hobetzearren, jarraibide batzuk finkatzearren eta curriculumaren beraren eraginkortasuna eta gardentasuna areagotzearren.

 6. Komunikagaitasun orokorraren ebaluazioa, hizkuntzaren komunikazio-trebetasunen adierazpide diren lau probez osatuko da:

  Irakurmena (I).

  Entzumena (E).

  Idatzizko adierazpena eta elkarreragina (IAE).

  Ahozko adierazpena eta elkarreragina (AAE).

 7. Ebaluaziogintza eta egiaztatzegintza osatzen duten eginkizunak prestatzeko orduan, kontuan hartuko dira, erreferentzia gisa, bai Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuan (EHEMB) aipatutakoak, baita Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) aipatutakoak ere.

 8. B1, B2, C1 eta C2 mailak trebetasunez trebetasun egiaztatu ahal izango ditu HABEk, HEOCean trebetasun horiek balioesteko ezarritako ebaluazio-irizpideen arabera: banaka, trebetasuna ekoizlea denean, eta era bateratuan, binaka, betiere trebetasun horietako batek izaera ekoizlea duenean.

 1. Bai helduen euskalduntzearen ebaluazio-prozesuetan esku hartzen duten eragileek eta bai euskararen erabilera zein mailataraino menderatzen duten eta zein mailatarainoko gaitasuna duten egiaztatzen duten agiri ofizialak erdiesteko prozeduretan esku hartzen dutenek ere agiriok Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak eman eta HABEk kudeatzen ditu, hizkuntza ofizialen arau akademikoak errespetatuko dituzte.

 2. Euskarari dagokionez, hizkuntzaren batasuna zainduko dute, Euskaltzaindiak ezarri dituen eta egun indarrean dauden hizkuntza-arauekin bat etorriz, eta horrez gain, kontuan hartuko dituzte euskal akademiaren gomendioak ere. Horri begira, arau horiek beteko dituzte ahoz zein idatziz, hizkuntza-erregistro landuetan eman eta hartzaile izango diren euskararen erabiltzaileon ezaugarrietara moldatuko diren jakinarazpenetan.

 3. Erabilera formala, beharrezko izanez gero, komunikazio-mezu jakin horiek zuzentzen zaizkien hartzaileen ezaugarri dialektal eta sozialen arabera egokituko da, eta testuak, halaber, euskaltegia kokatuta dagoen testuinguru soziolinguistikoaren aldaera berezietara egokituko dira.

 4. Testuinguru soziolinguistiko horien berezko hizkuntza-ereduetako ahozko nahiz idatzizko adierazpen-gaitasuna eta eremu horietan egiten den erabilera, betiere, erabiltzailearen komunikazio-gaitasunaren ezaugarri garrantzitsu eta bereizgarri modura balioetsiko dira.

 5. Agindu honetan araututako prozesuak ebaluatzeko eta egiaztatzeko jardueraren izaera eta egitekoa kontuan izanik, euskara izango da bertan zerrendatzen diren eginkizunak burutuko dituzten teknikarien lan-hizkuntza, baita azterketariekin harremanean aritzeko hizkuntza ere, hautagairen batek berari zuzentzen zaizkion jakinarazpenak gaztelaniaz jasotzeko eskaera egin ezean.

 6. Prozesu hauetan esku hartuko duten eragile guztiek hizkuntzaren erabilera ez-sexista egingo dute.

 1. HABEren egiaztatzegintzan erabiliko diren langaien eduki eta irudiek emakumeen eta gizonen presentzia orekatua eta estereotipatu gabekoa azalduko dute, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatzen duena kontuan hartuz, debekatuta dago ikasguetan pertsonek sexu batekoa edo bestekoa izateagatik duintasun gehiago edo gutxiago dutela edo sexu-objektu soilak direla adierazten duten langai didaktikoak sortzea, zabaltzea eta erabiltzea, baita emakumeenganako indarkeria justifikatzea, jarrera horri garrantzia kentzea edo horretara bultzatzen duten langaiak erabiltzea ere.

 2. Era berean, langaiok aniztasun familiarra eta afektibo-sexuala agertuko dute, baita gainerako errealitate kultural eta etnikoen aniztasuna ere.

 1. Euskalduntzearen helburu nagusia den komunikagaitasunaren ebaluazioa ekintza komunikatiboen bidez balioetsiko da, komunikazio-gaitasunaren baitara biltzen diren gaitasun soziolinguistiko, testual, linguistiko eta estrategikoak balioetsiz. Horretarako ikasleak frogatu egin beharko du gai dela, eskatuko zaizkion testu batzuk ulertzeko eta ekoizteko, baita elkarreragina eta bitartekaritza eskatzen duten atazak burutzeko ere, eta horiek guztiak HEOCean ezarrita dauden ebaluazio-irizpideak kontuan hartuta, eta HABEk euskaltegi bakoitzari onartutako ECPan xedatutako ebaluazio-sistemaren arabera ebaluatuko dira.

  Irizpide horiek trebetasunen arabera antolatuak aurkeztuko dira entzumena eta irakurmena, mintzamena eta idazmena, deskribatzaile batzuen arabera, hala nola egokitasuna, koherentzia eta kohesioa, jariotasuna, aberastasuna eta zuzentasuna, 1etik 3ra bitarteko balorazio-eskala baliatuz. HEOCean ezarritako ebaluazio-eskalaren tarteko deskriptoreak (2) finkatuko du trebetasun jakin bat gainditzeko gutxieneko gaitasunaren atalasea.

 2. Helduek euskara zenbateraino ikasi duten ebaluatzeko, beharrezkoa da prozesu horren inguruko informazio garrantzitsua modu antolatuan eta sistematikoan biltzea eta hori tresna erregulatzaile gisa erabiltzea, horretan oinarrituta erabaki egokiak har daitezen, betiere ikaskuntzaren eta irakaskuntzaren prozesuak hobetzeari begira.

 3. Helduek euskara zenbateraino ikasi duten ebaluatzeko prozesuetan prozedura kuantitatiboak nahiz kualitatiboak erabiliko dira.

 4. Euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako irakasleek izango dute ikasle horiei egingo zaien ebaluazioaren gaineko ardura, HEOCaren egitura, eduki, orientabide metodologiko eta ebaluazio-irizpideak erreferentzia gisa hartuz.

 5. Euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek beren curriculum proiektuetan finkatuko dituzte ikasguotako helburuak erdiesteko egoki diren metodoak, jarraibideak, tresnak, ebaluazio-irizpide eta baliabideak eta, hala dagokionean, baita maila bakoitzarentzako kalifikazio-irizpideak ere.

 1. Ikastaro bakoitzaren hasieran, euskaltegiak edo euskararen autoikaskuntzarako zentroak hizkuntza-trebetasunen gaineko ebaluazioa egingo dio ikasle bakoitzari, HEOCean ezarritako ebaluazio-irizpideen arabera eta euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro bakoitzaren curriculum proiektuan (ECP) aurreikusitako prozedurekin bat etorriz. Hasierako ebaluazio hori oinarritzat hartuko da ikasle bakoitzari abiapuntua jartzeko, baita haren ikaskuntza-prozesuaren helburuak finkatzeko ere.

 2. Ebaluazio honek argibideak eskainiko dizkio irakasleari ikastaroaren programazio didaktikoa bertan matrikulatutako ikasle-taldearen ezaugarri eta behar komunikatiboen arabera egokitu ahal izateko.

 3. Abiapuntuaren ebaluazioa orientatzailea izango da, eta horren amaieran, ikasle bakoitzaren komunikazio-gaitasunaren abiapuntua finkatuko da. Bai abiapuntu hau eta bai ikastaroaren helburu izango den maila edo azpimaila ere, bi adierazleren arabera definituko dira: lehena, entzumenaren eta irakurmenaren trebetasunetan erakutsitako kalifikazioari buruzkoa izango da, eta bigarrena, mintzamenaren eta idazmenaren trebetasunei buruzkoa.

 4. Ikastaroa abian izan, eta ikastaro horretan matrikulatzen diren ikasle berriei ikastaroan hasi ondorengo bost egunetan egingo zaie abiapuntuaren ebaluazioa eta emandako abiapuntua ikastaroaren hurrengo ebaluazio-aldian jasoko da Q87 aplikazioan.

 5. Abiapuntuaren ebaluazio honen emaitza ikasleei idatziz jakinaraziko zaie.

 1. Ebaluazio honek xede ditu: HEOCaren testuinguruan ikastarorako programatutako helburuak zenbateraino lortu diren egiaztatzea, ikasleari bere ikaskuntza-prozesua hobetzeko orientabide batzuk ematea eta ikasgelaren programazio didaktikoan beharrezkoak diren egokitzapenak egitea.

 2. Aurrerapenaren ebaluazioak heziketa-xedea du eta ikastaroan zehar datu-bilketa sistematikoa egitea eskatzen du.

 3. Ikasleen aurrerapenaren ebaluazioaren oinarri den datu-bilketa sistematikoa egiteko, ikasleek irakastorduetan izan duten asistentzia eta ikastaroaren programazioan irakastorduetatik kanpo egiteko programatutako jardueren eta eginkizunen burutze-maila hartuko da kontuan.

 4. Euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako irakasleek, zentro horietako bakoitzaren Curriculum Proiektuan ezarritakoarekin bat etorriz egingo dute aurrerapenaren gaineko ebaluazioa: ebaluazio-irizpideak, maiztasuna, metodologia.

 5. Irakasleek, ECP horretan ezarritakoarekin bat etorriz, ikasleen aurrerapenaren gaineko ebaluazioa egingo dute ikastaroan zehar. Horri esker aukera izango dute ikaskuntza-prozesuak egiaztatzeko, irakaskuntza planifikatu eta berrantolatzeko, beharrezko iruditzen zaizkien errefortzu-ekintzak aplikatzeko eta ikasleei beren ikaskuntza-estiloari ondoen egokitzen zaizkien autoebaluazio-aukeren eta estrategien inguruan aholkatzeko.

 1. Ikastaro-amaierako ebaluazioaren xedea da egiaztatzea ikasleek, matrikulatuta dauden ikastaro bakoitza amaitzen dutenean, zein mailataraino bereganatu dituzten lortu nahi ziren helburuak.

 2. Euskaltegiek, euskaltegien curriculum proiektuetan zehaztuko dute zer baliabide erabiliko dituzten ebaluazio hori burutzeko, eta halaber, horren kalifikaziorako irizpideak finkatuko dituzte.

 3. Ikastaro bakoitza amaitzean, irakasleak ebaluazio sumatiboaren parametroetara ekarriko ditu ikasle bakoitzari egindako ebaluazioen emaitzak. Ikaslearen komunikazio-gaitasuna balioetsiko du HEOCean finkatutako ebaluazio-irizpideen arabera eta euskaltegiaren edo autoikaskuntzarako zentroaren Curriculum Proiektuan horri begira aurreikusitako prozedurarekin bat etorriz. Balioespen hori, era berean, ikasle bakoitzak egindako ikastaroko ebaluazio-txostenean islatuko da hizkuntza-trebetasun bakoitzaren arabera, dituen indarguneak eta ahuleziak adieraziz. Txosten hori aplikazio informatiko batean jasoko da eta ikaslearen eskura egongo.

 1. HEOCean ezarritako maila-eskakizun akademikoak gainditu diren egiaztatuko du mailaren atalasearen gaineko ebaluazioak.

 2. HABEren zuzendari nagusiak egingo duen deialdi-ebazpen bakoitzaren oinarrietan zehaztuko du ikasle batek mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-saio batean parte hartu ahal izateko, derrigorrez bete behar dituen baldintzak, ikastaroaren trinkotasuna, ikaslearen partehartzearen zenbatekoa eta ikastarorako programatutako gutxieneko aurrerapena adieraziz, betiere, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko uztailaren 22ko Aginduaren 3. artikuluan, curriculumaren egitura, ikasprozesuaren mailak, azpimailak eta orduei buruz xedatzen dena gidalerro izanik.

 3. Ikasgu bakoitzeko irakasleek egingo dute ikasleen mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa.

 4. Mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa proba bideragarri eta fidagarri bat eginez gauzatuko da, eta egiaztatzeari begira, azterketariak, proba hori gaindituz, maila horretan euskaraz komunikatzeko gai dela bermatuko du.

 5. Euskaltegian HEOCaren B1, B2, C1 eta C2 mailetan mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa gainditu izana ezinbesteko baldintza izango da HABEren euskaltegietako ikasleentzako deialdietan matrikulatu ahal izateko, Agindu honen III. kapituluan ezarritako irizpide eta jarraibideak betez.

 6. Ikasle bat matrikulatuta dagoen ikastaroko helburu-mailara iritsi ez, eta euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan HEOCean zedarritutako helburu-maila horren aurreko maila gainditzen badu, HABEren euskaltegietako ikasleentzako hurrengo deialdian gainditutako maila horretan matrikulatu ahal izango da, Agindu honen III. kapituluan ezarritako irizpide eta jarraibideak betez.

 1. Egiaztatzegintzaren xedea izango da azterketarien komunikazio-jarduerari buruzko datu baliagarriak eta fidagarriak jasotzea, datu horiek aztertzea eta mailaren atalasearen gaineko epai bat ematea eta, dagokionean, hizkuntzaren menderatze-maila desberdinetan eta jarduera desberdinetan euskararen erabilerarekin loturiko gaitasunen gaineko ziurtagiri ofiziala ematea.

 2. Egiaztatzegintzaren proba egiteko, ezinbesteko baldintza izango da egiaztatze-proba hori egingo den egunean hamasei urte beteta edukitzea.

 3. Deialdi ireki eta berezietako egiaztatze-probetara aurkezten diren azterketariak edozein mailatako probak egiteko matrikulatu ahal izango dira, eta ez da beharrezkoa izango beheragoko mailaren bateko egiaztagiririk izatea.

 4. Hautagai bakoitza maila bakar batean matrikulatu ahal izango da sei hilean behin egiten den deialdi bakoitzean, HABEren deialdi mota guztiak kontuan harturik.

 5. Euskaltegian mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa gainditzen duten ikasleek aukera izango dute ebaluazio-data horren ondorengo HABEren euskaltegietako ikasleentzako hurrengo bi deialdietan matrikulatzeko.

 6. Lehen deialdian entzumen- eta irakurmen-probak bakarrik gainditu dituen B1, B2, C1 eta C2 mailetako ikasleari trebetasun-proba horietako emaitzak gordeko zaizkio bigarren deialdirako, eta, honenbestez, idazmen- eta mintzamen-probak bakarrik egin beharko ditu. Halaber, entzumen- eta irakurmen-probak ez ezik, idazmeneko proba ere gaindituko balu, soilik mintzamen-proba egin beharko luke bigarren deialdian.

HABEk egiaztatze-modalitateen aukerak zabaldu ahal izango ditu, Agindu honen 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Ahozko nahiz idatzizko ulermen- eta ekoizpen-jarduerak, bakarrizketan edo elkarrizketan, bere baitara bilduko dituen gaitasun orokorra egiaztatzeaz gain, trebetasun horietakoren bati edo gehiagori dagozkien zatikako gaitasunak ere egiaztatu ahal izango dira, betiere deialdi bakoitzaren oinarrietan jasotzen diren aukeren arabera.

HABEren Zuzendaritza Nagusiak, urtero, deialdi-mota desberdinak egin ahal izango ditu, HEOCean ezarritako mailak egiaztatzeko: a) euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleei zuzenduak; b) helduei zuzendutako deialdi irekiak, bertsio klasiko edo analogikoan edo baita euskarri digital edo elektronikoan ere; c) gizarte-eragile ezberdinek egindako eskaerei erantzuteko, erakundeen arteko lankidetzaren bidez egindako deialdi bereziak, ebaluazio- nahiz egiaztatzeari begira, otsailaren 13ko 34/1996 Dekretuaren zortzigarren artikuluaren g) atalak urriaren 22ko 166/2019 Dekretuz aldatutakoak xedatzen duenaren baitan.

 1. Euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleei zuzendutako deialdiak.

  1. Euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleei zuzendutako deialdiek lehentasuna izango dute HABEk burutzen dituen egiaztatzegintza-jardunbideen artean, eta gutxienez urtero bitan deituko ditu HABEren zuzendariak, ebazpenez.

  2. HABEk, deialdi hauen helburuen artean, ezarriko du elkarren artean bat etorri behar dutela, euskaltegiek beren kabuz burutzen dituzten ebaluazio-eginkizunek batetik; eta, egiaztatzegintzak kanpo-ebaluazio den heinean berekin dituen zereginak, bestetik. Ikuspegi horretatik, beraz, ikasleen entzunezko nahiz idatzizko ulermen-trebetasunak euskaltegian bertan ebaluatuko dira, ikasleek egiaztatze-deialdian matrikulatu aurretik. Agindu honen 11. artikuluan mailaren atalasea ebaluatzeko ezarritako prozedurei jarraituz, ikasle batek mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-saio batean parte hartu ahal izateko, euskaltegi horretan HABEren zuzendari nagusiak egin deialdi-ebazpenean ikastaroaren trinkotasunaz, ikaslearen partehartzearen zenbatekoaz eta ikastarorako programatutako gutxieneko aurrerapenaz ebazpenean zehaztutako eta derrigorrez bete beharreko baldintzak bete beharko ditu.

  3. Euskaltegietan ikasten ari diren ikasleen egiaztatze-probak beren ECPetan zehaztutako hizkuntza-ereduaren berezitasunetara eta berariazko aukera metodologikoetara egokituko dira.

 2. Helduei zuzendutako sarbide libreko deialdi irekiak, bertsio klasikoan, papera euskarri, edo euskarri digitalean era elektronikoan.

  Urtean bitan euskaltegiko ikasleentzako deialdien data bertsuetan egingo diren deialdi irekietan, azterketariak hizkuntza-trebetasun bakoitzean duen komunikagaitasuna ebaluatuko da, elkarreraginean eta bitartekaritzan, trebetasun bateratuen arabera egituratuko diren atazen bidez.

 3. Euskarri digital edo elektronikoan helduei zuzendutako sarbide libreko deialdi irekiak.

  HOBE, HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza, HEOCean ezarritako euskararen komunikagaitasunaren mailak baliabide digital edo elektronikoz kudeatzeko egiaztatzegintzarako tresna da. HOBEren azterketa edo probak elektronikoki egingo dira baimendutako aztertokietan, eta aztertoki hauetan, azterketariaren esku jarriko dituzte beharrezko dituen baliabide informatikoak eta probak egoki betetzen direla gainbegiratzeko baliabideak.

  HOBE-egiaztatzegintzaren araberako kudeaketa-modua eta jarraibide-mota erabili ahal izango da HABEren deialdietan HABEren zuzendariaren ebazpenak horretarako aukera zabaltzen duenean.

 4. Sektore publikokoak ez diren erakundeen arteko lankidetza bidez egindako deialdi bereziak.

  1. HABEk beste instituzio eta erakunde batzuekin elkarlanean jardungo du euskarazko komunikazio-gaitasunaren maila desberdinak egiaztatzeko prozesuetan.

  2. Horretarako, HABEren zuzendari nagusiak, gutxienez, HABEren teknikari bat izendatuko du deialdi hauetako Epaimahairako, betiere, HEOCean eta bere garapen-araudian ezarritako irizpideak bete daitezen.

  3. HABEk moldatu egingo ditu egiaztatze-proba hauek, deialdiaren helburuak zuzen eta egoki bete daitezen.

 1. Egiaztatze-probaren xedea da balioestea ea ikasleak lortu duen maila jakin bat gainditzeko eskatzen zaion mailaren atalasea.

 2. Hizkuntzen Europako Portfolioa erabiltzeko Europako Kontseiluaren gomendioak betetzeari begira, egiaztagiri ofiziala erdiesteko probak mailaren atalasea menperatzen dela frogatzeko modukoak dira, eta hautagaiak euskararen erabileran duen gaitasun-maila ebaluatuko duten trebetasunen arabera diseinatuko dira; ondorioz, maila bakoitzari dagokion gaitasun orokorraren araberako HEOCaren sei mailatako egiaztagiriak emango dira, eta B1 mailatik aurrera, baita atalka ebaluatutako trebetasunen araberako zatikako egiaztagiriak ere.

 3. Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duen 2015eko uztailaren 22ko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren Aginduan ageri diren helburu orokorrak nahiz zehatzak izango ditu erreferentzia gisa gaitasun-maila orokorrak, eta Agindu horretan ezarritako ebaluazio-irizpideekin bat etorriz ebaluatuko da. Horrela, HABEren egiaztatze-prozesuen funtsezko ebaluazio-irizpidea komunikazio-eraginkortasuna izango da, eta HEOCaren ebaluazio-irizpideak eta eskalak atalaren tarteko edo bigarren deskribatzailea maila eta trebetasun bakoitzari dagokionez izango da maila bakoitzari dagozkion helburuak gainditu izanaren adierazlea. HABEren zuzendariak egin egiaztatzegintzarako deialdietan trebetasun desberdinen arteko kalifikazioetan konpentsazio-sistemen aplikazioa aurrikus lezake, bereziki, mintzamenaren proban lortutako kalifikazioak idazmenaren proban izandako kalifikazioak konpentsatu ahal izan ditzan, edota, ekoizpen-izaera duten trebetasunei dagozkien probetan erdietsitako kalifikazioek hartzaile-izaera duten trebetasunei dagozkien probetan erdietsitakoak konpentsatu ahal izan ditzaten.

 4. Proba aplikatzen den unean ikaslearen komunikagaitasunaren maila, komunikazio-egoera desberdinetan ahozko nahiz idatzizko testuak ulertzeko eta, halaber, ahoz nahiz idatzizko testuak ekoizteko dituen ezagutza, gaitasun eta estrategien erabilera balioetsiz zehaztuko da, betiere maila bakoitzari dagokion zailtasunaren arabera.

 5. A1 eta A2 mailen egiaztagiriak erdiesteko, ezinbestekoa izango da euskaltegiko irakasleek ebaluatutako mailaren atalasearen gaineko proba gainditzea.

 6. B1, B2, C1 eta C2 mailen egiaztagiriak erdiesteko, gainera, beharrezkoa izango da komunikazio-gaitasun orokorraren inguruko HABEren egiaztatze-proba gainditzea, HABEren zuzendari nagusiak urtero egingo dituen deialdien arabera.

 1. HABEren egiaztatze-deialdiotan parte hartzeko izen-ematea Internet bidez egingo da www.habe.euskadi.eus atarian matrikula-orria betez, deialdian horretarako ezarritako epearen barruan. Izen-emate horren baitan burutuko ditu matrikulatutako hautagaiak egiaztatze-deialdiari dagozkion hurrengo atalak: matrikula egin eta bete, matrikularen ordainketa gauzatu, onartutakoen zerrenda ikusi, azterketa-eguna, ordua eta lekua ezagutu, izandako emaitzei buruzko berri izan, norberak egindako probak eskuratu, eta hala dagokionean, lortutako agiriak inprimatu.

 2. Matrikularen ordainketa deialdian ezarritako epean egin beharko da, Internet bidez edo, bestela, horretarako bidea ematen duten finantza-erakundeetan (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Popular, Caja Rural de Navarra), izena ematean eskuratzen den matrikula-inprimakia erabiliz eta betez.

 3. Matrikula egitea eta matrikulagatiko ordainketa gauzatzea era telematikoan burutuko da. Jarraibide horiek Internet bidez tramitatzeko gorabeherarik edo zailtasunik dituztenek HABEren bulegoetara jo dezakete, jendearentzako arreta-ordutegian, zein deialditan matrikulatu nahi duten adieraziz, beharrezko duten laguntza eskain diezaieten edo izapide horiek modu telematikoan egiteko baliabide materialak utz diezazkieten.

 4. Agindu honetan aurreikusitako beste ezein jarraibide burutu nahi izanez gero, hautagaiek bitarteko elektronikoak erabili ahal izango dituzte. Eskabideak aurkezteko nahiz agiriak gehitzeko aurrez aurreko bidea nahiz bide elektronikoa erabiltzeak ez du behartzen prozeduraren hurrengo izapideetan bide hori bera erabiltzera, Administrazio Elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuak ezartzen duen moduan.

  Aurrez aurreko aurkezpena: eskabideak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira HABEren bulegoetan, EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean. Aurkezpen-modu hau aukeratuz gero, eskabidea egiteko formularioa eskuragarri izango da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, inprimatu, sinatu eta aurkezpen-bulegoetan aurkezgarri izan dadin.

  Bide elektronikoa: Agindu honetan ezarritako izapide oro, 17.1 eta 2 artikuluetan zehaztutakoak izan ezik, Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan egin beharko da, edo bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetako erregistro elektronikoetan.

 5. Eskabideak aurrez aurre nahiz era elektronikoan aurkezteko izapideei, erantzukizunezko adierazpenei eta deialdi hauetan beharrezkoak diren gainerako ereduei buruzko informazioa, HABEren bulegoetan nola www.euskadi.eus webgunean eskuragarri egongo dira. Eskabidea bide elektronikotik aurkeztu ondorengo izapideak http://www.euskadi.eus/nirekarpeta estekaren bitartez egingo dira.

Matrikularen ordainari dagokionez, deialdi bakoitzaren matrikula-epealdia irekitzen denean, HABEk eskainitako jardueren prezio publikoak finkatzeko, indarrean dagoen araudiaren araberako prezioak aplikatuko dira.

 1. Gaitasun orokorreko probak, dagokion egiaztagiri ofiziala erdiesteko egiaztatze-proba bat gainditzea beharrezkoa den mailetan, lau zati bereizi eduki ditzake: ahozko testuen ulermena, idatzizko testuen ulermena, ahozko testuen ekoizpena eta berrekoizpena eta idatzizko testuen ekoizpena eta berrekoizpena. Aldi berean, egiaztatze-probaren zatietako bakoitzak jarduera bat edo gehiago bildu ahal izango ditu, mikrotrebetasun desberdinak ebaluatzeko helburuz.

 2. Ataza guztiek jarduera egiteko moduari buruzko jarraibide zehatzak idatziz emango dituzte aurrez. Jarraibide horiek behar adinakoak, zehatzak, laburrak, argiak eta esanguratsuak izango dira, dagokion mailarako hizkera ulerterraz batean idatziko dira, eta ez dute hizkuntzaren ezagutza espezializatu baten berezko adierazpide metalinguistiko edo teknikorik edukiko, ezta ataza burutzeko beharrezko edo egoki izan daitezkeen argibide linguistiko, lexiko, sintaktiko edo diskurtsiboei buruzko aipamenik ere.

 3. Proba osatuta dagoen ataza bakoitzari dagokion jarraibideetan, jardueron araberako puntuazio orokorra eta jarduerak duen item bakoitzaren puntuazioa adieraziko da. Probak duen zati bakoitzeko jardueretan hutsune jakinak utziko dira, azterketariek erantzunak idatz ditzaten eta itemen araberako zatikako puntuazioak jar daitezen.

 4. HABEren Zuzendaritza Nagusiak, ikasturte akademiko bakoitzerako, hurrengo ekitaldian aplikatu beharreko egiaztatze-proba hauen egiturari buruzko zehaztapenen Ebazpen bat prestatu eta argitaratuko du.

 1. Helduen euskalduntzegintzan arituak diren hizkuntzalaritza aplikatuko eta bigarren hizkuntzen pedagogiako adituek prestatuko dituzte egiaztatze-probak, HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuko Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloaren zuzendaritzapean.

 2. HABEren Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloak komunikagaitasun-maila jakin bat balioesteko eta egiaztatzeko landu den gaitasun-proba egoki prestatu dela bermatuko du (helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak), eta egiaztatzerako deialdi batean aplikatu aurretik, probaren baliotasuna ontzat emango, Agindu honetan ezarritakoari jarraituz.

 3. Probok azterketari bakoitzaren komunikazio-gaitasuna ebaluatzeko diseinatuko dira, erreferentziatzat HEOCean mailaka zedarritutako helburu, gaitasun, eduki eta ebaluazio-irizpideak hartuz.

 4. Egiaztatze-probak hizkuntzalaritza aplikatuaren eta bigarren hizkuntzen pedagogiaren estandar akademikoen arabera prestatu, kudeatu eta ebaluatuko dira, probon baliozkotasuna, fidagarritasuna, bideragarritasuna, zuzentasuna, eta gardentasuna bermatzeko.

 5. Ezinbestekoa izango da egiaztatze-probak pilotatzea eta esperimentatzea, HABEren deialdietan matrikulatutako azterketariekin erabili baino lehen, tresnak baliozkoak eta emaitzak fidagarriak izan daitezen.

 6. Horretarako, HABEren Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloak prestatu dituen proben pilotatze-saioak programatuko ditu urtero, xede izanik, proba horien bideragarritasunari, fidagarritasunari eta baliozkotasunari buruzko datu eta informazioak eskuratzeko xedez, eta halaber testatu ahal izateko: ea eskatutako zereginak eta baita probetako materialak ere ebaluatutako mailara eta zuzentzen zaizkien azterketarien berezitasunetara egokitzen diren; ea proba horiek ezarritako helburuak sendotasunez ebaluatzeko eta erdietsitako kalifikazioen inguruan konfiantza-eremuak finkatzeko gaitasuna duten; ea proba horiek egiten dituzten ikasleek onartzen dituzten; ea probaren jarraibide eta zehaztapenen kalitatea zein den, ea proba bakoitza proposatutako denboran betetzeko aukerarik badagoen eta probaren aplikazioaren bitartez erdietsitako informazioa eraginkorra den.

 7. Probok eta bestelako agiri eta ebaluazio-materialak diseinatzerakoan eredu formalak kontuan hartuko dira HABEren instituzio-izaera isla dezaten eta irakurketa eta erabilera erraztu diezaieten bai ikasleei, bai irakasleei edo, baita ere, ebaluazio-prozesuan parte hartzen duten gainerako eragileei, eta edizioa, identifikazioa, gordetzea eta, hala dagokionean, argitaratzea ahalbidetu dezaten.

 8. HABEk aldian-aldian argitaratuko du bere webgunean HEOCaren mailen trebetasun bakoitzaren ebaluaziorako egiaztatze-proba horien lagin adierazgarria, azterketariek ezagut ditzaten proben nolakoa, egitura, zereginok burutzeko ezarritako prozedurak, denborak, eta jarritako ataza-moduak.

 9. HABEk azterketa-banku bat (HABI) sortuko du gordailu gisa, deialdietan erabili izan dituen era guztietako ebaluazio- eta egiaztatze-jarduerak bertara bilduz. Agiritegi hau mailaka, ebaluatutako trebetasunen arabera, ebaluazio- eta egiaztatze-moduen arabera eta ebaluatutako azterketarien tipologiaren arabera sistematizatuko da. Horrela, HABEk sortu eta erabiltzen dituen ebaluazio- eta egiaztatze-proben historikoa osatuko du. Azterketa-banku hau, proba berriak kudeatzeko eta sortzeko oinarria izango dena, HABEren Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloak kudeatuko du. HABEren zuzendari nagusiak erabakiko du banku horretarako sarbidea izango duten pertsonen zerrenda eta kudeaketa zuzen eta egokirako betebeharreko baldintzak.

 1. Entzumenaren egiaztatze-proba azterketari bakoitzak bakarka egitekoa da, entzulearen eta ahozko testuaren arteko eragin-trukea barne-hartzen duen trantsakzio-prozesu batean, eta entzuleak, proba horretan, testua esanahiz hornituko du, ulertuko du, balioetsiko du, kritikatuko du edota haren edukiarekiko jarrera jakin bat hartuko du, esanahia eraikitzearekin batera.

 2. Entzumen-trebetasuna egiaztatzeko probaren xedea da elkarlanik gabeko entzunaldietan azterketari baten entzunezko ulermen-maila zehaztea, diskurtsoaren eraketan inolako parte hartzerik izan gabe.

 3. Entzunezko ulermenaren egiaztatze-probarako proposaturiko testu-generoak HEOCean komunikazio-gaitasun maila bakoitzarentzat ezarritako testu-genero eta motetara egokituko dira.

 4. Entzunezko ulermenaren egiaztatzea azterketariari egiteko eman zaizkion ataza jakinak nola garatu dituen balioetsiz burutuko da.

 5. Entzunezko ulermen-trebetasunaren egiaztatzearen berezitasunak kontuan izanik, eta batez ere gainerako hizkuntza-trebetasunetatik bereizteko zailtasunak direla eta, trebetasun hori egiaztatzeko baliagarri eta fidagarri izango diren probak sortuko dira, eta proba hauek bermatuko dute proba arrakastaz burutzea ahozko testuaren ulermenaren mende egongo dela.

 6. Hautagaiari ahozko testu baten edo testu batzuen gaineko galdera sorta egingo zaio, testua zenbateraino ulertu duen egiaztatzeko.

 7. Horri begira, entzunezko ulermen-trebetasunak egiaztatzeko teknika fidagarriak erabiliko dira:

  Erantzun itxiko itemak:

  Dikotomikoak: egia/gezurra erakoak.

  Erantzun alternatibokoak.

  Aukera anitzekoak.

  Lotzea edo bikoteak osatzea.

  Zati bat testuaren barruan birkokatzea.

  Informazio-transferentzia.

  Erantzun gidatuko itemak:

  Zuriuneak betetzea.

  Cloze testa.

  Akatsak zuzentzea.

 1. Irakurmenaren egiaztatze-proba azterketari bakoitzak bakarka egitekoa da, irakurlearen eta idatzizko testuaren arteko eragin-trukea barne-hartzen duen trantsakzio-prozesu batean, eta irakurleak, proba horretan, testua esanahiz hornituko du, ulertuko du, balioetsiko du, kritikatuko du edota haren edukiarekiko jarrera jakin bat hartuko du, esanahia eraikitzearekin batera.

 2. Ondorioz, irakurmenaren egiaztatze-proba aldi bereko eragin-trukezko eredu dinamikoen arabera egingo da, eta horrelako probetan, testuak datu batzuk emango ditu, eta irakurleak bere ezagutzak, hizkuntza-gaitasunak eta estrategiak erabiliko.

 3. Irakurmenaren egiaztatze-probarako proposaturiko testu-tipologia HEOCean komunikazio-gaitasun maila bakoitzerako ezarritako testu-genero eta motetara egokituko da.

 4. Irakurmenaren egiaztatzeak hiru funtzio izango ditu:

  Testuaren hitzez hitzeko ulermena.

  Inferentziazko ulermena.

  Ulermen kritikoa.

  eta honako ardatzen inguruan egingo da:

  Informazioa berreskuratzea.

  Testua ulertzea.

  Interpretazioa garatzea.

  Testuaren formaren gaineko hausnarketa eta ebaluazioa.

  Testuko edukiaren gaineko hausnarketa eta ebaluazioa.

 5. Irakurmenaren egiaztatze-proban mikrotrebetasun hauek balioetsiko dira: hitzen ezagutze bizkor eta eraginkorra, irakurketaren arintasuna, testuaren prozesamendu morfologiko eta sintaktikoa, berbaldiaren ezagutza eta testuaren antolamendua.

 6. Irakurmen-trebetasuna egiaztatzerako sortuko diren jardueren tipologiari dagokionez, probok objektiboak nahiz semiobjektiboak izan daitezke. Proba objektiboak galdera laburrak izango dira, eta horiei eman beharreko erantzun labur eta objektiboa itxia izango da, distraigarriek lagundua. Proba semiobjektibo horiek inferentziak egitera jarriko dute azterketaria, testuan eskaini zaion informazioa abiapuntutzat hartuta, eta bere berezko ezagutza eta trebetasunetan oinarrituta.

 7. Horretarako, entzumen-trebetasuna egiaztatzeko zehaztutakoen antzeko teknika egiaztatuak erabiliko dira irakurmen-trebetasuna balioesteko.

 1. Idazmena egiaztatzeko probak ataza bat edo batzuk azalduko dizkio azterketariari, behar bezain argi eta garbi adieraziz zer testu ekoitzi behar dituen azterketariak ebaluagai den mailan, ondorengo hauek kontuan hartuz:

  Igorleari harrarazten zaion rola.

  Hartzailearen eta igorlearen arteko harremana.

  Testuaren xede edo funtzio komunikatiboa.

  Testu-mota.

  Zer egoera-testuingurutan ekoitzi behar den testua.

 2. Ikasleek duten mailaren eta probak dituen helburu zehatzen arabera, idazmenaren egiaztatzeak mikrotrebetasun hauetako batzuetan jarriko du arreta:

  testua koherentziaz planifikatzea eta egituratzea;

  kohesio-elementuak egoki erabiltzea;

  zuzentasunez (ortografia, gramatika, etab.), zehaztasunez (kontzeptualki, lexikoki, etab.) eta ebaluatutako mailari dagokion konplexutasunez idaztea;

  dena delako mailari dagokion trebetasunez idaztea, erritmo egokian.

  testu-mota bakoitzari dagozkion konbentzioei jarraitzea (narrazioa, azalpena, argudioa, etab.);

  egoera bakoitzean erregistro egokia erabiltzea (etxekoa, estandarra, akademikoa, etab.);

  ideia nagusiak zein diren eta bigarren mailakoak zein diren agerian uztea.

  iritziak zer diren eta informazio egiaztatu edo egiaztagarria zer den argi bereiztea

  irudizko adierak, esanahi bikoitzak, hitz-jokoak, ironia, umorea oro har, falaziak erabiltzea.

 3. Argiro zehaztuko dira:

  eskatutako testuaren generoa, esparrua eta ezaugarriak;

  eskatutako ataza egiteko azterketariak izango duen denbora;

  eskatutako testuaren luzera;

  eskatutako ataza gauzatzeko jarraibideak.

 4. Halako zuzenketa-proba subjektibo batean beharrezko objektibotasuna ziurtatzeko, lanerako irizpide orokor gisa, zuzenketa anonimoa balioztatzea ahalbidetuko da, aldiro itsu bikoitzeko sistemaz proba bakoitzaren bi zuzenketa eginez, bi ebaluatzailek bakoitzak bere aldetik egina, ebaluatzaileek ausazko banaketa baten bidez jasoko dituzten probak balioetsiz. Edozein kasutan, HABEren zuzendari nagusiak egiaztatze-deialdi bakoitzeko Ebazpenean ezarriko ditu zehatz-mehatz deialdi horretan indarrean egongo diren idazmen-probaren balioespen-irizpide bereziak, eta era horretan, proba horren ebaluazioa behar bezain objektiboa izango dela bermatuko da.

 5. Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa Gai gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba Gai gisa balioetsiko da. Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa Ez gai gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba Ez gai gisa balioetsiko da. Baldin eta ebaluatzaileetako batek proba Gai gisa kalifikatzen badu eta besteak Ez gai gisa, probak ebaluatzaile ikerle baten irizpena jasoko du.

 6. Hala, kalifikazioan desadostasun nabarmenik gertatzen bada, HEOCaren maila horren egiaztatzegintzan itzal handia eta eskarmentu zabala duen ebaluatzaile ikerle batek berrikusi eta birkalifikatuko du.

 7. Berrikuspenaren emaitza Egiaztatze-proben berrikuspen-txostenean agertuko da, eta mailako epaimahaiari igorriko zaio, ebaluatzaile ikerleak izenpeturik.

 8. Ebaluatzaile ikerleak eginiko ebaluazioak probaren emaitza aldatzen badu, irizpen hori Mailaren epaimahaiari helaraziko zaio balioets dezan eta, onartuz gero, dagokion aktako kalifikazioa eguneratu dezan, era honetara amaiera emanez probaren kalifikazio-prozesuari.

 9. Idazmen-trebetasuna egiaztatzeko egin saio guztiak osorik kopiatuko dira fitxategi digitaletan, idazpuruan azterketari bakoitzaren ariketaren kodetutako datuak dituztela. Kopia digitalok egiaztatze-proben deialdi bakoitzeko arduradunak gordeko ditu eta, tartean diren azterketarien berariazko baimenik ezean, egiaztatze-prozesuko betekizun zehatzetarako baimendutako ebaluatzaileek baino ezingo dituzte kontsultatu. Egiaztatze-prozesu bat bukatu ondoren, kopia horiek HABEren ebaluatzaile adituen irizpideak bateratzeko saioetan erabili ahal izango dira, eta baita, prozesuon ikerketa-lanetarako ere.

 1. Entzunezko ulermenaren eta ahozko elkarreraginaren makrotrebetasunaren egiaztatzea bi adituk egingo dute, horietako bat ebaluatzaile eta bestea solaskide dela. Dagokion proba egingo diete bi azterketariri, eta esleituriko atazen arabera eragin-trukean arituko dira biak, horrela, komunikazio-helburua duen hizketa-egintza sorraraziko dute beren artean eta hautagai bakoitzaren eta solaskide adituaren artean.

 2. Azterketari-bikote bakoitzaren solaskide adituak aurkeztuko dizkie entzumenezko ulermenaren eta ahozko eragin-trukearen proba egiteko garatu beharko dituzten atazak, eta proba zuzen gauzatzeko behar diren mezu egokiak igorriko dizkie, horrela azterketarien arteko eta azterketari bakoitzaren eta adituaren arteko eragin-trukea gertatzeko behar diren baldintzak sortuz.

  Solaskide aditua egiaztatze-saioko lotura eragilea izango da, gai dena azterketarien premia, behar, interes eta erreakzioak antzemateko, eta saioaren berrelikatze pedagogikoan esku hartzeko.

 3. Ebaluatzaileak, bere aldetik, azterketari bakoitzaren berbaldia denbora errealean analizatzea izango du zeregin nagusia. Probak iraun bitartean ez du irizpiderik azalduko, eta ahozko probaren ebaluazio-txostenean islatuko ditu kalifikazioa eta ariketari dagozkion ohar esanguratsuak.

 4. Entzunezko ulermenaren eta ahozko eragin-trukearen makrotrebetasunaren egiaztatzea euskararen erabilera-esparru egoki batean garatuko da, azterketariaren jarduna haren trebetasun pragmatikoaren erakusgarritzat behar bezala epaitu ahal izateko.

 5. Mintzamen-probaren iraupena mailaka finkatuko da, betiere azterketari bakoitzaren gutxieneko jardute-denbora zehaztuz, baita bien arteko eragin-trukearena ere, azterketari bakoitzaren ahozko komunikazio-gaitasuna balioesteko lagin nahikoa adierazgarria eskuratzen ahalbidetuko duena.

 6. Balioetsiko dira ekoizpenaren aberastasuna, euskarazko hitz-jarioa, adierazpidea aginduriko atazara egokitzea, entzunezko ulermena, tonu zuzena erabiltzea, aginduriko ataza betetzeko estrategia egokiei heltzea.

 7. Mintzamen-probako ebaluazio-irizpideak gaitasunka zedarrituko dira, jardute-mailak ezarriz komunikazio-gaitasuneko osagai bakoitzeko, baita ahozko hizkuntzaren beste ezaugarri batzuetarako ere: solaskidearen mezua ulertzea, ahoskera zuzena, intonazio egokia, etenaldi eta zalantza urriak, errepikapenik eza, sorturiko testuaren iraupen nahikoa eta behar besteko konplexutasuna.

 8. Azterketarien ahozko hizkuntzaren menderatze-maila zehazteko bost ebaluazio-deskriptoreko eskala erabiliko da, HABEk onartutakoa eta HEOCean maila bakoitzeko zedarritutako hizkuntza-eredu eta ebaluazio-irizpideen araberakoa.

  Halaber, solaskideak eta ebaluatzaileak ahozko ekoizpen-trebetasunaren ebaluazio globala egingo dute, hala ezarriz azterketari baten mintzamen-maila, agindu zaizkion hizkuntza-atazak egitean komunikazio-egoera errealetan euskara modu eraginkorrean eta emankorrean erabiltzeko erakutsi duen trebetasunari dagokionez.

 9. Azterketariek beren ariketa bukatu eta ebaluazio-gelatik irtetean, bi adituek azken kalifikazioa adostuko dute, eta aditu ebaluatzaileak ahozko probaren ebaluazio-txostenean jasotako oharrei beharrezko abardurak erantsi ondoren, bi ebaluatzaileek izenpetuko dute.

 10. Entzunezko ulermenaren eta ahozko eragin-trukearen makrotrebetasuna egiaztatzeko saio guztiak osorik grabatuko dira soinu-fitxategi batean, eta saio-hasiera bakoitzean HABEk deialdian sartzeko azterketari bakoitzari helarazitako datu-kodeak islatuko ditu. Grabaziook egiaztatze-proben deialdi bakoitzeko arduradunak zainduko ditu eta, azterketarien berariazko baimenik izan ezean, soilik egiaztatze-prozesuko betekizun berezietarako baimena duten ebaluatzaileek kontsultatu ahal izango dituzte. Behin egiaztatze-prozesua bukaturik, grabaketa horiek HABEren ebaluatzaile adituen irizpideak bateratzeko saioetan erabili ahal izango dira, baita prozesuon ikerketa-lanetarako ere.

 1. HABEren Zuzendaritza Nagusiak jardunbide-protokolo bat sortuko du egiaztatze-proben kalitatea eta konfidentzialtasuna bermatze aldera, probon balioztatzea barne hartuko duena, berariaz ziurtatuz probok HEOCaren ildo eta irizpideei egokitzen zaizkiela.

 2. HABEren Zuzendaritza Nagusiak bateratze-saio teoriko-praktikoak antolatuko ditu egiaztatze-probak kudeatzeko, ebaluatzeko eta kalifikatzeko; saio horietan egiaztatzegintzako epaimahaikideek, tutoreek, ikerleek, aztertzaileek, irakasleek eta teknikari adituek parte hartuko dute.

  Ebaluazio-irizpideen bateratze-saio horien xedeak izango dira:

  Aztertzaile aditu gisa prestatzea, euskarazko komunikazio-gaitasunaren egiaztatzegintza ebaluatzeko.

  HEOCaren komunikazio-gaitasun mailetako eduki, irizpide eta deskriptoreak erabiltzen eta egiaztatze-proben ebaluazioan egoki aplikatzen ikastea.

  Hainbat ebaluatzailek proba beraren gainean egindako ebaluazio-eskalen aplikazioaren analisi kontrastibo-praktikoan trebatzea. Saio praktikook xede izango dute aztertzaileen irizpideak bateratzea, eztabaidaren bidez, dagokionean, ez soilik barne-fidagarritasuna erdiesteko (hau da, iraunkortasuna eta egonkortasuna zuzentzaile bakoitzaren puntuazioan), baita zuzentzaileen arteko fidagarritasuna ere, puntuazio eta kalifikazioen arteko ahalik eta bat-etortze handiena lortu ahal izateko.

 3. Jabego intelektualaren gainean indarrean dagoen araudia betez, atazen euskarritzat hautatzen diren ebaluazio- eta egiaztatze-material guztietan, idatzizkoak izan, entzunezkoak izan nahiz ikus-entzunezkoak izan, adieraziko dira iturria, autorea -baldin bada-, eta argitaratze-data, baita materialok egokitu edo moldatu diren ere.

 4. Egiaztatzeko langaiak editatu ahal izango dira, beharrezko denean eta behar den moduan, testuon luzera edo tamaina egokitzeko, koherentzia edo itxura hobetzeko, edo inprimatze-, soinu- edo irudi-kalitate eskaseko pasarte edo guneak saihesteko. Ez da bestelako ezein aldaketarik egingo materialetan, hala nola hitzak, esaldiak edo pasarteak ordezkatzea edo berridaztea irakurketa errazteko; elementuak ezabatzea, besteak beste azpitituluak, epigrafeak, irudiak, grafikoak, edo testua ongi ulertzeko ezinbestekoak diren zatiak; esaldiak, pasarteak edo testuko beste elementuak lekuz aldatzea, edo paragrafoen banaketa aldatzea; edota idatzizko, entzunezko edo ikus-entzunezko testu bakarra osatzea, hainbat testutako zatiak batuz.

 1. Maila bakoitzari dagozkion trebetasun hartzaileetako hizkuntza-jarduerak zerotik hogeira, eta trebetasun ekoizleei dagozkienak zerotik hogeita hamarrera bitarteko zenbaki batez kalifikatuko dira, hamarrekorik gabe.

 2. Hizkuntza-jarduerak gainditutzat jotzeko hamar puntu lortu beharko dira gutxienez trebetasun hartzaileen egiaztatze-jardueretan, eta hamabost puntu edo gehiagoko kalifikazioa erdietsi beharko da trebetasun ekoizleen ebaluazio-jardueretan.

 3. Maila jakin bateko gaitasun orokorreko proba gainditzeko, beharrezkoa eta ezinbestekoa izango da azterketariak gutxieneko kalifikazioak erdietsi izana komunikazio-trebetasunetako bakoitzean.

 4. Zatikako gaitasun-proba gainditzeko, Agindu honetako 4.8 artikuluan kontuan hartutako balizkoen arabera, beharrezkoa izango da dena delako trebetasunak gainditzeko ezarrita dauden gutxieneko kalifikazioak erdiestea.

 5. Egiaztatze-proba osatzen duten ataletako bat edo batzuk egiten ez dituzten azterketarien kasuan, atal horiei emandako kalifikazioa Ez aurkeztua jarriz adieraziko da. Probaren azken nota orokorra, halakoetan, Ez gai izango da. Egiaztatze-proba osatzen duten ataletatik bat ere egiten ez duten azterketarien kasuan, Ez aurkeztua izango da azken kalifikazio orokorra.

HABEk bere webgunean argitaratuko ditu egiaztatze-prozesu bakoitzaren aldi bakoitzeko kalifikazio orokorrak eta zatikakoak, emaitzon oinarri den txosten arrazoitua kalifikazio-fitxan erantsirik, bai eta, horrela dagokionean, azterketariak egindako idatzizko probaren kopia edo mintzamen-probaren audioa, azterketariak ere irits ditzakeenak egiaztatze-prozesuan matrikulatzean HABEk helarazitako gakoak erabiliz.

 1. Desgaitasun aitortua duten ikasleek eskubidea izango dute beren behar berezietara egokituriko prozeduren eta tresnen bidez ebaluatuak izan daitezen. Egokitzapen horiek egiteko bideak aukera-berdintasunaren, diskriminazio ezaren eta desabantailen konpentsazioaren irizpideetan oinarrituko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera.

 2. Aurreko atalean adierazitako probak egiteko baldintza bereziak behar dituzten ikasleak ez dira salbuetsita egongo dena delako probaren ezein atal egitetik, proba berdina izango baita ikasle ororentzat.

 3. Egokitzapenek bermatu beharko dute ikasle guztiek erdietsi dituztela 2015eko uztailaren 22ko Aginduak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarenak, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duenak zedarritzen dituen komunikagaitasun-mailak.

 1. HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek neurri egokiak hartuko dituzte desgaitasun frogatua duten ikasleek ikastaro-amaierako zein mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-probak eta egiaztatze-probak gainerako ikasleen baldintza berdinetan egin ahal izan ditzaten, aurreko artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz. Egokitze-neurri horiek artikulu honetan jasotakoak izango dira.

 2. HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek probaren zatietako bakoitzaren iraupena ebaluazio- zein egiaztatze-proben inguruko zehaztapenetan ezarritakoa baino % 60 gehiago luzatu ahal izango dute.

 3. HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek bideak jarriko dituzte beren ikasleek proba egiteko beharrezkoak diren baliabide teknikoak erabili ahal izan ditzaten, betiere probaren ohiko garapenari eragozpenik sortzen ez badiote eta eduki arrotz orotatik libre badaude. Era berean, ebaluazio-probetan erabiliko den tipografia editatu ahal izango dute, ikasleon irakurketa eta ulermena erraztearren.

 4. HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek antolamendu arloko neurriak hartu ahal izango dituzte ikasleak taldekatzearekin eta ikasgeletan banatzearekin loturik. Alde horretatik, artikulu honetan adierazitako baliabide teknikoak erabiltzeak gainerako ikasleei probaren garapenean eragozpenak sor diezazkiekenean, beharrezko baldintzak betetzen dituen beste gela edo eremu batean egingo dute proba desgaitasuna duten ikasleek.

 5. Hipoakusia bat duten ikasleen kasuan:

  HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek ikasle horiei idatziz jakinaraziko dizkiete gainerako azterketariei ebaluazio-prozeduraren inguruan ahoz jakinarazten zaizkien jarraibideak eta argibideak.

  Baimena emango dute laguntzako materiala erabiltzeko, hala nola entzungailuak, soinu-anplifikagailuak edo FM ekipoak, baita irakasle batek ahozko testuen ulermeneko zatiaren jarduerak irakurtzeko ere.

 6. Ikusteko gaitasuna mugatzen dien desgaitasun bat duten ikasleen kasuan:

  HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek egokitu egin beharko dituzte probetan erabiliko den letra-tamaina, letra-mota eta euskarria. Irudiak agertzen diren probak izanez gero, tamaina egokian handitu beharko dira.

  HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek proba beste euskarri batzuetan egiteko baimena eman dezakete, beharrezko baliabide tekniko informatikoen laguntzaz.

 7. Ezagutzaren gaineko gaitasuna mugatzen dien desgaitasuna duten ikasleen kasuan:

  HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek aurretiaz egokitu beharko dituzte prozesu hauen oinarriak, jarraibideak, gaiak eta ebaluazio- zein egiaztatzegintzako probak.

  HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek Irakurketa erraza jokaerako arauak jarraituko dituzte, ematen den informazioaren ulerbidea errazteko.

  HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek bermatuko dute pertsona hauek erabiliko dituzten leku, teknologia, langai eta baliabideetara iristeko erraztasunak izango dituztela.

  HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek egokitu egingo dituzte ezagutzaren gaineko desgaitasuna duten pertsonei ebaluazio zein egiaztatzegintzarako azterketak egiteko emandako denborak.

 1. Ikasleek HABEren egiaztatzegintzarako deialdiren batean matrikula egitean eskatu beharko dute egiaztatzegintza-proben egokitzapena.

 2. Egokitzapen-eskaerari honako agiri hauek erantsi beharko zaizkio:

  1. Desgaitasunaren eta horren graduaren ziurtagiri ofiziala, horretarako eskumena duen Sailak edo Administrazioak jaulkia.

  2. Ikaslearen adierazpena, proba egiteko eskatzen dituen neurri zehatzak azaltzen dituena, baldintzei edo erabilitako materialei dagokienez.

Deialdietako lurralde-arduradunari dagokio agindu honetako 27., 28. eta 29. artikuluetan jasotako egokitzapen-eskaeren kudeaketa.

 1. Euskaltegi bakoitzeko zuzendariak eta lankide guztiek zaindu beharko dute zentro horietan gauzatutako egiaztatzegintzako langaien eta tresnen konfidentzialtasuna.

 2. Euskaltegiko zuzendariak ikastaro bakoitzeko egiaztatze-probak zaindu eta gorde beharko ditu, ahal dela euskarri elektronikoan.

 3. Irakasleek egiaztatu beharko dute aplikatzera doazen egiaztatzegintzako langaien osotasuna eta probotan jarritako jarduerak ikasleen kopurura eta mailara egokitzen direla.

Egiaztatze-probetan erabiltzen diren dokumentuen konfidentzialtasuna bermatuko da egiaztatze-jarduerok sortu, editatu, inprimatu, kopiatu eta banatzeko prozesuetan.

Azterketariek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte edo/eta erdietsitako kalifikazioa berrikusteko eskatu, eskaera arrazoituz, deialdi bakoitzean ezarritako epeen barruan eta deialdiaren ebazpenean ezarritako jarraibideei lotuz.

Desadostasun hutsa adieraztea ez da oinarri nahikoa izango erdietsitako kalifikazioaren berrikuspena eskatzeko. Beraz, oinarri teknikorik gabeko kalifikazio-berrikuspenen eskabideek gaitzirizpena izango dute.

Ez dira onartuko objektibizaziorik gabe edo gertatutakoaren lekukotasunik gabe aurkezten diren erreklamazioak.

 1. Azterketa-deialdien antolaketa artikulu honetan zehaztutako organo hauen bidez eta ondorengo artikuluetan zehazten diren zereginen arabera gauzatuko da:

  1. Azterketa-batzordea

  2. Mailaz mailako epaimahaiak

  3. Tutoreak

  4. Aztertzaileak

  5. Lurralde-arduradunak

  6. Antolaketa-laguntzaileak

 2. Halaber, HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuaren Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloa eta Hizkuntza Teknologia Arloa arduratuko dira azterketa-deialdion antolaketarako beharrezkoak diren zereginez. Ebaluazio- eta Egiaztatzegintza Arloari dagokio azterketak prestatzeko eta dagokien mailarako egokiak direla bermatzeko zereginak betetzea. Hizkuntza Teknologia Arloari, berriz, probon aplikazioa eta gordetzearen antolaketarekin eta koordinazioarekin, eta HEOCaren araberako ziurtagirien Erregistroa kudeatzearekin lotutako zereginak egokituko zaizkio.

 3. Betekizun horietarako izendatzen diren adituek, antolaketarako laguntzaileak izan ezik, zeregin hauek burutzeko eskatzen den titulu akademikoa eta euskarazko erabiltzaile adituaren C2 maila izan beharko dute.

 4. HABEren zuzendari nagusiaren egitekoa da deialdiotan xedatzen diren kide anitzeko organoetan, eta baita Agindu honetan aurreikusten diren azterketa-deialdietako aztertzaileen artean ere, emakumezkoen eta gizonezkoen ordezkaritza ahal den orekatuena izan dadin beharrezko irizpideak finkatzea.

 1. Azterketa-batzorde bat eratuko da HABEk kudeatzen dituen euskararen komunikagaitasun-mailen egiaztatze- eta ebaluazio-prozesua zuzentzeko. HABEren zuzendari nagusiak izendatuko ditu batzordekideak, lau urteko eperako.

 2. Hauek izango dira Azterketa-batzorde horren funtzioak:

  Maila bakoitza egiaztatzeko azterketa-eredua aztertzea eta onartzea.

  Egiaztatze-prozesuaren garapena ahalbidetuko duten irizpideak adostea.

  Epaimahaietako emaitzak jaso, bildu eta akta idaztea.

  Epaimahaiek jarritako emaitzak jaso ondoren, emaitzok HABEren Zuzendaritza Nagusiari aurkeztea, hark onar ditzan, egiaztagiriak luzatzeari begira, eta Erregistroan alta eman dakien.

  Azterketen ebaluazioa egin eta hobekuntzen proposamenak bideratzea.

  Azterketetan gorabeherarik sortuko balitz, aktak behatu eta ondoriozko txostena egitea.

  Euskararen eta beste hizkuntzen egiaztatzegintzan erabiltzen diren baliabideak eta prozesuak arakatzea.

  Gaitasun-azterketetan parte hartuko duten ebaluatzaileak eta aztertzaileak gaitzeko programak diseinatzea.

  Gaitasun-probak lantzeko eta prestatzeko zein azterketok egin ondorengo ikerketagintzarako irizpideak finkatzea.

  Agindu honetan epaimahaien zeregintzat jotzen diren egitekoak bere egitea, deialdi bereziren batean haien osaketa beharrezkotzat jotzen ez bada.

  Emaitzen jarraipena egitea, bereziki euskaltegietan eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetan matrikulatuta dauden ikasleenak, HEOCean eta ECPtan ezarritako diseinu eta irizpide pedagogikoetara egokitutako ikas/irakaskuntza prozesuak hobetzera begira.

  Oro har, deialdiarekin zerikusia duten gaietan HABEren Zuzendaritza Nagusiak eskatutako gaiak lantzea.

 3. Azterketa-batzordea honako hauek osatuko dute:

  Batzordeburua: HABEren Hizkuntzaren Didaktika-zerbitzuburua izango da.

  Kideak: batetik, euskaltegi publikoetako hiru ordezkari eta euskaltegi pribatuetako eta euskararen autoikaskuntzarako zentroetako sei ordezkari; eta bestetik, egiaztatze-aldirako hiru lurralde-arduradunak, Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuko arloetako arduradunak. Idazkari lanetan, Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloko arduraduna arituko da.

  Beharrezko denetan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak ordezkoak ere izendatuko ditu, euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko probak normaltasunez aurrera eraman ahal izateko.

 1. Azterketa-deialdietan, maila bakoitzeko epaimahai bana osatuko da egiaztatzeko gaitasun-probak kalifikatzeko.

  HABEren Zuzendaritza Nagusiak Ebazpenez izendatuko ditu, urtero, maila bakoitzeko epaimahaikideak, lehendakaria, lehendakariordeak eta idazkariak HABEren teknikarien artetik, eta gainerako kideak HABEren teknikari, euskaltegi-sare ezberdinetako irakasle edota helduen euskalduntzean aditu direnen artetik, betiere, haien ibilbide profesionala kontuan izanda.

 2. Epaimahai bakoitza gutxienez hiru kidek eta gehienez zazpik osatuko dute. Beharrezko denetan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak ordezkoak ere izendatuko ditu, euskararen gaitasun-mailak egiaztatzeko probok normaltasunez aurrera eraman ahal izateko.

 3. Hauek izango dira epaimahaikideen egitekoak:

  Ebaluazio- eta Egiaztatze Arloak landu duen gaitasun-proba egoki aplikatuko dela bermatzea.

  Aztertzaile eta tutoreen irizpenak jaso ondoren, gaitasun-probak kalifikatzea.

  Jarritako zuzenketa-irizpideak aztertzaileek egoki aplikatuko dituztela bermatzea.

  Zailtasun jakinak edo kontraesanak izan ditzaketen gaitasun-probak ofizioz zuzentzea.

  Zuzenketa eta kalifikazioari buruzko akta idatzi eta HABEren Azterketa-batzordeari berri ematea.

  Egiaztatze-proben kalifikazioa berrikusteko eskaerei erantzuteko tutoreek idatzitako proposamenak onartzea, eta interesdunei igortzea.

  Deialdiko egiaztatze-proben maila bakoitzeko lagin bat berrikustea.

  Deialdiotako ezaugarri, irizpide eta gutxienekoak bete eta betearaztea, aldian aldiko ekintzen aktak idatziz.

  Ebaluazio- eta Egiaztatze Arloko arduradunaren gidaritzapean, bateratze-saioetako antolaketan eta ebaluazioan parte hartzea.

 1. Azterketa-deialdietan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak urtero izendatuko ditu aztertzaile-taldeetako tutoreak, HABEren teknikarien, euskaltegi-sareetako irakasleen edo helduen euskalduntzean adituak diren langileen artetik, betiere haien ibilbide profesionala kontuan hartuz.

  Beharrezko denetan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak ordezkoak izendatuko ditu, egiaztapen-probak bere osotasunean gauzatuko direla bermatzeko.

 2. Hauek izango dira aztertzaile-taldeetako tutoreen egitekoak:

  Aztertzaile-talde baten aditu-lanak egitea azterketen ebaluazio-irizpideen aplikazioan.

  Bateratze-saioetako aztertzaileen gidaritza izan eta eramatea.

  Egiaztatze-proben kalifikazioa berrikusteko eskaerei emandako erantzun teknikoak prestatzea, probak berrikusiz eta, hala badagokio, birkalifikatu ondoren, dagokion mailako epaimahaiburuari jakinaraziz eta Epaimahaiak onartu ondoren, interesdunari tutoreak izenpetuta bidaltzea.

 3. Aztertzaile-taldeetako tutoreek mailaz mailako epaimahaiaren esanetara jardungo dute kalifikazioei dagozkien zereginetan, eta gaikuntza eta irizpideen bateratzeari dagokionez, HABEren Curriculum Garapen eta Prestakuntza zein Ebaluazio- eta Egiaztatze Arloetako arduradunen esanetara, hurrenez hurren.

 1. Azterketa-deialdietan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak urtero izendatuko ditu aztertzaileak, euskaltegi-sareetako irakasleen edo helduen euskalduntzean adituak diren lankideen artetik, betiere aztertzaileon ibilbide profesionala kontuan hartuz.

 2. Hauek izango dira aztertzailearen egitekoak:

  Gaitasun-proben lehen ebaluazio-irizpen arrazoitua ematea.

  Kalifikazio-orriak eta, dagokionean, aktak zuzen eta egoki betetzea.

  Azterketa-egunean azterketa-lekuan lurralde-arduradunaren esanetara izatea.

 1. HABEren zuzendari nagusiak urtero izendatuko ditu ebaluatzaile ikerleak, denak ere itzal handikoak eta HEOCaren maila jakin bateko hizkuntza-trebetasunen ebaluazioan esperientzia zabalekoak.

 2. Ebaluatzaile ikerlearen zereginak ondorengo hauek izango dira:

  Idazmena ebaluatzeko probaren hirugarren ebaluazioa eta kalifikazioa egitea, eta dagokion mailako epaimahaiari helaraztea.

  Azterketariak, arrazoituz, berrikuspena eskatu duen idazmen-proben kasuan, probon behin betiko ebaluazio- eta kalifikazio-proposamena mailako epaimahaiari egitea, eta Epaimahaiak onartu ondoren, interesdunari ikerleak izenpetuta bidaltzea.

 3. HABEren zuzendari nagusiak izendatutako mailako epaimahaietako kideek eta tutoreek, dagozkien eginkizunez gain, ebaluatzaile ikerlearen egitekoak ere bete ahal izango dituzte.

 1. Gaitasun-mailak egiaztatzeko deialdi hauek egoki antolatzeko, HABEren zuzendaritza nagusiak lurralde-arduradun bat izendatuko du urtero HABEren teknikarien artetik, lurralde bakoitzeko. Beharrezko denetan, HABEren zuzendari nagusiak ordezkoak ere izendatuko ditu.

 2. Hauek izango dira lurralde-arduradunaren egitekoak:

  Azterketa-lekuak proposatzea eta haien erabilgarritasuna kudeatzea.

  Azterketa idatzietako probak antolatzeaz arduratzea, zaintza-lanak barne, eta lurraldean eginiko azterketak jasotzeaz eta gordetzeaz arduratzea.

  Ahozko azterketetarako baliabideen prestaketaz eta antolakuntzaz arduratzea, aztertzaileen nahiz azterketarien antolaketa bideratuz, eta probak gauzatzeko erabilitako materialak, egindako grabazioak eta jasotako kalifikazio-fitxak jasotzeaz, biltzeaz eta entregatzeaz arduratzea.

  Agindu honen IV. kapituluan aurreikusitakoaren araberako behar bereziak dituzten azterketariei erantzutea, eta kasu bakoitzean, baimendutako leku- eta egun-aldaketak antolatzea.

  Azterketaren eguneko akta idaztea.

Euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko deialdiak behar bezala antolatzeko, HABEren Zuzendaritza Nagusiak antolaketa laguntzaileak izendatuko ditu, deialdiaren lurralde-arduradunarekin elkarlanean egiaztatze-saioak antolatzen laguntzeko: proba egiteko behar diren elementuak behar bezala prestatzea, hautagaien datuak erregistratzea eta egiaztatzea, proba behar bezala egiten dela gainbegiratzea, azterketak jasotzea...

 1. Agindu honen II. kapituluan zehaztutako ebaluazio-prozesuetan parte hartzen duten ikasleek honako eskubideak eta betebeharrak izango dituzte:

  Euskaltegiaren egutegiaren arabera, egiaztapen-balioa duten mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-jarduerak noiz egingo diren garaiz jakitea.

  Ebaluazio-jarduera egiteko lekua egokia izatea, espazioaren eta soinu-mailaren ikuspegitik.

  Ebaluazio-jardueraren osagaiak zeintzuk diren eta denbora-erabileraren aurreikuspena zein den jakitea.

  Ebaluazio-jardueraren zuzenketan erabiliko diren irizpideen berri izatea.

  Ebaluazio-jarduera balioduna, fidagarria eta egingarria izatea. Alegia, ikasten ari den mailarekin bat etortzea eta ahalik eta objektiboena izatea.

  Emaitzen berriak trebetasunez trebetasun bereizirik jakitea.

  Ebaluazio-jardueraren fitxan, emaitzaz gain, irizpen arrazoitua izatea.

  Emaitzekin bat ez badator, ezarritako epe eta moduan, euskaltegiaren aurrean nota berrikusteko eskabide-idazki arrazoitua aurkeztea.

  Nork bere espedientea ikusteko aukera izatea.

  Betebeharrei dagokienez, berriz, euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan oinarritutako A1 eta A2 mailetako egiaztapena eskuratu nahi duen ikasleak gutxieneko hauek bete beharko ditu:

  Ikas-jardunaren gutxieneko ordu-kopurua betetzea.

  Ikastaroan gutxieneko asistentzia izatea.

  Agindu honen 10. artikuluan adierazitako balio egiaztatzailea duten mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-jarduerak egitea.

  Betebehar hauek, betiere, Agindu honetan ezarritakoaren arabera ematen diren epe eta prozedurei jarraikiz bete beharko dira, salbuespenik gabe. Horietakoren bat betetzen ez badu, ezingo du euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan oinarritutako komunikagaitasun-maila egiaztatu, eta ondorioz, ezta egiaztagiria eskuratu ere.

 2. Agindu honen III. kapituluan zerrendatutako egiaztatze-deialdietara aurkezten diren hautagaiek honako eskubideak eta betebeharrak izango dituzte:

  Gaitasun-proba zein egunetan, zer ordutan, non eta zein ikasgelatan izango den garaiz jakitea.

  Gaitasun-proba egiteko lekua egokia izatea, espazioaren eta soinu-mailaren ikuspegitik.

  Salbuespenezko egoeretan, azterketa-lekua eta eguna aldatzea, betiere deialdi bakoitzaren ebazpenetan ezarritako baldintzak eta epeak bete direnean.

  Gaitasun-probaren osagaiak zeintzuk diren eta denbora-erabileraren aurreikuspena zein den jakitea.

  Gaitasun-probaren zuzenketan erabiliko diren irizpideen berri izatea.

  Azterketa balioduna, fidagarria eta egingarria izatea. Alegia, egiaztatu nahi den mailarekin bat etortzea eta ahalik eta objektiboena izatea.

  Azterketa norena den jakin gabe zuzendua izatea.

  Emaitzen berri trebetasunez trebetasun bereizirik jakitea.

  Gaitasun-probaren kalifikazio-fitxetan, emaitzaz gain, irizpen arrazoitua izatea.

  Gaitasun-proba egiteko onartuen zerrendaren aurrean erreklamazioa egitea.

  Emaitzekin bat ez badator, ezarritako epe eta moduan, mailaz mailako epaimahaiaren aurrean kalifikazioaren berrikuspena eskatzea.

  HABEk emaitzak argitaratu ondoren, nork bere espedientea ikusteko aukera izatea.

  Betebeharrei dagokienez, berriz, azterketariak deialdi hauetara biltzen diren gutxieneko hauek bete beharko ditu:

  Deialdiotan ezarritako matrikula-prozesua bere osoan eta, aldian-aldian, egoki betea izatea, datu ofizialak zuzen eta zehatz emanez.

  Azterketa-eskubideak ordainduak izatea adierazitako modu eta epeetan.

  Azterketa-egunean adierazitako lekuan ordurako izatea.

  Azterketako arduradunen aurrean identifikatzea, nortasun-agiria edo agiri ofizial baliokideren bat aurkeztuz.

  Gainerako azterketariei zor zaien errespetuz jokatzea eta probaren eskakizunetara egokitzea.

  Betebehar hauek betiere Agindu honetan ematen diren epe eta prozedurei jarraikiz bete beharko dira, salbuespenik gabe. Horietakoren bat betetzen ez bada, azterketariak ezingo du azterketarik egin.

Lurralde-arduradunek akta batean jasoko dituzte probetan gerta litezkeen gorabeherak. Horien izaerak edo larritasunak hala eskatuko balu, HABEren zuzendaritza nagusiak proba baliogabetu lezake, dagokion kontrako espedientea bideraturik, eta Azterketa-batzordeak bidalitako txostena aztertu ondoren.

Euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluaziogintzan oinarritzen diren egiaztatze-prozesuetan agerturiko gorabeherei dagokienez, euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako zuzendaritzei egokituko zaie dagokion akta idaztea halakorik gerta dadinean.

 1. Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zehazturiko mailen egiaztatzea Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuak emandako egiaztagiriaren bidez egingo da, hala mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-jardueretan oinarrituriko egiaztatze-prozesuetan, nola egiaztatze-deialdien bidez buruturikoetan.

 2. Horretarako sei egiaztagiri-eredu diseinatuko dira, komunikagaitasun-maila bakoitzeko bat, eta Agindu honetan ezarritakoaren arabera idatziko dira.

 3. Halaber, zatikako gaitasunen ziurtagiri-ereduak diseinatuko dira, Agindu honetako 4. eta 13. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

 4. Desgaitasunen bat dutenentzako berariazko egiaztagiri-ereduak diseinatuko dira. Desgaitasunak hizkuntzaren erabileran makrotrebetasun komunikatibo jakin bat garatzeko ezintasuna dakarrenean, delako trebetasunaren kalifikazioan ebaluatu gabea islatuko da, eta kalifikazio orokorra gainerako makrotrebetasunetan erdietsitako kalifikazioetatik aterako da. Egiaztatze-proba baldintza hauetan gainditzen denetan, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak ematen duen egiaztagiriak ohar bat izango du, azterketariaren desgaitasunagatik dena delako trebetasuna ebaluatu ez dela adierazten duena.

 5. Gaitasun orokorreko proba nahiz zatikakoa gainditu duen azterketariak HABEren aplikazio informatikoaren bidez deskargatu ahal izango du bere egiaztagiria. Ziurtagiri horiek baliozkoak izango dira dokumentuaren titularrak euskaraz duen komunikazio-gaitasuna egiaztatzeko, bertan jasotzen diren baldintzetan.

 1. A1 eta A2 mailetako atalasearen gaineko egiaztatze-ebaluazioa lau alditan aplikatuko da urtean zehar: lehenengoa, urriaren 1etik abenduaren 31ra bitartean emandako ikastaroak hartzen dituena; bigarrena, urriaren 1etik martxoaren 31ra bitartean emandako ikastaroak hartzen dituena; hirugarrena, urriaren 1etik ekainaren 30era bitartean emandako ikastaroak hartzen dituena; eta laugarrena, uztailaren 1etik irailaren 30era bitartean emandako ikastaroak barne hartzen dituena.

 2. Garai horietan erdietsitako agiriek urtarrilaren 30eko, apirilaren 30eko, uztailaren 30eko eta urriaren 30eko eragin-data izango dute, hurrenez hurren.

 3. Egiaztatzegintza-deialdien kasuan, ziurtagirien eraginkortasun-data deialdiaren behin betiko emaitzak argitaratzen diren egunekoa izango da.

Agindu honetan araututako sistemaren bidez lortutako ziurtagiriak baliozkotzeko, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuan xedatutakoa beteko da. Dekretu horren bidez, aldatu egiten da euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko Dekretua.

Agindu honetan xedatutakoaren arabera euskaltegi eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek eta deialdietako azterketariek egiaztatzen dituzten euskararen gaitasun-mailak HEOCaren gaitasun-mailen ziurtagirien HABEren Erregistroan inskribatuko dira. Erregistro honetan, pertsona bakoitzari buruzko identifikazio-datuekin batera, egiaztatutako HEOCaren gaitasun-maila edo mailak eta egiaztatze-data jasoko dira.

Azterketariak HABEren atarian kontsultatu ahal izango ditu idatzizko eta ahozko adierazpen-proben balorazioari dagozkion irizpen arrazoituak, bere idatzizko ulermen eta adierazpen-probak eta ahozko adierazpen-probaren grabazioa; agiriok osatzen dute hautagai bakoitzaren egiaztatze-probaren espedientea.

 1. Egiaztatze-deialdi hauetan adierazitako datu pertsonalak eta egiaztatze-prozeduran zehar sortzen direnak Euskara-mailak egiaztatzeko deialdi irekiak, Euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikaslegoarentzako deialdiak, Ikasleen dirulaguntzak eta Egiaztapen probetarako eskatutako egokitzapenak izenekoak, edo hauen ordez ezar daitezkeenak, dagokion Tratamendu-Jardueren Erregistroan (TJR) sartuko dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Europako Batzordearen eta Europako Parlamentuaren 2016/679 araudian xedatutakoaren arabera. Fitxategi horietan jasotako datuen erabilera ondoren zehazten dena izango da:

  Deialdi hauetan aurreikusitako egiaztatze-prozeduren kudeaketa.

  Euskararen ezagutza egiaztatzeko ziurtagiriak HABEren erregistroan inskribatzea, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduaren 19. artikuluan xedatutakoaren arabera.

  Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratura jaulkitako ziurtagiriak bidaltzea, urriaren 16ko 222/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera, deialdi hauetan gaitasun-maila egiaztatzen duten pertsona guztiei. Erregistro horretako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren titularra da. Bertan jasotako datu pertsonalen eskubideak Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzan gauzatuko dira.

  Egiaztatze-probak gainditu dituzten ikasleei zuzendutako dirulaguntzen kudeaketa, deialdia onartzen denean.

 2. HABEren zuzendaria izango da tratamenduaren ardura izango duen administrazio-organoa. Beharrezkoa da trataera ematea legezko beharrak betetzeko (HABE sortu eta euskaltegiak arautzeko azaroaren 25eko 29/1983 Legea) eta interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen alde egindako eginkizuna betetzeko (Euskadiko Ogasun Orokorreko Dirulaguntzei eta Antolarauei buruzko Lege Orokorra).

 3. Interesdunek datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango dute, bai eta datuok tratatzearen aurka egiteko eskubidea ere, informazio osagarrian adierazitako moduan. Era berean, helbide honetan beren datuen tratamenduari buruzko informazio osagarria eskuratu ahal izango dute: https://www.habe.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa-haben/s23-edukiak/eu/

 4. Egiaztatze-prozesuaren ondoren, lau hizkuntza-trebetasunak neurtzeko probak prestakuntza-helburuetarako edo ikerketa-lanetarako erabili ahal izango dira, egiaztatze-prozedura amaitu ondoren eta, hala badagokio, barneratuta dituzten datu pertsonalak bereizi ondoren, indarrean dagoen legeriak agintzen duen moduan.

HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuak ikerketarako gordeko ditu ahozko zein idatzizko ebaluazio-jarduerak eta gaitasun-probak.

Gaitasun-proben eta ebaluazio-jardueren garbiketa egiterakoan, HABEren Hizkuntza Teknologia Arloak, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eskumena duen Sailak horretarako jarritako epea gordeko du eta garbiketa-akta egingo du.

Agindu honetan aurreikusitako azterketa-deialdietan, HABEren plantillako lankide ez izanik aztertzaile edo tutore aritu den, edo deialdi horiek antolatzeko aurreikusi diren organoetan parte hartu duen, edo Agindu honetara bildutako beste ezein ardura hartzen duen orok izango du dagokion diru-ordaina jasotzeko eskubidea. Diru-ordain horien zenbatekoak, lankidetzak ordaintzeko irizpideak eta zeregin bakoitzari dagokion tarifa HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpen baten bidez emango dira jakitera.

 1. Agindu honetan ezarritako ebaluazio- edo egiaztatzegintzaren hariko jarraibideen baitan, euskarazko komunikagaitasun-maila bat gainditu edo egiaztatu dutenek HABEren zuzendari nagusiak urtero egingo duen ikasleentzako dirulaguntza-deialdian parte hartzeko eskubidea izango dute.

 2. Urteroko deialdi horrek xede du euskaltegietako ikasleei diru-ordaina ematea azkeneko bi ikasturtetan egindako ikastaroetan matrikulatzeko egindako diru-ekarpenengatik.

 3. Horretarako, HABEren zuzendari nagusiak, urtero, euskaltegietako ikasleentzako laguntzen deialdiak egingo ditu, aurrekontu-baliabideek horretarako bide ematen badute, dirulaguntza hauek aitortzeko baldintzak eta prozedurak ezarriz eta moduluak eta irizpideak zehaztuz, euskarazko komunikazio-gaitasunen A1, A2, B1 eta B2 mailetako atalasearen ebaluazioa Agindu honetan zehaztutako moduan, euskaltegian gainditu, edota HABEren egiaztatze-proben bidez HEOCaren edozein maila gainditu duten ikasleei, edo, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren arabera agiri baliokideak aurkezten dituzten ikasleei zuzenduak.

 4. HABEren Erregistroan inskribatutako euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek antolatutako ikastaroetan matrikulatzen diren ikasleentzat Agindu honen 54.3 artikuluan zehaztutako dirulaguntzak, ikasleak ordaindutako matrikula-kosteak bere osoan edo zati batean konpentsatu ahal izango dira urteroko deialdietan aurreikusitakoaren arabera.

 5. HABEren Kudeaketa Zerbitzuari dagokio, Ekonomia eta Administrazio Unitatearen eta Ikuskatzailetzaren bitartez, deialdi horietan aurreikusitako kudeaketa-lanak burutzea.

  LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

  Agindu honetan jasotako kide anitzeko organoek, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen Atariko tituluaren II. kapituluan xedatutakora egokituko dituzte funtzionamendu zein erabakien araubidea.

  BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  HABEk bere euskarazko komunikazio-gaitasunaren egiaztagirien Erregistroaren egitura Agindu honetako 4. eta 13. artikuluetan xedatutakora egokituko du, Aginduaren indarraldia hasi eta sei hilabetera.

  LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA

  HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2019-2020 ikasturtean Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren B1 gaitasun-maila egiaztatu ahal izan dezaten ebaluazio jarraituko jarduerei balio egiaztatzailea aitortzeko prozedura, 2019ko azaroaren 13ko HABEren zuzendariaren ebazpenaren I. eta III. eranskinetan zehaztutako ezaugarrien eta baldintzen arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailburuaren 2018ko ekainaren 7ko Aginduan ezarritako laugarren aldiaren bukaerarekin itxiko da, hain zuzen 2019ko urriaren 1etik 2020ko irailaren 30era bitartean emandako ikastaroak hartzen dituena.

  BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA

  Agindu honen 35.2 artikuluan ezarritako erabiltzaile adituaren C2 maila izatearen betebeharrari dagokionez, ondoren xedatzen diren epeetan bete behar izango dute B1, B2 eta C1 mailetako aztertzaileek:

  C1 mailako aztertzaileek 2022ko urriaren 1ean izan beharko dute egiaztatua erabiltzaile adituaren C2 maila, 2022-2023 ikasturtea hastean.

  B1 eta B2 mailetako aztertzaileek 2024ko urriaren 1ean izan beharko dute egiaztatua erabiltzaile adituaren C2 maila, 2024-2025 ikasturtea hastean.

  Agindu hau indarrean sartu eta xedapen honetan xedaturiko epeak igaro bitartean, B1, B2 eta C1 mailetako aztertzaileek erabiltzaile gaituaren C1 maila egiaztatua izan beharko dute.

  HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eskumena duen Sailak egindako azterketak gordetzeko epea zehazten ez duen bitartean, HABEk azterketa eta ebaluazio-jardueren garbiketa egingo du deialdia bere osoan amaitu eta, gutxienez, bost urte pasatu ondoren.

Indarrik gabe geratzen da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2016ko azaroaren 23an emandako Agindua, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituena, eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2018ko ekainaren 7an emandako Agindua, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituen 2016ko azaroaren 23ko Agindua aldatzen duena.

Halaber, indarrik gabe geratzen dira agindu honetan ezarritakoaren kontra dauden maila apalagoko gainerako xedapenak.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Ahalmena ematen zaio HABEren zuzendari nagusiari, berari dagozkion eskumenen eremuan, agindu honetan ezarritakoa egikaritzeko.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Agindu hau 2020ko urriaren 1ean jarriko da indarrean, beronen aplikazio-eremuko zentroetan 2020-2021 ikasturtearen hasierarekin batera.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko irailaren 9a.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

Gaiarekin lotutako edukiak


Arauaren historia (7)

Arauaren historia

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik.